Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening aktepapier

Geldend van 01-10-2000 t/m heden

Verordening aktepapier

De ledenraad van de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie KNB;

Overwegende dat het gewenst is regelen te stellen omtrent het papier waarop de akte wordt gesteld en de wijze waarop de tekst van de akte op dit papier wordt gesteld;

Gelet op artikel 41 lid 2 van de Wet op het notarisambt;

Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;

Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht;

Gelet op de adviezen van de ringen;

stelt de navolgende verordening vast:

Materiaal

Artikel 1

Het papier waarop akten, afschriften, grossen en notariƫle verklaringen worden gesteld en al hetgeen daarop gedrukt en geschreven staat, moeten voldoen aan de in of krachtens deze verordening gestelde vereisten; dit papier wordt hierna genoemd: aktepapier. Deze vereisten gelden niet indien en voor zover de notaris verplicht is van ander, van overheidswege verstrekt papier gebruik te maken.

Eisen en reglement

Artikel 2

 • 1 Het aktepapier dient zodanige eigenschappen te bezitten en al hetgeen daarop gedrukt en geschreven staat dient op zodanige wijze op dit aktepapier te worden gesteld dat

  • a. het aktepapier en al hetgeen daarop gedrukt en geschreven staat bij normaal gebruik een duurzaamheid van ten minste 100 jaar hebben;

  • b. wordt voldaan aan de overige in lid 2 bedoelde bruikbaarheidsvereisten.

 • 2 In verband met het in lid 1 bepaalde, stelt het bestuur bij reglement vereisten vast

  • a. ten aanzien van het aktepapier aangaande een aantal technische kenmerken, de houdbaarheid, de bedrukbaarheid en beschrijfbaarheid en de verwerkbaarheid en het gebruiksgemak;

  • b. ten aanzien van al hetgeen op het aktepapier gedrukt en geschreven staat aangaande de houdbaarheid en leesbaarheid;

  • c. ten aanzien van het aktepapier, en al hetgeen daarop gedrukt en geschreven staat aangaande hel uiterlijk en de beveiliging.

 • 3 Naast de onder lid 2 genoemde vereisten stelt het bestuur bij reglement tevens vereisten vast aangaande het logistieke proces van het aktepapier.

 • 4 Over het in lid 3 van dit artikel bedoelde reglement wordt de ledenraad geraadpleegd. Het reglement wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennis van het ministerie van Justitie gebracht.

Slotbepalingen

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als verordening aktepapier.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2000 of zoveel later als de termijn van tien dagen na publicatie in de Staatscourant als bedoeld in artikel 91 lid 2 Wet op het notarisambt is verstreken.

Utrecht, 21 juni 2000

Goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie bij brief d.d. 13 september 2000, nr. 5047950/00/06.