Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Informatiestatuut LVNL[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 07-09-2000 t/m 31-12-2012

Informatiestatuut LVNL

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5.42, derde lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. begroting:

begroting als bedoeld in artikel 5.40 van de Wet luchtvaart, bestaande uit de jaarlijkse financiële begroting en het financieel meerjarenbeleidsplan;

b. jaaroverzicht:

overzicht als bedoeld in artikel 5.41 van de Wet luchtvaart;

c. Minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

d. prestatie-indicator:

grootheid die karakteristiek is voor de uitvoering van een door LVNL verrichte taak of geleverde dienst;

e. vergoedingen:

vergoedingen als bedoeld in artikel 5.20 en 5.21 van de Wet luchtvaart;

f. strategieplan LVNL:

plan dat een keer per jaar door LVNL wordt opgesteld, met daarin de langetermijnontwikkelingen op haar werkgebied.

Artikel 2. Wijze van informatie-uitwisseling [Vervallen per 01-01-2013]

De in deze regeling bedoelde informatie-uitwisseling tussen de Minister en LVNL geschiedt in beginsel schriftelijk.

Artikel 3. Onderwerpen [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Informatie-uitwisseling vindt plaats over de volgende onderwerpen:

  • a. het door LVNL te voeren langetermijnbeleid en de daaruit voortkomende beleidsvragen en beleidsmatige conclusies (strategieplan),

  • b. het middellange- en kortetermijnbeleid: meerjarenbeleidsplan, begrotingen, heffingen, verantwoordingsrapportages, kostenallocatie, jaarstukken en Eurocontrol-financiën,

  • c. de uitvoering van alle taken opgedragen aan LVNL volgens artikel 5.23 van de Wet luchtvaart voor de aspecten veiligheid, milieu en efficiency van het civiele luchtverkeer voorzover relevant voor de luchtvaart in Nederland,

  • d. informatie ten behoeve van te ontwikkelen beleid en regelgeving,

  • e. de werking van het kwaliteits- en veiligheidssysteem van LVNL,

  • f. juridisch-bestuurlijke aspecten,

  • g. het aantal zaken op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Nationale ombudsman, en de Wet openbaarheid van bestuur, en de resultaten daarvan,

  • h. het aantal ingediende klachten en schadeclaims, onderverdeeld naar taak als bedoeld in artikel 5.23 van de Wet luchtvaart, en de resultaten daarvan,

  • i. de relevante gegevens betreffende de gerealiseerde kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening,

  • j. de relevante gegevens betreffende de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van LVNL,

  • k. . informatie van de Minister aan LVNL ten behoeve van de taakuitoefening door LVNL,

  • l. deelname aan overleg en besluitvorming van internationale organisaties,

  • m. incidentmeldingen en -rapportages.

 • 2 Deze gegevens gaan vergezeld van een toelichting waarin wordt ingegaan op de (mogelijke) oorzaken van verschillen ten opzichte van vorige rapportages en de invloeden van eventuele maatregelen.

 • 3 Waar mogelijk wordt in de uit te wisselen informatie de relatie tussen de verschillende terreinen aangegeven.

Artikel 4. Opzet van de regeling [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De inhoud van de per gebied uit te wisselen informatie is vastgelegd in de volgende bijlagen:

  • a. Bijlage 1: informatie van LVNL aan de Minister ten behoeve van de beleidsafstemming en de financiële beleids- en beheersrelatie,

  • b. Bijlage 2: informatie van LVNL aan de Minister met betrekking tot het kwaliteits- en veiligheidssysteem,

  • c. Bijlage 3: milieurapportage,

  • d. Bijlage 4: controleprotocol inzake bijdragen, verrekeningen en afdrachten in verband met de luchtverkeersbeveiliging,

  • e. Bijlage 5: meldingen van voorvallen.

 • 2 De bijlagen zijn aan deze regeling gehecht en maken integraal deel uit van deze regeling.

 • 3 Wijzigingen in de bijlagen of nieuwe bijlagen worden vastgesteld na overleg met LVNL.

Artikel 5. Uitvoerbaarheidstoets [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Minister legt beleidsvoornemens dan wel voorgenomen wet- en regelgeving welke na invoering van invloed zijn of kunnen zijn op het functioneren van LVNL ten behoeve van een uitvoerbaarheidstoets tijdig voor aan LVNL.

 • 2 LVNL beziet het beleidsvoornemen in ieder geval op:

  • a. operationaliseerbaarheid,

  • b. gevolgen voor LVNL in termen van personeel, organisatie en financiën, en

  • c. mogelijkheden om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleidsvoornemen te vergroten.

Artikel 6. Beschikbaarheid regelgeving [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 LVNL informeert de Minister welke randvoorwaarden, richtlijnen of wet- en regelgeving verandering behoeven ten einde een doelmatiger en doeltreffender taakuitoefening te kunnen zekerstellen.

 • 2 LVNL geeft in het verzoek daartoe aan de Minister de reden of aanleiding, de eventuele invloed van dit beleid op de veiligheids-, efficiency- of milieuaspecten of -doelstellingen en de termijn waarop het beschikbaar zou moeten zijn.

Artikel 7. Uitvoeringsevaluatie [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 LVNL rapporteert ambtshalve of op verzoek van de Minister over haar inzichten over de uitvoering in de praktijk en de wenselijkheid of mogelijkheid tot aanpassingen of verbeteringen van het beleid of regelgeving. Bij het verzoek formuleert de Minister de door LVNL te beantwoorden vragen en wordt de termijn bepaald waarbinnen de rapportage gereed dient te zijn.

 • 2 De Minister reageert op de door LVNL toegezonden rapportage en geeft daarbij in ieder geval aan hoe de rapportage in de besluitvorming is of zal worden betrokken.

Artikel 8. Overige door de Minister opgedragen taken [Vervallen per 01-01-2013]

De Minister stelt, na overleg met LVNL, de inhoud en procedure van de informatie-uitwisseling tussen LVNL en de Minister in het kader van de op basis van artikel 5.23, eerste lid, onderdeel h van de wet aan LVNL op te dragen of opgedragen taken, voorafgaande aan of bij de opdrachtverlening vast.

Artikel 9. Afwijken en wijzigen van het Informatiestatuut [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien LVNL onderscheidenlijk de Minister hiermee uitdrukkelijk instemt, kan de Minister onderscheidenlijk LVNL afwijken van het bepaalde in dit besluit.

 • 2 Indien de Minister het voornemen heeft dit besluit te wijzigen, informeert de Minister LVNL tijdig over dit voornemen. LVNL kan een verzoek tot wijziging van dit besluit bij de Minister indienen.

Artikel 10. Intrekking [Vervallen per 01-01-2013]

Het Informatiestatuut wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2000.

Artikel 12. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Informatiestatuut LVNL.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij de NLA te Hoofddorp.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos