Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanvulling selectielijst arbeidsomstandigheden 1994-1998

Geldend van 03-12-2000 t/m heden

Aanvulling selectielijst arbeidsomstandigheden 1994-1998

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 december 1999, nr. arc-99.1301/2);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde aanvulling voor de periode 1994-1998 op de `selectielijst voor de neerslag van de Handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden (vanaf 1940)' (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nrs. 96.755.RWS/EIB en DAZ/DA/96/3465 d.d. 4 december 1996 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 22 d.d. 31 januari 1997)) wordt vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2000

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

plv. Secretaris-Generaal

,

P.W. Veld

Aanvulling selectielijst arbeidsomstandigheden periode 1994-1998

Inhoudsopgave

I. Actor: de minister/de directeuren van de directie Arbeidsomstandigheden en het Centraal Kantoor van de Arbeidsinspectie
1. Algemeen
2. Organisatie
3. Wet- en regelgeving
3.1 Arbeidsomstandighedenwet
3.2 Arbeidsomstandighedenbesluit
3.3 Arbeidsomstandighedenregeling
3.4 Stoomwet
3.5 Wet op de gevaarlijke werktuigen
3.6 Regeling elektrisch materieel bestemd voor gebruik in `explosieve omgeving'
II. Actor: de directeur van een regionaal kantoor

I. Actor: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/de directeuren van de directie Arbeidsomstandigheden en het Centraal Kantoor van de Arbeidsinspectie

I.1. Algemeen

966

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake de arbeidsomstandigheden.

Product: brieven aan burgers e.d.

Periode: (1940) 1945-

Grondslag: Grondwet 1887 (Stb. 1887, 212) artikel 8, Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) artikel 5

Waardering: V

Termijn: 2 jaar

Opmerking: Onder deze handeling valt niet de behandeling van klachten. Zie hiervoor handeling 967.

967

Handeling: Het behandelen van klachten van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake de arbeidsomstandigheden.

Product: `uitspraken'

Periode: 1940-

Bron: -

Waardering: B (5)

968

Handeling: Het voorbereiden en begeleiden van wetenschappelijke onderzoeken van externe onderzoeksinstituten op het terrein van arbeidsomstandighedenaangelegenheden.

Product: onderzoeksrapportages

Periode: (1940) 1945-

Grondslag/Bron: -

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na beëindiging (van het onderzoek)

Opmerking: De onderzoekrapportages blijven bewaard. Deze zullen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid.

969

Handeling: Het verzamelen en bewerken van informatie ter ondersteuning van de (optimale) voorbereiding, bepaling en evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Product: rapporten (van inspectieprojecten); het bijdragen aan de totstandkoming van de `Arbolijst'

Periode: 1994-

Grondslag: Algemeen organisatie- en mandaatbesluit I-SZW 1994 (Stcrt. 1994, 83) artikel 4, gewijzigd Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128) artikel 4:4 onder c, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 2.26, eerste lid, 2.41, eerste lid onder d, 4.49, eerste lid, 4.54, tweede lid onder a, 4.94, eerste lid, 4.95 en 4.96

Waardering: V

Termijn: 20 jaar

Opmerking: De eindrapportages blijven bewaard. Deze zullen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid.

I.2 Organisatie

970

Handeling: Het instellen, wijzigen en opheffen van organisatieonderdelen op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden.

Product: (organisatie)besluiten o.a.: Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128)

Periode: 1940-

Grondslag: -

Waardering: B (4)

971

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen.

Product: Jaarverslagen, Europese-verslagen e.d.

Periode: 1940-

Bron: `Overzicht van algemene Handelingen', eindversie/vastgesteld in het werkoverleg van de afdeling Bronverwerving & Toezicht van het Algemeen Rijksarchief d.d. 24 februari 1998, handeling 3

Waardering: B (3)

972

Handeling: Het geven van richtlijnen aan de directeuren van de regionale kantoren ter uitvoering c.q. Handhaving van de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Product: bijvoorbeeld: Handleiding voor de behandeling van klachten door de Arbeidsinspectie (CAS invnr.: 3994)

Periode: 1940-

Grondslag: -

Waardering: B (5)

973

Handeling: Het (in overleg met) instellen van commissies e.d., Werkzaam op het terrein van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Product: instellingsbesluiten/benoemingsbeschikkingen o.a.: Instellingsbeschikking Adviescommissie inzake beoordeling opleiding tot arbeids- en organisatiedeskundigen arbodienst ABOA (Stcrt. 1994,125); Intrekking Besluit instelling Commissie voor Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Stcrt. 1995, 30); Instellingsbeschikking Commissie van Advies Stoomwezen b.v. (Stcrt. 1995, 172); Instellingsbeschikking Commissie voor bezwaar en beroep arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1994, 64), gewijzigd Stcrt. 1995, 74, gewijzigd Stcrt. 1998, 62); Benoeming voorzitter Adviescomissie bezwaar en beroep arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1995, 74)

Periode: 1940-

Grondslag: o.a.: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1995, 598) artikel 42, tweede lid

Waardering: B (5)

I.3. Wet- en regelgeving

I.3.1 Arbeidsomstandighedenwet

974

Handeling: Het bij amvb stellen van regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Product: concept-Duikbesluit (ca. 1990); Besluit specifieke gezondheidsschadelijke stoffen (Stb. 1991, 453); Besluit beeldschermwerk (Stb. 1992, 677); Besluit fysieke belasting (Stb. 1993, 68); Arbeidsomstandighedenbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb.1993, 442); Besluit arbeidsplaatsen (Stb. 1993, 534); Besluit arbeidsmiddelen (Stb. 1993, 537); Besluit arbodiensten (Stb. 1993, 781); Besluit bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 783); Besluit kankerverwekkende stoffen en processen (Stb. 1994, 91); Besluit zwangere werkneemsters (Stb. 1994, 337); Besluit biologische agentia (Stb. 1994, 368); Arbeidsomstandighedenbesluit winningsindustrie in dagbouw (Stb. 1994, 602); Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 597); Besluit thuiswerk (Stb. 1994, 685); Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740); Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1980-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664, gewijzigd Stb. 1996, 133) artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 10, 20, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 30, 31a, 32, 35, 36, en 41 en Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) artikelen 5 en 8

Waardering: B (1)

975

Handeling: Het stellen van nadere voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63), gewijzigd Stcrt. 1997, 123 en 249, gewijzigd Stcrt. 1998, 6 en 111)

Periode: ca.1990-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133) artikelen 7, vierde lid, onder b, 9, vierde en zesde lid, 10, vijfde lid, 41, eerste lid, 42, tweede lid, Wet arbeid gehandicapte werknemers (Stb. 1986, 300 ) artikel 6, Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijs-diploma's (Stb. ) artikel 11, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 2.7, tweede en derde lid, 2.8, 2.15, eerste en derde lid, 2.24, eerste lid, 4.7, eerste, derde en vijfde lid, 4.8, tweede tot en met vijfde lid, 4.9, zevende lid, 4.10, tweede en derde lid, 4.14, vijfde lid, 4.16, eerste lid, 4.42, vijfde lid, 4.50, tweede lid, 4.54, derde en vijfde lid, 4.60, vierde en vijfde lid, 4.65, eerste lid onder a en b, 4.66, onder a en b, 4.67, eerste en vijfde lid, 4.68, eerste lid, 4.70, derde en vijfde lid, 4.71, eerste lid, 4.72, eerste lid, 4.73, 5.12, 6.17, derde lid, 7.19, achtste tot en met negende en elfde lid, 7.29, zesde en zevende lid, 7.32, tweede lid en vierde tot en met zevende lid en 8.4, tweede lid

Waardering: B (1)

976

Handeling: Het, in overleg met de minister van Economische Zaken, bij amvb bepalen dat de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop berustende bepalingen niet van toepassing zijn op arbeid verricht in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: besluit

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 2, zevende lid onder a

Waardering: B (1)

977

Handeling: Het, in overleg met de minister van Economische Zaken, bij amvb stellen van regels met betrekking tot arbeid verricht in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: besluit

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1996, 133) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 2, zevende lid onder b

Waardering: B (1)

978

Handeling: Het vaststellen van het model van het rapport dat door een werkgever met betrekking tot ongevallen moet worden opgesteld.

Product: `modelrapport' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 441) artikel 9, vierde lid

Waardering: B (5)

979

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de bijstand op het gebied van preventie en bescherming en met betrekking tot de eisen van deskundigheid, uitrusting en organisatie.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1993-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757, artikel 20, eerste lid

Waardering: B (5)

980

Handeling: Het stellen van nadere eisen aan de deskundigheid, ervaring, tijd en uitrusting op het gebied van preventie en bescherming voor bedrijven met niet meer dan 15 werknemers.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1993-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757, artikel 21a

Waardering: B (5)

981

Handeling: Het stellen van nadere eisen aan de deskundigheid, ervaring en uitrusting op het gebied van bedrijfshulpverlening voor bedrijven met niet meer dan 15 werknemers.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1993-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993 757, artikel 23b

Waardering: B (5)

982

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de werkzaamheden van de bedrijfshulpverleners.

Product: besluit

Periode: 1993-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 757) artikel 23, derde lid

Waardering: B (5)

983

Handeling: Het bij amvb bepalen dat zelfstandig werkenden mede verplicht zijn tot naleving van de door de EG vastgestelde verplichtingen of verboden met betrekking tot de bevordering van de verbetering van het arbeidsmilieu.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1994-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 440) artikel 27, tweede lid

Waardering: B (5)

984

Handeling: Het bij amvb stellen van regels op grond waarvan werkgevers, werknemers, andere natuurlijke of rechtspersonen of instellingen in het bezit moeten zijn van een of meer certificaten waaruit blijkt dat zij voldoen aan voorschriften, gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1993-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757, artikel 31a, eerste lid

Waardering:B (5)

985

Handeling: Het afgeven van certificaten krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Product: `certificaten'

Periode: 1993-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757 artikel 31a, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van het certificaat)

986

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat krachtens de Arbeidsomstandighedenwet mogen afgeven.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1993-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757 artikel 31a, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

987

Handeling: Het bij amvb stellen van nadere regels met betrekking tot de certificatie krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Product: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60)

Periode: 1993-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664) gewijzigd Stb. 1993, 757 artikel 31a, vijfde lid

Waardering: B (5)

988

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan certificaathouders indien de wettelijke regels zoals genoemd in de artikelen 18, 19 en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet niet, onvoldoende of onjuist worden nageleefd.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1993-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 757) artikel 35a, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

I.3.2 Arbeidsomstandighedenbesluit

989

Handeling: Het aanwijzen van registers voor inschrijving als deskundige in de arbodienst.

Product: `aanwijzingen' o.a.: Register van Sociaal-Geneeskundigen, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63); Register van de Stichting voor de certificatie van vakbekwaamheid SKO, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb.1997,60),artikel 2, tweede lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

990

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid als deskundige in de arbodienst mogen afgeven.

Product: `aanwijzingen' o.a.: aanwijzing opleiding arbeids- en organisatiedeskundige van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Stcrt. 1995, 131)

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

991

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot deskundigheidseisen op een vakgebied voor arbodiensten.

Product: Criteria voor de aanwijzing van opleidingen tot arbeids- en organisatiedeskundige arbodienst (Stcrt. 1994, 90); Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 2, derde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, derde lid

Waardering: B (5)

992

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot deskundigheidseisen van overig personeel dat binnen de arbodienst werkzaam is.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 2, vierde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.7, vierde lid

Waardering: B (5)

993

Handeling: Het bepalen dat andere deskundigheidseisen op de vakgebieden van arbodiensten gelden.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1994-1997

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781) artikel 2, vijfde lid, b.w. Stb. 1997, 60

Waardering: B (5)

994

Handeling: Het stellen van regels voor de afgifte van een EG-verklaring deskundige in de arbodienst.

Product: Regeling EG-verklaring deskundige in de arbodienst (Stcrt. 1994, 250); Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 3, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.8, Algemene Wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's (Stb. ?)

Waardering: B (5)

995

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het functioneren van arbodiensten.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1998, 111

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 4, tweede lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.9, tweede lid

Waardering: B (5)

996

Handeling: Het stellen van regels voor arbodiensten over de wijze waarop, wanneer en welke statistische gegevens, met betrekking tot de uitoefening van de taken, aan de minister dienen te worden gezonden.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 7, tweede lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.12

Waardering: B (5)

997

Handeling: Het verlenen van certificaten arbodienst.

Product: certificaten o.a.: verlening certificaat arbodienst aan Arbodienst West-Brabant (Stcrt. 1995, 60); verlening certificaat arbodienst aan de Regionale Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdienst Haarlem (Stcrt. 1995, 100)

Periode: 1994-1998

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.15, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van het certificaat)

998

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat arbodienst mogen verlenen.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.15, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

999

Handeling: Het stellen van regels om een certificaat arbodienst te verkrijgen.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63) gewijzigd Stcrt. 1998, 111

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbodiensten (Stb. 1994, 781, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 10, derde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.15, derde lid

Waardering: B (5)

1000

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de opleiding, deskundigheid en ervaring van bedrijfshulpverleners.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1993-

Grondslag: Besluit bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 783, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, tweede lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.21, tweede lid

Waardering: B (5)

1001

Handeling: Het vaststellen van het model `kennisgeving bouwwerk'.

Product: model `kennisgeving bouwwerk' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994-

Grondslag: Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 597 b.w. Stb. 1997, 60) artikel 4, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.26, eerste lid

Waardering: B (5)

1002

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsplan voor een bouwwerk.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1994-

Grondslag: Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 597, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 5, vierde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 2.27, vierde lid

Waardering: B (5)

1003

Handeling: Het aanwijzen van een categorie tankschepen waar bepaalde werkzaamheden wel (door of onder toezicht van een deskundige) mogen worden verricht.

Product: `aanwijzing' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, eerste lid

Waardering: B (5)

1004

Handeling: Het aanwijzen van werkzaamheden aan, op of in tankschepen die uitsluitend worden verricht na beoordeling door een gasdeskundige.

Product: `aanwijzing' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, derde lid

Waardering: B (5)

1005

Handeling: Het vaststellen van de modellen van door een gasdeskundige af te geven veiligheids- en gezondheidsverklaring.

Product: Modellen veiligheids- en gezondheidsverklaring (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, derde lid

Waardering: B (5)

1006

Handeling: Het verlenen van certificaten gasdeskundige.

Product: certificaten gasdeskundige

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van het certificaat)

1007

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat gasdeskundige mogen afgeven.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

1008

Handeling: Het vaststellen van criteria om een certificaat gasdeskundige te verkrijgen.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, vijfde lid

Waardering: B (5)

1009

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat gasdeskundige verschuldigd is.

Product: `vergoedingsregeling' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, zevende lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheidsduur (van de vergoedingsregeling)

1010

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van werkzaamheden aan, op of in tankschepen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.7, achtste lid

Waardering: B (5)

1011

Handeling: Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid voor het werken met springstoffen.

Product: certificaten van vakbekwaamheid

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van het certificaat)

1012

Handeling: Het aanwijzen van een instelling die een certificaat van vakbekwaamheid voor het werken met springstoffen mag afgeven.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

1013

Handeling: Het vaststellen van criteria om een certificaat van vakbekwaamheid voor het werken met springstoffen te verkrijgen.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, derde lid

Waardering: B (5)

1014

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor een certificaat van vakbekwaamheid voor het werken met springstoffen verschuldigd is.

Product: `vergoedingsregeling' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, vijfde lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheidsduur (van de vergoedingsregeling)

1015

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het werken met springstoffen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.8, zevende lid

Waardering: B (5)

1016

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aard, de mate en de duur van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en processen.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit kankerverwekkende stoffen en processen (Stb. 1994, 91, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 3, zesde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.14, vijfde lid

Waardering: B (5)

1017

Handeling: Het vaststellen van wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen en processen waarboven het blootstellingsniveau niet mag uitgaan.

Product: Regeling wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen (Stcrt. 1994, 72) gewijzigd Stcrt. 1995, 120 en Stcrt. 1996, 100); Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit kankerverwekkende stoffen en processen (Stb. 1994, 91, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 5, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.16, eerste lid

Waardering: B (5)

1018

Handeling: Het aanwijzen van categorieën van werkzaamheden waarop het asbestverbod niet van toepassing is.

Product: `aanwijzingen'(Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.42, vijfde lid

Waardering: B (5)

1019

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een opleiding tot deskundig toezichthouder asbestsloop verzorgen.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, tweede lid onder b

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

1020

Handeling: Het vaststellen van criteria voor de opleiding ter verkrijging van het certificaat van vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en crocidoliet.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, derde lid

Waardering: B (5)

1021

Handeling: Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en crocidoliet.

Product: certificaten van vakbekwaamheid

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, derde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van het certificaat)

1022

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en crocidoliet mogen afgeven.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, derde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

1023

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid voor het slopen van asbest en crocidoliet verschuldigd is.

Product: `vergoedingsregeling' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.54, vijfde lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheidsduur (van de vergoedingsregeling)

1024

Handeling: Het certificeren van bedrijven of inrichtingen voor het verrichten van werkzaamheden met zandsteen.

Product: `certificaten'

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van het certificaat)

1025

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat voor het verrichten van werkzaamheden met zandsteen mogen afgeven.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, vierde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

1026

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat voor het verrichten van werkzaamheden met zandsteen verschuldigd is.

Product: `vergoedingsregeling' (Stcrt. 1997, 63)

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, vijfde lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheidsduur (van de vergoedingsregeling)

1027

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het verbod tot het verrichten van werkzaamheden met zandsteen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.60, negende lid

Waardering: B (5)

1028

Handeling: Het niet van toepassing verklaren van de arbeidsverboden uit het Arbeidsomstandighedenbesluit die gelden voor het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia voor beroepsopleidingen voor jeugdigen.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 4.104, tweede lid

Waardering: B (5)

1029

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de inrichting van werkplekken bij beeldschermwerk.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 5.12

Waardering: B (5)

1030

Handeling: Het bij Koninklijk Besluit bepalen van het tijdstip, waarop het geluidsniveau van arbeidsmiddelen verlaagd wordt van 85 naar 80 decibel.

Product: (Koninklijk) Besluit

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 6.8, negende lid, 6.23, zevende lid

Waardering: B (5)

1031

Handeling: Het vaststellen van maximum toelaatbare stralingniveaus voor toestellen die niet-ioniserende elektromagnetische straling uitzenden.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.12, derde lid

Waardering: B (5)

1032

Handeling: Het vaststellen van criteria voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid duikarbeid of een certificaat van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding.

Product: Regeling arbeid onder overdruk (Stcrt. 1994, 195); Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, derde lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, eerste lid

Waardering: B (5)

1033

Handeling: Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid duikarbeid of certificaten van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding.

Product: certificaten van vakbekwaamheid

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van het certificaat)

1034

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid duikarbeid of certificaat van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding mogen afgeven.

Product: `aanwijzingen': o.a.: Aanwijzing Duik- en Demonteerschool van de Koninklijke Marine (Stcrt. 1997, 244); Aanwijzing Nationaal Duikcentrum (Stcrt. 1997, 244)

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, eerste lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

1035

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid duikarbeid of een certificaat van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding verschuldigd is.

Product: `vergoedingsregeling' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 3 onder e, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, derde lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheidsduur (van de vergoedingsregeling)

1036

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de gelijkstelling van in het buitenland afgegeven certificaten van vakbekwaamheid duikarbeid of certificaten van vakbekwaamheid duikmedische begeleiding met die door of namens de minister zijn afgegeven.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1994-

Grondslag: Besluit arbeid onder overdruk (Stb. 1994, 740, b.w. Stb. 1997, 60) artikel 6, derde lid onder d, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 6.17, vierde lid

Waardering: B (5)

1037

Handeling: Het bepalen welke onderzoeken en beproevingen met betrekking tot hijskranen door een gecertificeerde instelling worden uitgevoerd.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, achtste lid

Waardering: B (5)

1038

Handeling: Het vaststellen van criteria met betrekking tot deskundigheid, onafhankelijkheid, uitrusting en organisatie voor keuringsinstanties voor hijskranen.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, negende lid

Waardering: B (5)

1039

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat mogen afgeven aan een keuringsinstantie voor hijskranen.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, negende lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

1040

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat voor een keuringsinstantie voor hijskranen verschuldigd is.

Product: `vergoedingsregeling' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.19, elfde lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheidsduur (van de vergoedingsregeling)

1041

Handeling: Het beproeven en onderzoeken van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen.

Product: certificaten

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, vijfde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van het certificaat)

1042

Handeling: Het aanwijzen van instellingen voor het beproeven en onderzoeken van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, vijfde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

1043

Handeling: Het vaststellen van het modelcertificaat dat wordt uitgereikt door de aangewezen instelling na het beproeven en onderzoeken van het hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen.

Product: `modelcertificaat' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, zesde lid

Waardering: B (5)

1044

Handeling: Het vaststellen van het modelregister van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen.

Product: `modelregister' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, zevende lid

Waardering: B (5)

1045

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding die voor de afgifte van een certificaat voor het beproeven en onderzoeken van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen verschuldigd is.

Product: `vergoedingsregelingregeling' (Stcrt. 1997, 63)

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.29, negende lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheidsduur (van de vergoedingsregeling)

1046

Handeling: Het vaststellen van criteria voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, vierde lid

Waardering: B (5)

1047

Handeling: Het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid voor het bedienen van een torenkraan, mobiele kraan en mobiele hei-installatie.

Product: certificaten van vakbekwaamheid

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder a

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van het certificaat)

1048

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid mogen afgeven voor de bediening van een torenkraan, mobiele kraan en mobiele hei-installatie.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder a

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

1049

Handeling: Het vaststellen van criteria voor een opleiding tot machinist van een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, vierde lid

Waardering: B (5)

1050

Handeling: Het certificeren van een opleiding tot machinist van een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie.

Product: certificaten

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van het certificaat)

1051

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een opleiding tot machinist van een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie mogen certificeren.

Product: `aanwijzingen'

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, tweede lid onder 1

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

1052

Handeling: Het vaststellen van de vergoeding voor de afgifte van een certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een torenkraan, mobiele kraan en mobiele hei-installatie.

Product: `vergoedingsregeling' (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, zesde lid

Waardering: V

Termijn: 5 jaar na geldigheidsduur (van de vergoedingsregeling)

1053

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot het gelijkstellen van diploma's met een diploma kraan- en heimachinist en de afgifte en vormvereisten van het deskundigheidsbewijs voor de bediening van een torenkraan, mobiele kraan en mobiele hei-installatie.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 7.32, zevende lid

Waardering: B (5)

1054

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de aanwezigheid van veiligheids- en gezondheidssignalering in bedrijven.

Product: Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 8.4, tweede lid

Waardering: B (5)

1055

Handeling: Het aanwijzen van instellingen die een certificaat van vakbekwaamheid mogen afgeven voor het verrichten van trekkerarbeid door jeugdigen op de openbare weg.

Product: `aanwijzingen' o.a.: Stichting Landelijke Organisatie Beroepsopleidingen Agrarische Sectoren (Stcrt. 1997, 125)

Periode: 1997-

Grondslag: Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikel 9:36

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

I.3.3 Arbeidsomstandhedenregeling

1056

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Financiën, aanwijzen van investeringen in apparaten of voorzieningen die de arbeidsomstandigheden voor werknemers verbeteren (FARBO-regeling).

Product: `Arbolijsten'

Periode: 1998-

Grondslag: Wet op de inkomstenbelasing 1964, Stb. 1964, 519, gewijzigd Stb. 1997, 731) artikel 10, derde lid onder d, Arbeidsomstandighedenregeling (Stcrt. 1997, 63, gewijzigd Stcrt. 1997, 249) artikel 1.17

Waardering: B (5)

I.3.4 Stoomwet

1057

Handeling: Het vaststellen van `de Regels' voor toestellen onder druk.

Product: regels voor toestellen onder druk (Stcrt. 1995, 61), gewijzigd Stcrt. 1997, 248

Periode: 1994?-

Grondslag: -

Waardering: B (5)

I.3.5 Wet op de gevaarlijke werktuigen c.a.

1058

Handeling: Het, in overleg met de minister van Economische Zaken, bij amvb bepalen dat de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de daarop berustende bepalingen niet van toepassing zijn op gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen die gebruikt worden bij verkennings- of opsporingsonderzoek in of bijmijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: besluit

Periode: 1997-

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 1a, eerste lid onder a

Waardering: B (1)

1059

Handeling: Het, in overleg met de minister van Economische Zaken, bij amvb stellen van regels, met betrekking tot gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen die gebruikt worden bij verkennings- of opsporingsonderzoek in of bij mijnen alsmede in de bij mijnbouwkundige onderzoekingen behorende werken of inrichtingen.

Product: besluit

Periode: 1997-

Grondslag: Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104) gewijzigd Stb. 1997, 536, artikel 1a, eerste lid onder b

Waardering: B (1)

1060

Handeling: Het aanwijzen van geharmoniseerde normen voor de vervaardiging van explosieveilig materieel.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1995-

Grondslag: Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 5

Waardering: B (5)

1061

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het aanbrengen van merken van afkeuring op explosieveilig materieel.

Product: Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel (Stcrt. 1996, 57)

Periode: 1995-

Grondslag: Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 17, derde lid

Waardering: B (5)

1062

Handeling: Het gelasten dat, indien na juist gebruik, installatie of onderhoud desondanks blijkt dat het explosieveilig materieel een gevaar voor de veiligheid of gezondheid oplevert, de fabrikant/importeur van het gevaarlijk werktuig de gebruikers daarvan dient te waarschuwen voor dat gevaar.

Product: beschikking

Periode: 1995-

Grondslag: Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 18, eerste, tweede en derde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de beschikking)

1063

Handeling: Het verbieden, in overeenstemming met de minister die het mede aangaat en indien na juist gebruik, installatie of onderhoud desondanks blijkt dat het explosieveilig materieel een gevaar voor de veiligheid of gezondheid oplevert, tot het vervaardigen, invoeren, verhandelen en in bedrijf stellen van dat explosieveilig materieel.

Product: beschikking

Periode: 1995-

Grondslag: Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 19, eerste en tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de beschikking)

1064

Handeling: Het stellen van nadere voorwaarden aan keuringsinstanties voor explosieveilig materieel.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1995-

Grondslag: Besluit explosieveilig materieel (Stb. 1995, 379) artikel 20, tweede lid

Waardering: B (5)

1065

Handeling: Het aanwijzen van geharmoniseerde normen voor de vervaardiging van liften en veiligheidscomponenten.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1996-

Grondslag: Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 6, eerste lid

Waardering: B (5)

1066

Handeling: Het stellen van nadere regels ten aanzien van het aanbrengen van een merk van afkeuring op een lift of een veiligheidscomponent.

Product: Regeling houdende nadere regels ten aanzien van liften (Stcrt. 1996, 243)

Periode: 1996-

Grondslag: Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 23, derde lid

Waardering: B (5)

1067

Handeling: Het gelasten dat, indien na juist gebruik, installatie en onderhoud desondanks blijkt dat de lift of veiligheidscomponent een gevaar voor de veiligheid of gezondheid oplevert, de fabrikant/importeur van het gevaarlijke werktuig de gebruikers daarvan dient te waarschuwen voor dat gevaar.

Product: beschikking

Periode: 1996-

Grondslag: Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 24, eerste, tweede en derde lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de beschikking)

1068

Handeling: Het verbieden, in overeenstemming met de minister die het mede aangaat en indien na juist gebruik, installatie of onderhoud desondanks blijkt dat de lift of de veiligheidscomponent een gevaar voor de gezondheid oplevert, tot het vervaardigen, invoeren, verhandelen en in bedrijf stellen van de lift of de veiligheidscomponent.

Product: beschikking

Grondslag: Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 25, eerste en tweede lid

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de beschikking)

1069

Handeling: Het stellen van nadere voorwaarden aan keuringsinstanties voor liften of veiligheidscomponenten.

Product: ministeriële regeling

Periode: 1996-

Grondslag: Besluit liften (Stb. 1996, 444) artikel 26, tweede lid

Waardering: B (5)

I.3.6 Regeling elektrisch materieel bestemd voor gebruik in `explosieve omgeving/Besluit elektrisch explosieveilig materieel (Internationale verplichtingen)

1070

Handeling: Het aanwijzen van instanties die certificaten van overeenstemming en controlecertificaten met betrekking tot een type van elektrisch materieel mogen afgeven.

Product: `aanwijzingen' o.a.: NV KEMA (Stcrt. 1995, 81, 100)

Periode: 1995-2003

Grondslag: Regeling elektrisch materieel bestemd voor gebruik in `explosieve omgeving' (Stcrt. 1995, 81, gewijzigd Stcrt. 1997, 229) artikel 2, Besluit elektrisch explosieveilig materieel (Stcrt. 1995, 100) artikel 2

Waardering: V

Termijn: 1 jaar na geldigheidsduur (van de aanwijzing)

II. Actor: de directeur van een regionaal kantoor

1071

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake de arbeidsomstandigheden.

Product: brieven aan burgers e.d.

Periode: (1940) 1945-

Grondslag: Grondwet 1887 (Stb. 1887, 212) artikel 8, Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22) artikel 22

Waardering: V

Termijn: 2 jaar

Opmerking: Onder deze handeling valt niet de behandeling van klachten. Zie hiervoor handeling 1072.

1072

Handeling: Het behandelen van klachten van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake de arbeidsomstandigheden.

Product: `uitspraken'

Periode: (1940) 1945-

Bron: -

Waardering: B (5)

1073

Handeling: Het (desgevraagd), via de algemeen directeur, adviseren van de bewindspersonen en/of de directeur van het centraal kantoor over aangelegenheden op het werkterrein van het regionaal kantoor.

Product: adviezen

Periode: 1994-

Grondslag: Algemeen organisatie- en mandaatbesluit I-SZW 1994 (Stcrt. 1994, 83) artikel 4, gewijzigd Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128) artikel 4:4 onder b

Waardering: V

Termijn: 5 jaar

1074

Handeling: Het verzamelen en bewerken van informatie ter ondersteuning van de (optimale) voorbereiding, bepaling en evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Product: rapporten (van inspectieprojecten); het bijdragen aan de totstandkoming van de Arbolijst

Periode: 1994-

Grondslag: Algemeen organisatie- en mandaatbesluit I-SZW 1994 (Stcrt. 1994, 83) artikel 4, gewijzigd Organisatie- en mandaatbesluit Arbeidsinspectie 1996 (Stcrt. 1996, 128) artikel 4:4 onder c, Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60) artikelen 2.26, eerste lid, 2.41, eerste lid onder d, 4.49, eerste lid, 4.54, tweede lid onder a, 4.94, eerste lid, 4.95 en 4.96

Waardering: V

Termijn: 20 jaar

Opmerking: De eindrapporten blijven bewaard. Deze zullen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de evaluatie van het arbeidsomstandighedenbeleid.