Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling formulier doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Vaststelling formulier doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 12a, derde lid, van de Wet op de lijkbezorging,

Besluit:

Artikel 1

Het formulier voor de opgave van de doodsoorzaak, bedoeld in artikel 12a, derde lid, van de Wet op de lijkbezorging wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

De enveloppe bevattende het in artikel 1 bedoelde formulier wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen een maand nadat deze door hem is ontvangen, rechtstreeks toegezonden aan de medisch ambtenaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers