Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet studiefinanciering 2000

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkortingen: WSF
WSF 2000
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0011453

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 30-11-2010

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet studiefinanciering 2000


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefanciering
 3. Beleidsregel Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening OV-Studentenkaart
 4. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 5. Besluit modern migratiebeleid
 6. Besluit studiefinanciering 2000
 7. Regeling normen studiefinanciering 2010
 8. Regeling normen studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2011 en 2012
 9. Regeling studiefinanciering 2000

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikelen: I , II , III
 2. Algemene Kinderbijslagwet, artikelen: 7a , 15 , 25
 3. Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefanciering, artikel: 1
 4. Beleidsregel Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening OV-Studentenkaart, artikel: 1
 5. Beleidsregel ‘Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen’ ex artikel 9b Les- en cursusgeldwet, artikelen: 1 , 2 , 3 , 5
 6. Beleidsregel ‘Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening reisrecht’ (ex artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000), artikel: 1
 7. Beleidsregel ‘Uitzondering verblijfsvereiste voor studenten in de grensgebieden’ ex artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000, artikel: 1
 8. Beroepswet, bijlage: Bijlage
 9. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998, artikel: 3
 10. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet, artikel: 7
 11. Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici, artikel: 1
 12. Besluit studiefinanciering 2000, artikel: 1
 13. Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikel: 3
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gerechtsdeurwaarders vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken), bijlage: Basisselectiedocument gerechtsdeurwaarders 1945–
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 16. Bijdragebesluit zorg, artikel: 14
 17. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht, artikel: VI
 18. Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007, artikel: 1
 19. Inkomens- en samenloopbesluit Anw, artikel: 7
 20. Inkomensbesluit AOW 1996, artikel: 7
 21. Inkomensbesluit IOAW, artikel: 7
 22. Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven, teksten: Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 5.1
 23. Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo), artikel: 4
 24. Leidraad Invordering 2008, teksten: Tekst , Tekst
 25. Participatiewet, artikelen: 28 , 33 , 64
 26. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, artikelen: 1 , 3
 27. Regeling gegevensuitwisseling onderstand BES, artikel: 2
 28. Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017, artikel: 4
 29. Regeling normen studiefinanciering 2010, artikel: 1
 30. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009, bijlage: Bijlage
 31. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010, bijlage: Bijlage
 32. Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002, artikelen: 1 , 2 , 14
 33. Regeling studiefinanciering 2000, artikel: 1.1
 34. Regeling Wfsv, artikel: 3.13
 35. Subsidieregeling Libertas Noodfonds, artikel: 2
 36. Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing, artikel: 3
 37. Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, artikel: 7
 38. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, artikel: 72
 39. Uitvoeringsregeling Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing, artikel: 1
 40. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, artikel: 12
 41. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, artikel: 64
 42. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 43. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 44. Verplaatsingskostenbesluit militairen, artikel: 1
 45. Voorschrift Vreemdelingen 2000, artikel: 3.19
 46. Vreemdelingenbesluit 2000, artikel: 3.74
 47. Vreemdelingencirculaire 2000 (A), tekst: Tekst
 48. Vreemdelingencirculaire 2000 (B), teksten: Tekst , Tekst
 49. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikelen: 1:4 , 2:43
 50. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, artikel: 8
 51. Wet educatie en beroepsonderwijs, artikelen: 8.1.7 , 12.1a.2
 52. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel: 45
 53. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel: 45
 54. Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen: 3.104 , 6.14 , 6.29
 55. Wet investeren in jongeren, artikelen: 33 , 49 , 78
 56. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: 1.31
 57. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikelen: 7.9a , 7.52 ; titeldeel: Titel 9
 58. Wet op het onderwijstoezicht, artikel: 31
 59. Wet studiefinanciering BES, artikel: 25
 60. Wet studievoorschot hoger onderwijs, artikel: I
 61. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikelen: 2.19 , 2.21 , 3.6 , 5.1 , 5.7 , 6.2 , 6.3 , 13.14
 62. Wet werk en inkomen kunstenaars, artikelen: 6 , 40
 63. Wijzigingsregeling Besluit bezoldiging politie, Regeling bijzondere ontslaguitkering politie, enz. (Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie 2008–2010), artikel: VII
 64. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten), artikel: XI
 65. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs), artikel: IV
 66. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland), artikel: I

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 11-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

34331

 

 

Wijziging

19-11-2009

Stb. 2009, 529

31981

 

Wijziging

18-12-2007

Stcrt. 2007, 251

 

 

Wijziging

14-06-2007

Stb. 2007, 254

30971

 

Wijziging

06-10-2005
samen met
30-11-2006

Stb. 2005, 525
samen met
Stb. 2006, 644

30124
samen met
30831

01-09-2019

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

01-09-2017

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

01-01-2017

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

01-09-2016

 

Wijziging

12-12-2015

Stcrt. 2015, 46833

 

12-12-2015

Stcrt. 2015, 46833

 

Wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 284

34146

03-07-2015

Stb. 2015, 291

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

01-01-2016

 

Wijziging

12-12-2015

Stcrt. 2015, 46833

 

12-12-2015

Stcrt. 2015, 46833

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

01-09-2015

 

Wijziging

16-08-2015

Stcrt. 2015, 26285

 

16-08-2015

Stcrt. 2015, 26285

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

01-08-2015

 

Wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 284

34146

03-07-2015

Stb. 2015, 291

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 227

33716

04-07-2014

Stb. 2014, 271

05-03-2015

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

11-02-2015

t/m 01-09-2010, t/m 01-01-2015

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

21-01-2015

Stb. 2015, 50

01-01-2015

 

Wijziging

09-12-2014

Stcrt. 2014, 36161

 

09-12-2014

Stcrt. 2014, 36161

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 227

33716

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

06-06-2011
samen met
01-11-2012

Stb. 2011, 288
samen met
Stb. 2012, 544

32131
samen met
33245

06-02-2012
samen met
01-11-2012

Stb. 2012, 45
samen met
Stb. 2012, 544

01-08-2014

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 288

33187

05-07-2013

Stb. 2013, 305

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

12-12-2013

Stcrt. 2013, 35874

 

12-12-2013

Stcrt. 2013, 35874

04-07-2013

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 88

33336

29-05-2013

Stb. 2013, 276

01-07-2013

 

Wijziging

06-12-2012

Stb. 2013, 72

32529

06-02-2013

Stb. 2013, 73

29-05-2013

 

Wijziging

25-04-2013

Stb. 2013, 180

33453

25-04-2013

Stb. 2013, 180

28-02-2013

 

Wijziging

28-01-2013

Stb. 2013, 70

33452

28-01-2013

Stb. 2013, 70

01-01-2013

 

Wijziging

14-12-2012

Stcrt. 2012, 27182

 

14-12-2012

Stcrt. 2012, 27182

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-09-2012

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 368

33145

21-08-2012

Stb. 2012, 376

22-08-2012

t/m 01-01-2011

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 368

33145

12-07-2012

Stb. 2012, 368

05-01-2012

t/m 01-01-2012

 

Wijziging

15-12-2010
samen met
22-12-2011

Stcrt. 2010, 20959
samen met
Stcrt. 2012, 214

 

15-12-2010
samen met
22-12-2011

Stcrt. 2010, 20959
samen met
Stcrt. 2012, 214

01-01-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 651

 

Wijziging

07-11-2011

Stb. 2011, 560

32316

07-11-2011

Stb. 2011, 560

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 443

32356

23-09-2011

Stb. 2011, 444

 

Wijziging

23-04-2009

Stb. 2009, 246

31790

08-06-2009

Stb. 2009, 247

10-12-2011

 

Wijziging

17-11-2011

Stb. 2011, 579

32770

17-11-2011

Stb. 2011, 579

01-09-2011

 

Wijziging

08-07-2011

Stb. 2011, 368

32618

08-07-2011

Stb. 2011, 368

01-08-2011

 

Wijziging

17-05-2010
samen met
03-02-2011

Stb. 2010, 350
samen met
Stb. 2011, 33

31959
samen met
32419

03-02-2011

Stb. 2011, 34

01-01-2011

 

Wijziging

15-12-2010

Stcrt. 2010, 20959

 

15-12-2010

Stcrt. 2010, 20959

 

Wijziging

02-12-2010

Stb. 2010, 807

32263

15-12-2010

Stb. 2010, 826

15-12-2010

t/m 01-09-2007

 

Wijziging

02-12-2010

Stb. 2010, 807

32263

02-12-2010

Stb. 2010, 807

01-09-2010

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

26-04-2010

Stb. 2010, 168

01-01-2010

t/m 01-01-2009 1)

 

Wijziging

14-12-2009

Stcrt. 2009, 20608

 

14-12-2009

Stcrt. 2009, 20608

 

Wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 580

31780

15-12-2009

Stb. 2009, 581

 

Wijziging

19-11-2009

Stb. 2009, 529

31981

14-12-2009

Stb. 2009, 579

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 492

31944

11-11-2009

Stb. 2009, 493

 

Wijziging

23-04-2009

Stb. 2009, 246

31790

08-06-2009

Stb. 2009, 247

01-10-2009

 

Wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

01-07-2009

Stb. 2009, 283

01-09-2009

 

Wijziging

23-04-2009

Stb. 2009, 246

31790

08-06-2009

Stb. 2009, 247

01-08-2009

 

Wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 331

31772

18-07-2009

Stb. 2009, 332

 

Wijziging

23-04-2009

Stb. 2009, 246

31790

08-06-2009

Stb. 2009, 247

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2009, 63

31525

18-06-2009

Stb. 2009, 273

25-03-2009

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

15-01-2009

t/m 01-01-2009

 

Wijziging

16-12-2008

Stcrt. 2009, 7

 

16-12-2008

Stcrt. 2009, 7

01-01-2009

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 566

31705

18-12-2008

Stb. 2008, 566

 

Wijziging

04-12-2008

Stb. 2008, 569

31566

18-12-2008

Stb. 2008, 570

22-10-2008

t/m 01-01-2008 2)

 

Wijziging

11-09-2008

Stb. 2008, 387

31400

01-10-2008

Stb. 2008, 409

30-04-2008

t/m 01-08-2007

 

Wijziging

10-04-2008

Stb. 2008, 140

31048

10-04-2008

Stb. 2008, 140

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2008

 

Wijziging

18-12-2007

Stcrt. 2007, 251

 

18-12-2007

Stcrt. 2007, 251

 

Wijziging

23-06-2005
samen met
14-06-2007
samen met
16-05-2007
samen met
22-12-2005

Stb. 2005, 343
samen met
Stb. 2005, 691
samen met
Stb. 2007, 198
samen met
Stb. 2007, 254

29765
samen met
30971
samen met
30941
samen met
30337

23-06-2005

Stb. 2005, 343

01-09-2007

 

Wijziging

14-06-2007

Stb. 2007, 254

30971

02-07-2007

Stb. 2007, 263

 

Wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 200

30933

24-05-2007

Stb. 2007, 201

01-08-2007

 

Wijziging

14-06-2007

Stb. 2007, 254

30971

02-07-2007

Stb. 2007, 263

13-06-2007

t/m 01-01-2006

 

Wijziging

16-05-2007

Stb. 2007, 198

30941

24-05-2007

Stb. 2007, 199
met Verbeterblad

01-01-2007

 

Wijziging

11-12-2006

Stcrt. 2006, 248

 

11-12-2006

Stcrt. 2006, 248

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 343

29765

23-06-2005

Stb. 2005, 343

11-10-2006

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 373

30493

25-08-2006

Stb. 2006, 456

01-09-2006

 

Wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 334

30487

05-07-2006

Stb. 2006, 334

01-01-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 691

30337

22-12-2005

Stb. 2005, 691

 

Wijziging

01-12-2005

Stb. 2005, 641

30199

01-12-2005

Stb. 2005, 641

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

30-12-2005

t/m 01-07-2004 3)

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 697

30239

17-11-2005

Stb. 2005, 697

29-12-2005

 

Wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

02-12-2005

Stb. 2005, 619

21-12-2005

t/m 01-08-2005

 

Wijziging

01-12-2005

Stb. 2005, 641

30199

01-12-2005

Stb. 2005, 641

01-09-2005

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 343

29765

23-06-2005
samen met
23-06-2005

Stb. 2005, 343
samen met
Stb. 2005, 345

03-08-2005

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 276

27848

16-07-2005

Stb. 2005, 396

01-08-2005

 

Wijziging

19-02-2005

Stb. 2005, 124

29719

02-03-2005

Stb. 2005, 125

01-03-2005

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2005, 32

28925

08-02-2005

Stb. 2005, 72

01-01-2005

 

Wijziging

29-11-2004

Stcrt. 2004, 241

 

29-11-2004

Stcrt. 2004, 241

01-09-2004

t/m 13-02-2004 4)

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 343

29412

03-08-2004

Stb. 2004, 398

13-02-2004

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 17

29046

29-01-2004

Stb. 2004, 45

01-01-2004

 

Wijziging

16-12-2003

Stcrt. 2003, 250

 

16-12-2003

Stcrt. 2003, 250

 

Wijziging

09-10-2003

Stb. 2003, 376

28960

10-10-2003

Stb. 2003, 386

21-11-2003

 

Wijziging

22-10-2003

Stb. 2003, 469

28865

06-11-2003

Stb. 2003, 470

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2003

 

Wijziging

12-12-2002

Stb. 2002, 617

28608

13-12-2002

Stb. 2002, 633

 

Wijziging

21-11-2002

Stcrt. 2003, 8

 

21-11-2002

Stcrt. 2003, 8

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

23-07-2001

Stb. 2001, 384

01-09-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 387

27783

23-07-2002

Stb. 2002, 432

 

Wijziging

06-06-2002
samen met
11-07-2002

Stb. 2002, 303
samen met
Stcrt. 2002, 138

28024

06-06-2002

Stb. 2002, 303

01-08-2002

 

Wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 302

27920

Stb. 2002, 377

08-02-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

25-01-2002

Stb. 2002, 56

01-01-2002

 

Wijziging

14-01-2002

Stcrt. 2002, 15

 

14-01-2002

Stcrt. 2002, 15

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 67

26943

08-05-2001

Stb. 2001, 230

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

29-06-2000

Stb. 2000, 286

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

23-07-2001

Stb. 2001, 384

01-08-2001

 

Wijziging

26-04-2001

Stb. 2001, 225

27414

26-04-2001

Stb. 2001, 225

23-05-2001

t/m 01-09-2000

 

Wijziging

26-04-2001

Stb. 2001, 225

27414

26-04-2001

Stb. 2001, 225

19-04-2001

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

05-04-2001

Stb. 2001, 180

01-01-2001

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 571

27184

14-12-2000

Stb. 2000, 571

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

28-07-2000

Stb. 2000, 336

01-09-2000

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

29-06-2000

Stb. 2000, 286

01-08-2000

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

29-06-2000

Stb. 2000, 286

14-07-2000

 

Nieuwe regeling

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

29-06-2000

Stb. 2000, 286

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 3.9

 • 2)

  Heeft betrekking op Artikel 3.4

 • 3)

  Heeft betrekking op Artikel 2.4

 • 4)

  Heeft betrekking op Artikel 12.10