Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling eisen pasfoto’s

Geldend van 01-10-2006 t/m heden

Regeling eisen pasfoto’s

Artikel 1

De ingevolge de artikelen 33, eerste lid, onderdeel d, en 59, eerste lid, onderdeel d, van het Reglement rijbewijzen over te leggen pasfoto’s voldoen aan alle acceptatiecriteria zoals die zijn opgenomen in de bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 behorende fotomatrix.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2000.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen pasfoto’s.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos