Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Vreemdelingenwet 2000

Wetstechnische informatie voor Artikel 8


Informatie geldend op 20-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit modern migratiebeleid
 2. Vreemdelingenbesluit 2000

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel: 5
 2. Algemene Kinderbijslagwet, artikel: 6
 3. Algemene nabestaandenwet, artikelen: 13 , 46a
 4. Algemene Ouderdomswet, artikelen: 19a , 6
 5. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikel: 5
 6. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikel: 9
 7. Ambtenarenreglement Staten-Generaal, artikel: 5
 8. Beleidsregel ‘Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen’ ex artikel 9b Les- en cursusgeldwet, artikel: 2
 9. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen, bijlage: 27b
 10. Besluit gelijkstelling vreemdelingen WWB, IOAW en IOAZ, artikel: 1
 11. Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, bijlage: 1a
 12. Besluit inburgering, artikelen: 2.2 , 4.2 , 4.21
 13. Besluit intrekking vertrekmoratorium voor een bepaalde categorie asielzoekers Somalië, artikel: 4
 14. Besluit maatschappelijke ondersteuning, artikel: 1a
 15. Besluit participatiebudget, artikel: 11a
 16. Besluit studiefinanciering 2000, artikel: 3
 17. Besluit SUWI, artikel: 3.1
 18. Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikel: 2
 19. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, artikelen: 10 , 11 , 23
 20. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990, artikelen: 16a , 4 , 4c
 21. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, artikelen: 1 , 1a , 1d , 1f , 1g , 2 , 2a
 22. Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering, artikel: 3
 23. Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikelen: 25 , 25c , 44 , 58
 24. Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen, bijlage: Uitvoeringsregels Wet arbeid vreemdelingen behorende bij het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen
 25. Gemeentewet, artikel: 10
 26. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 27. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, tekst: Tekst
 28. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten, tekst: Tekst
 29. Huisvestingswet, artikelen: 13c , 60a , 9
 30. Kieswet, artikel: B 3
 31. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten, tekst: Tekst
 32. Regeling aanwijzing doelgroepen Remigratiewet, artikel: 2
 33. Regeling bekostiging personeel PO 2007–2008 en vaststelling bedragen leerlinggebonden budget VO 2007–2008, artikel: 33
 34. Regeling bekostiging personeel PO 2008–2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008–2009, artikel: 33
 35. Regeling bekostiging personeel PO 2009–2010 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2009–2010, artikel: 33
 36. Regeling bekostiging personeel PO 2010–2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010–2011, artikel: 31
 37. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012, artikel: 31
 38. Regeling heroïnebehandeling, artikel: 3
 39. Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds, artikel: 7
 40. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, artikel: 20b
 41. Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen, artikel: 4
 42. Regeling vaststelling controleprotocol Remigratiewet en Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen, bijlage: Controleprotocol Remigratiewet en Tijdelijk besluit tegemoetkoming verhuiskosten Antillianen en Arubanen
 43. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, artikelen: 3 , 7
 44. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen, artikel: 2
 45. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, artikel: 17
 46. Reglement rijbewijzen, artikelen: 105a , 42b
 47. Remigratiewet, artikel: 1
 48. Tijdelijk besluit uitzonderingen terugkeerrichtlijn, artikel: 1
 49. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen, tekst: Tekst
 50. Toeslagenwet, artikel: 15a
 51. Uitvoeringsbesluit Remigratiewet, artikelen: 10 , 11 , 4 , 5
 52. Voorschrift Vreemdelingen 2000, artikelen: 3.1 , 3.2 , 3.29 , 3.3 , 3.34g , 3.34j , 3.34k , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.9 , 4.16 , 7.2b
 53. Vreemdelingenbesluit 2000, artikelen: 2.1 , 2.10 , 2.11 , 2.1b , 2.9 , 3.104 , 3.15 , 3.23 , 3.23a , 3.24 , 3.25 , 3.26 , 3.27 , 3.28 , 3.29 , 3.43 , 3.44 , 3.51 , 3.52 , 3.54 , 3.55 , 3.58 , 3.67 , 3.71 , 3.82 , 3.86 , 3.92 , 3.93 , 3.94 , 3.96a , 4.21 , 4.29 , 4.37 , 4.40 , 4.42 , 4.43 , 4.44 , 4.47 , 4.48 , 4.5 , 4.51 , 4.52a , 5.1 , 6.5 , 7.2 , 8.2 , 8.3 , 8.4
 54. Vreemdelingencirculaire 2000 (A), teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; bijlage: Model M54
 55. Vreemdelingencirculaire 2000 (B), teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 56. Vreemdelingencirculaire 2000 (C), teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 57. Vreemdelingenwet 2000, artikelen: 1 , 11 , 15 , 21 , 21a , 30 , 34 , 40 , 45 , 55 , 56 , 59 , 66a , 67 , 9 , 9a
 58. Wegenverkeerswet 1994, artikel: 111
 59. Werkloosheidswet, artikelen: 19 , 3
 60. Wet arbeid en zorg, artikel: 3:18
 61. Wet arbeid vreemdelingen, artikelen: 12 , 4
 62. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikelen: 3 , 55a
 63. Wet beëdigde tolken en vertalers, artikel: 5
 64. Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel: 8.1.1
 65. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikelen: 26 , 65
 66. Wet inburgering, artikelen: 1 , 3
 67. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel: 6
 68. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel: 6
 69. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, artikel: 6
 70. Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel: 8
 71. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikelen: 3 , 50a
 72. Wet op de expertisecentra, artikel: 40
 73. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel: 7.32
 74. Wet op het primair onderwijs, artikel: 40
 75. Wet op het voortgezet onderwijs, artikel: 27
 76. Wet participatiebudget, artikel: 1
 77. Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, artikelen: 2:11 , 3:4
 78. Wet werk en bijstand, artikel: 11
 79. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: 69
 80. Wetboek van Strafrecht, artikelen: 38la , 38lb
 81. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (implementatie Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten), artikelen: II , III , VI
 82. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs), artikel: VB
 83. Ziektewet, artikelen: 3 , 41
 84. Zorgverzekeringswet, artikel: 122a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 14-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Aanhangig

34079

 

 

Aanhangig

34128

20-07-2015

 

Wijziging

08-07-2015

Stb. 2015, 292

34088

08-07-2015

Stb. 2015, 293

Alg. 1

29-03-2014

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 110

33581

18-12-2013

Stb. 2014, 110

01-01-2014

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 550

33699

18-12-2013

Stb. 2013, 586

Alg. 2

01-07-2010

 

Wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 202

31994

23-06-2010

Stb. 2010, 244

09-05-2007

 

Wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 160

30961

26-04-2007

Stb. 2007, 160

01-01-2005

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2004, 645

29291

16-12-2004

Stb. 2004, 690

01-04-2001

 

Nieuwe regeling

23-11-2000

Stb. 2000, 495

26732

20-03-2001

Stb. 2001, 144

Opmerkingen

 • 1)

  Artikel II van Stb. 2015/292 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 2)

  Artikel III van Stb. 2013/550 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.