Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Besluit van 23 oktober 2000 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 oktober 2000, nr. WV2000/389 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968.]

Artikel II

Artikel 1, derde lid, onderdeel b, van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 zoals dat luidde tot het in artikel III, tweede lid, bedoelde tijdstip, blijft op of na dat tijdstip van toepassing met betrekking tot die vergunningen die nog van kracht zijn ingevolge artikel 112 van de Wet personenvervoer 2000.

Artikel III

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 oktober 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de negende november 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals