Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2000[Regeling vervallen per 22-09-2004.]

Geldend van 01-07-2000 t/m 21-09-2004

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2000

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfonds-wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 9, jo. artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies,

Besluit:

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag [Vervallen per 22-09-2004]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot f 505,15.

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen [Vervallen per 22-09-2004]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden verhoogd tot f 636,05, f 784,24 respectievelijk f 903,00.

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG [Vervallen per 22-09-2004]

In artikel 5 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, wordt de zinsnede ‘f 394,93 per kalenderkwartaal’ vervangen door: f 398,96 per kalenderkwartaal.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2000.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 7 juni 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlage Kinderbijslagbedragen [Vervallen per 22-09-2004]

Voorlaatste prijsindexcijfer

107,4%

Laatste prijsindexcijfer

108,5%

Index per 01-07-2000

1,02%

Rangordebedragen AKW [Vervallen per 22-09-2004]

Rangorde kind 01-01-2000 na index inclusief wettelijke/ bijzondere verhogingen

1

500,05

505,15

505,15

2, 3

629,63

636,05

636,05

4, 5, 6, 7

776,32

784,24

784,24

8 of meer

893,88

903,00

903,00

Gezinsgroottebedragen [Vervallen per 22-09-2004]

Aantal kinderen 70% 85% 100% 130%

1

353,61

429,38

505,15

656,70

2

399,42

485,01

570,60

741,78

3

414,69

503,56

592,42

770,15

4

448,26

544,31

640,37

832,48

5

468,41

568,78

669,15

869,90

6

481,83

585,08

688,33

894,83

7

491,42

596,73

702,03

912,64

8

509,01

618,08

727,15

945,30

9

522,68

634,69

746,69

970,70

10

533,62

647,97

762,32

991,02

AKW-bedragen [Vervallen per 22-09-2004]

I. Kinderen geboren voor 2 oktober 1994
  70% 100% 130%
Aantal kinderen 0 t/m 5 jr 6 t/m 11 jr 18 t/m 24 jr 12 t/m 17 jr

1

353,61

505,15

656,70

2

399,42

570,60

741,78

3

414,69

592,42

770,15

4

448,26

640,37

832,48

5

468,41

669,15

869,90

6

481,83

688,33

894,83

7

491,42

702,03

912,64

8

509,01

727,15

945,30

9

522,68

746,69

970,70

10

533,62

762,32

991,02

II. Kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden.
  70% 85% 100%
Aantal kinderen 0 t/m 5 jr 6 t/m 11 jr 18 t/m 24 jr* 12 t/m 17 jr

1

353,61

429,38

505,15

2

399,42

485,01

570,60

3

414,69

503,56

592,42

4

448,26

544,31

640,37

5

468,41

568,78

669,15

6

481,83

585,08

688,33

7

491,42

596,73

702,03

8

509,01

618,08

727,15

9

522,68

634,69

746,69

10

533,62

647,97

762,32

III. Kinderen geboren op of na 1 januari 1995
Aantal kinderen 70% 0 t/m 5 jr 6 t/m 11 jr 85% 100% 12 t/m 18 jr

1

353,61

429,38

505,15

2

353,61

429,38

505,15

etc.

     

TOG-bedrag [Vervallen per 22-09-2004]

01-01-2000 01-07-2000

394,93

398,96