Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling CVO[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 28-11-2009 t/m 31-12-2009

Uitvoeringsregeling CVO

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

Als internationale programma’s voor vliegtuigontwikkeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling worden aangewezen de programma’s van Airbus, Bombardier, Cessna, Dassault, Embrear, Gulfstream en Rekkof.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Het maximale subsidiebedrag voor een project, bestaande uit industrieel onderzoek, wordt vastgesteld op € 0,00

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het in 2009 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling bedraagt € 56.000.000,00.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2010]

Het in artikel 8, onder b, van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling bedoelde minimumbedrag aan projectkosten wordt vastgesteld op € 25.000,00.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2010]

Het tarief voor de vergoeding van rente is 3 procent.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2010]

Als internationale programma’s voor vliegtuigontwikkeling als bedoeld in artikel 23, derde lid, van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling worden aangewezen de Airbus-programma’s en het Rekkof vliegtuigbouwprogramma.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling CVO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant1.

’s-Gravenhage, 12 mei 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink