Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Jaarlijkse aanpassing tarieven reisdocumenten

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Jaarlijkse aanpassing tarieven reisdocumenten

Bijgaand treft u aan de regeling van 13 september 2000, waarbij de tarieven voor reisdocumenten zijn aangepast. De wijziging vloeit voort uit artikel 6, vierde lid en artikel 12, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden, waarin indexeringsbepalingen zijn opgenomen. Voor een gedetailleerde toelichting verwijs ik u naar de toelichting bij de regeling.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. In verband met het voornemen van de regering om bij de invoering van de nieuwe generatie reisdocumenten over te gaan tot een verlaging van de aan het Rijk verschuldigde paspoortgelden, zullen in de loop van het jaar door middel van een wijziging van het Besluit paspoortgelden nieuwe tarieven voor reisdocumenten worden vastgesteld. Op dat moment zal deze regeling komen te vervallen.

Gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik om u mede te delen, dat momenteel overleg gaande is met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te komen tot een bandbreedte in de gemeentelijke leges voor reisdocumenten. Bij dit overleg is ook de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken betrokken. Aanleiding hiertoe is de wens van de Tweede Kamer om te streven naar een vorm van harmonisatie van de gemeentelijke tarieven voor reisdocumenten, die thans tussen gemeenten onderling grote verschillen kunnen vertonen. Naar verwachting zal aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop aan de wens van de Tweede Kamer uitvoering kan worden gegeven. U zult zowel over de verlaging van de aan het Rijk verschuldigde paspoortgelden als over de vaststelling van een bandbreedte voor de gemeentelijke leges tijdig worden geïnformeerd.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Regeling aanpassing tarieven reisdocumenten 2001

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op artikel 6, vierde lid en artikel 12, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden;

Besluit:

Artikel 1

De in de artikelen 6, eerste en derde lid, en 12 eerste lid, van het Besluit paspoortgelden genoemde bedragen in Nederlandse valuta worden voor het kalenderjaar 2001 als volgt aangepast:

A

De in artikel 6, eerste lid, genoemde bedragen komen te luiden:

 • 1. Onder a: NLG. 58,40

 • 2. Onder b: NLG. 86,65

 • 3. Onder c: NLG. 58,40

 • 4. Onder d: NLG. 16,85

 • 5. Onder e: NLG. 60,55

B

Het in artikel 6, derde lid, genoemd bedrag komt te luiden: NLG. 39,60.

C

De in artikel 12, eerste lid, genoemde bedragen komen te luiden:

 • 1. Onder a: NLG. 104,10

 • 2. Onder b: NLG. 74,65

 • 3. Onder c: NLG. 130,10

 • 4. Onder d: NLG. 60,55

 • 5. Onder e: NLG. 38,60

 • 6. Onder f: NLG. 60,55

 • 7. Onder g: NLG. 58,75

 • 8. Onder h: NLG. 6,00

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel