Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet bescherming persoonsgegevens

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie
Afkorting: Wbp
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0011468

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 28-03-2012

Grondslagen voor deze regeling


Wetsfamilie

Grondwet

Wet bescherming persoonsgegevens


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 2. Beleidsregels CBP handhaving protocolplicht Wet politiegegevens
 3. Beleidsregels handhaving door het CBP
 4. Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand
 5. Besluit gebruik sofi-nummer Wbp
 6. Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp
 7. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 8. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 9. Bestuursreglement College bescherming persoonsgegevens
 10. Interimbesluit forensische zorg
 11. Meldingsbesluit Wbp
 12. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK
 13. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie VROM
 14. Regeling inzage- en correctierecht UWV
 15. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
 16. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW
 17. Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor de gegevensbescherming OCW
 18. Regeling veteranenregistratie Defensie
 19. Regels voor de boetevaststelling
 20. Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering 2008
 21. Registratieverordening HBD 2005
 22. SZW-intrekkingsregeling 2008
 23. Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening
 24. Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens
 25. Verordening HBAG registratie-, verstrekking van gegevens en controle 2007
 26. Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden bedrijfschap Afbouw 2007
 27. Vrijstellingsbesluit Wbp
 28. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 29. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisies: 3a , 5a , 6
 2. Aanwijzing verstrekking strafvorderlijke gegevens buiten strafrechtspleging gelegen doeleinden (aanwijzing wet justitiële en strafvorderlijke gegevens), teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; bijlage: Bijlage
 3. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging, tekst: Tekst
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikelen: Aanwijzing 49 , Aanwijzing 162 , Aanwijzing 162a
 5. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, artikelen: 53 , 54 , 55
 6. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006, artikel: 13
 7. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 5
 8. Beleidsregel CBP richtsnoeren informatieplicht basisscholen onderwijskundig rapport, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 9. Beleidsregel handhavingsbeleid spam 2008, tekst: Tekst
 10. Beleidsregel handhavingsbeleid spam 2010, tekst: Tekst
 11. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP, artikel: 1
 12. Beleidsregels handhaving door het CBP, artikelen: 1 , 2
 13. Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012, artikel: 10a
 14. Besluit Commissie van deskundigen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008, bijlage: Bijlage
 15. Besluit gebruik sofi-nummer Wbp, artikel: 7
 16. Besluit gegevens scheepvaart 2007, artikelen: 9 , 12
 17. Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikelen: 68b , 68c
 18. Besluit inburgering, artikel: 6.8
 19. Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening UWV 2009, bijlage: Bijlage
 20. Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp, artikelen: 1 , 6
 21. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), artikel: 2
 22. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken), artikel: 2
 23. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën), artikel: 2
 24. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie), artikel: 2
 25. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), artikel: 2
 26. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), artikel: 2
 27. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), artikel: 2
 28. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), artikel: 2
 29. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), artikel: 2
 30. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat), artikel: 2
 31. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal Bureau voor de Statistiek, artikel: 8
 32. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw, artikel: 3
 33. Besluit rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens, artikel: 1
 34. Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, artikel: 4
 35. Besluit SUWI, artikelen: 5.2b , 5.20 , 5.24
 36. Besluit vaststelling Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT), bijlage: Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (Arbit), versie Arbit 2010
 37. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health, tekst: Tekst
 38. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Kabinet der Koningin), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van het Kabinet der Koningin op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 39. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Nationale Ombudsman), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Nationale Ombudsman op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 40. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Algemene Rekenkamer), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Algemene Rekenkamer op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 41. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Kanselarij der Nederlandse Orden), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Kanselarij der Nederlandse Orden op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 42. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State), bijlagen: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945 , [ Onbenoemd ]
 43. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal), bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 44. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken), bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 45. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), bijlage: Vastgesteld
 46. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 47. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie), bijlage: Basisselectiedocument beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 48. Bestuursreglement College bescherming persoonsgegevens, artikelen: 1 , 15 , 18
 49. Binnenvaartwet, artikel: 1
 50. CBP Richtsnoeren, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 51. Circulaire GBA en woonfraude, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 52. Circulaire handleiding Wob en Wbp verzoeken, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: De Wbp
 53. Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, circulaire divisie: 9
 54. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tekst: Tekst
 55. Controleprotocol gemeentelijke vervoerbedrijven, tekst: Tekst
 56. Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens, artikel: 1
 57. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 58. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, tekst: Tekst
 59. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2008, artikel: 5
 60. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2009, artikel: 5
 61. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2010, artikel: 5
 62. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2011, artikel: 5
 63. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2012, artikel: 5
 64. Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor gedistilleerd 2005, artikel: 7
 65. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2004, artikel: 7
 66. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2006, artikel: 7
 67. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2007, artikel: 7
 68. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2008, artikel: 7
 69. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2009, artikel: 7
 70. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2010, artikel: 7
 71. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2011, artikel: 7
 72. Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2012, artikel: 7
 73. Interimbesluit forensische zorg, artikel: 7
 74. Kadasterwet, artikel: 3d
 75. Kaderregeling documentaire informatievoorziening SZW 2009, artikelen: 8 , 25
 76. Loodsenwet, artikel: 1
 77. Mandaat Autoriteit Financiële Markten 2012, teksten: Tekst , Tekst
 78. Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013, artikel: 1
 79. Meldingsbesluit Wbp, artikelen: 1 , 5
 80. Meldingsregeling Wbp, artikelen: 2 , 3
 81. Organisatie-, Mandaat- en Volmachtbesluit directie BO SZW 2011, artikel: 6
 82. Pensioenwet, artikel: 51
 83. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers, artikel: 5
 84. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikel: 5
 85. Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011, bijlagen: Bijlage II , Bijlage III
 86. Regeling bescherming persoonsgegevens in personeelsdossiers en Emplaza BZK, artikel: 4
 87. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie VROM, artikelen: 1 , 2 , 5 , 6 , 8
 88. Regeling bescherming persoonsgegevens V&W, artikelen: 1 , 2 ; bijlage: 2
 89. Regeling burgerservicenummer, bijlage: Bijlage
 90. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010, artikel: 5
 91. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet, bijlage: Bijlage
 92. Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart, artikelen: 4 , 7
 93. Regeling inburgering, artikel: 6.4
 94. Regeling inzage- en correctierecht UWV, artikel: 1
 95. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, bijlage: 6
 96. Regeling periodieke audit politiegegevens, artikelen: 5 , 6
 97. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ, artikel: 2
 98. Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC, bijlage: 1
 99. Regeling SUWI, bijlagen: Bijlage I , Bijlage III
 100. Regeling toezichtbevoegdheden privacyfunctionaris V&W, artikel: 1
 101. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I, artikelen: 1 , 12
 102. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW, artikel: 1
 103. Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor de gegevensbescherming OCW, artikel: 1
 104. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking, bijlage: Bijlage
 105. Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft, bijlage: 6
 106. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens ministerie van Defensie, artikelen: 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.5 , 1.6
 107. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën, artikelen: 1.1 , 1.2 , 3.5 , 6.3
 108. Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, bijlage: 1
 109. Regeling zorgverzekering, artikel: 7.1
 110. Regels verzoek om zienswijze CBP inzake verwerking persoonsgegevens, teksten: Tekst , Tekst
 111. Regels voor de boetevaststelling, tekst: Tekst
 112. Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering 2008, artikel: 3
 113. Registratieverordening Bosschap 2010, artikel: 3
 114. Registratieverordening HBD 2005, artikelen: 3 , 19
 115. Registratieverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2004, artikelen: 3 , 21
 116. Reglement voor het hotelclassificatieregister Bedrijfschap Horeca en Catering, artikelen: 1 , 3
 117. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 2.1
 118. Scheepvaartverkeerswet, artikel: 1
 119. Spoorwegwet, artikel: 97
 120. SZW-intrekkingsregeling 2008, artikel: XV
 121. Telecommunicatiewet, artikel: 11.2
 122. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, artikelen: 1i , 55
 123. Uitvoeringsregeling antecedentenonderzoek politie, artikel: 7
 124. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, artikel: 2.2
 125. Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikelen: II , III
 126. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005, bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 127. Vaststellingsbesluit Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994 voor neerslag handelingen Korps Landelijke Politiediensten, bijlage: Bijlage
 128. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 129. Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006, artikel: 11
 130. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2007, artikel: 7
 131. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2008, artikel: 7
 132. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2009, artikel: 7
 133. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2010, artikel: 7
 134. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2011, artikel: 7
 135. Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2012, artikel: 7
 136. Verordening Bestemmingsheffing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2006, artikel: 7
 137. Verordening HBAG registratie-, verstrekking van gegevens en controle 2007, artikel: 2
 138. Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden bedrijfschap Afbouw 2007, artikel: 3
 139. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011, artikel: 8
 140. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011, artikel: 4
 141. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011, artikel: 8
 142. Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011, artikel: 8
 143. Voorschrift Vreemdelingen 2000, artikel: 7.1d
 144. Vreemdelingencirculaire 2000 (A), tekst: Tekst ; bijlage: Model M54
 145. Vreemdelingencirculaire 2000 (C), tekst: Tekst
 146. Vrijstellingsbesluit Wbp, artikelen: 1 , 47
 147. Waterschapsbesluit, artikel: 6.17
 148. Wegenverkeerswet 1994, artikel: 42
 149. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet, teksten: Tekst , Tekst
 150. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, artikel: 27
 151. Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, artikel: 16
 152. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikelen: 91 , 99
 153. Wet justitiële gegevens, artikel: 1
 154. Wet marktordening gezondheidszorg, artikel: 68a
 155. Wet op de jeugdzorg, artikel: 53
 156. Wet op het financieel toezicht, artikel: 4:91
 157. Wet personenvervoer 2000, artikel: 104
 158. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikelen: 33 , 33a , 35 , 62 , 75
 159. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, artikel: 5
 160. Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel: 63j
 161. Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, artikelen: 16 , 1
 162. Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel: 62
 163. Wet zeevarenden, artikel: 1
 164. Zorgverzekeringswet, artikelen: 35 , 87 , 88 , 89 , 118a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 01-09-2015)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

33509

 

 

Aanhangig

33757

 

 

Aanhangig

33861

01-01-2016

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 230

33662

01-07-2015

Stb. 2015, 281

01-01-2015

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 131

33061

14-11-2014

Stb. 2014, 443

15-02-2014

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

03-02-2014

Stb. 2014, 62

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

06-11-2013

Stb. 2013, 450

33554

13-12-2013

Stb. 2013, 564

01-01-2013

 

Wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

 

12-07-2012

Stb. 2012, 329

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

09-02-2012

 

Wijziging

26-01-2012

Stb. 2012, 33

31841

26-01-2012

Stb. 2012, 33

01-07-2010

 

Wijziging

11-12-2008

Stb. 2009, 8

31227

14-06-2010

Stb. 2010, 225

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-09-2008

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

26-03-2008

 

Wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

01-01-2008

 

Wijziging

21-07-2007

Stb. 2007, 300

30327

14-12-2007

Stb. 2007, 549

01-01-2007

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

01-02-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

22-12-2005

Stb. 2006, 24

01-01-2006

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 339

29507

15-12-2005

Stb. 2005, 677

01-07-2005

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

01-01-2005

 

Wijziging

22-04-2004
samen met
23-12-2004

Stb. 2004, 306
samen met
Stb. 2004, 700

28168
samen met
29822

16-12-2004

Stb. 2004, 701

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-09-2004

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 315

28886

03-08-2004

Stb. 2004, 390

01-07-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

01-05-2004

 

Wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

01-04-2004

 

Wijziging

21-02-2004

Stb. 2004, 119

28770

11-03-2004

Stb. 2004, 120

 

Wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 552

24797

25-03-2004

Stb. 2004, 129

29-05-2002

 

Wijziging

07-02-2002

Stb. 2002, 148

25877

09-04-2002

Stb. 2002, 196

01-01-2002

 

Wijziging

12-12-2001

Stb. 2001, 664

28075

12-12-2001

Stb. 2001, 664

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

01-09-2001

 

Wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

 

Nieuwe regeling

06-07-2000

Stb. 2000, 302

25892

05-07-2001

Stb. 2001, 337