Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet inkomstenbelasting 2001

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Financiën
Afkortingen: IB
Wet IB 2001
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0011353

Opmerkingen

Informatie geldend op 08-07-2011

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet inkomstenbelasting 2001


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 3. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
 4. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 5. Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
 6. Bijstellingsregeling 2004
 7. Bijstellingsregeling 2008
 8. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007
 9. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008
 10. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2010
 11. Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2011
 12. Buitentoepassingstelling gedeelte 2007 willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
 13. Buitentoepassingstelling voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek
 14. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
 15. Regeling cultuurprojecten 2004
 16. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
 17. Regeling groenprojecten 2010
 18. Regeling groenprojecten buitenland 2002
 19. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002
 20. Regeling sociaal-ethische projecten 2005
 21. Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 22. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
 23. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
 24. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
 25. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
 26. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
 27. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 28. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 29. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 30. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 31. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 32. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 33. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 34. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 35. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 36. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 37. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 38. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 39. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 40. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanspreekpunt Vastgoedfondsen
 2. Aanvullend (vrijwillig) pensioen voor leden van het Europees Parlement
 3. Belastbaarheid van beleggingen in teak- en andere houtprojecten
 4. Beleid inzake betalingen van alimentatie na verloop van de wettelijke termijn
 5. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
 6. Compensatieregeling Belgische grensarbeiders
 7. Doorschuiving bij staking door overlijden (artikel 3.62 Wet IB 2001); verhuurde onderneming
 8. Emergency trust
 9. Firmaproblematiek, vragen en antwoorden
 10. Fiscale gevolgen van de omzetting van Apothekers Coöperatie OPG in een naamloze vennootschap
 11. Forfaitaire winstvaststelling, winst uit zeescheepvaart, willekeurige afschrijving zeeschepen
 12. Gebruikelijkheidstoets in de Wet inkomstenbelasting 2001
 13. Geruisloze terugkeer (artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969), standaardvoorwaarden en toelichting hierop
 14. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
 15. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; resultaat uit overige werkzaamheden; inbreng lucratief belang
 16. Inkomstenbelasting, aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
 17. Inkomstenbelasting, belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk
 18. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
 19. Inkomstenbelasting, direct durfkapitaal
 20. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen
 21. Inkomstenbelasting, duurzaam gescheiden leven
 22. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
 23. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; bijleenregeling
 24. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
 25. Inkomstenbelasting, fiscale behandeling van verplichte bijdragen voor beroepspensioenregelingen
 26. Inkomstenbelasting, fiscale gevolgen voor vanaf 2008 ontvangen en terugbetaalde zorgtoeslag en betaalde en terugontvangen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over eerdere jaren
 27. Inkomstenbelasting, geruisloze doorschuiving
 28. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
 29. Inkomstenbelasting, herinvesteringsreserve
 30. Inkomstenbelasting, herinvesteringsreserve; overheidsingrijpen
 31. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
 32. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
 33. Inkomstenbelasting, lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en rechten op periodieke uitkeringen
 34. Inkomstenbelasting, lijfrenten, pensioenaangroei voor belastingplichtigen die een Belgisch rustpensioen opbouwen
 35. Inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen van rechtsverkeer, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding
 36. Inkomstenbelasting, loonheffingen, vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers
 37. Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning
 38. Inkomstenbelasting, ondernemerschap, terugwerkende kracht
 39. Inkomstenbelasting, oudedagsreserve
 40. Inkomstenbelasting, resultaat uit overige werkzaamheden
 41. Inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting, waardering van verpachte woningen
 42. Inkomstenbelasting, staking gehele onderneming; verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (art. 3.76 Wet IB 2001)
 43. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
 44. Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap
 45. Inkomstenbelasting, toepassing urencriterium
 46. Inkomstenbelasting, urencriterium, ondernemerswerkzaamheden
 47. Inkomstenbelasting, vennootschapbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening
 48. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
 49. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
 50. Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Emigrerende ondernemers; staking onderneming
 51. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
 52. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, milieu-investeringsaftrek
 53. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente
 54. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving
 55. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
 56. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering
 57. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
 58. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; lijfrenten in de winstsfeer
 59. Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen
 60. Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven
 61. Inkomstenbelasting, waardering woning bij overbrenging van ondernemingsvermogen naar privé-vermogen
 62. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, kwijtscheldingswinst en verjaring
 63. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming, verblijfkosten eigen rijders
 64. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; privé gebruik woning
 65. Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; vermogensetikettering
 66. Inkomstenbelasting, winst, ondergrond windturbines
 67. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek
 68. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, uitsmeerregeling voor na 1 januari 2001 nabetaalde inkomsten
 69. Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, afschrijving op zeeschepen, participaties in zeescheepvaart-cv’s
 70. Internationaal belastingrecht, buitenlandse belastingplicht; berekening van de ondernemersaftrek voor buitenlandse ondernemers met een vaste inrichting in Nederland
 71. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
 72. Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden
 73. Internationaal belastingrecht; belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba) en het grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001
 74. Landinrichtingsrente
 75. Loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen, achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs
 76. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
 77. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vervoer; reiskostenvergoedingen en privé-gebruik auto
 78. Maximumverlies medegerechtigden, referentiebedrag, onttrekking
 79. Ondernemerschap medisch specialisten
 80. Opwaarderen voorraden en bedrijfsmiddelen
 81. Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting
 82. Overdrachtsbelasting, creditering bij omzetting
 83. Periodieke uitkeringen, Rietkerk-uitkering
 84. Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture
 85. Sale-lease-back van immateriële activa
 86. Schuldsanering natuurlijke personen
 87. Speur- en ontwikkelingswerk voorperiode BV
 88. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
 89. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, geruisloze terugkeer, standpunten
 90. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
 91. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waardering van VUT- en aanverwante verplichtingen
 92. Vennootschapsbelasting; inkomstenbelasting, ondernemingspensioenfondsen; aftrek extra dotaties bij kortetermijnherstelplannen
 93. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001
 94. Verlenging tijdelijke tegemoetkoming film 2001
 95. Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen
 96. Vrijstelling van inkomstenbelasting ten aanzien van functionarissen van internationale organisaties; gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 27 september 2002, nr. 36 165

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, bijlage: Bijlage
 2. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikel: 3
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002, teksten: Tekst , Tekst
 4. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998, artikel: 3
 5. Besluit rookverbod, artikel: 1
 6. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikelen: 10 , 13 , 13a , 15 , 19 , 24
 7. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen, teksten: Tekst , Tekst
 8. Circulaire beleidsregels bij verkoop van woongelegenheden door toegelaten instellingen, tekst: Tekst
 9. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006, artikel: 3
 10. Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006, artikel: 3
 11. Dividendbelasting, verzamelbesluit, tekst: Tekst
 12. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, tekst: Tekst
 13. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en België tot het vermijden van dubbele belastingen en voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar inkomen en vermogen, artikelen: 2 , 3
 14. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 15. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen, teksten: Tekst , Tekst
 16. Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 17. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling, teksten: Tekst , Tekst
 18. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 19. Inkomstenbelasting, geruisloze doorschuiving, tekst: Tekst
 20. Inkomstenbelasting, herinvesteringsreserve, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 21. Inkomstenbelasting, herinvesteringsreserve; overheidsingrijpen, tekst: Tekst
 22. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3), teksten: Tekst , Tekst
 23. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 24. Inkomstenbelasting, lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en rechten op periodieke uitkeringen, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 25. Inkomstenbelasting, loonheffingen, pensioenen; niet-ingehouden pensioenbijdragen, teksten: Tekst , Tekst
 26. Inkomstenbelasting, meewerkaftrek, meewerkbeloning, tekst: Tekst
 27. Inkomstenbelasting, ondernemerschap, terugwerkende kracht, tekst: Tekst
 28. Inkomstenbelasting, resultaat uit overige werkzaamheden, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 16
 29. Inkomstenbelasting, terugwerkende kracht bij ruisende inbreng in een besloten vennootschap, tekst: Tekst
 30. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 31. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek, teksten: Tekst , Tekst
 32. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting, tekst: Tekst
 33. Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen, teksten: Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 2.5
 34. Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 35. Inkomstenbelasting, winst; landbouwproblematiek, teksten: Tekst , Tekst
 36. Instellingsbeschikking commissie invoerings- en uitvoeringsaspecten belastingherziening 2001, artikel: 5
 37. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing, teksten: Tekst , Tekst
 38. Internationaal belastingrecht; belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba) en het grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001, teksten: Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 5
 39. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet, artikel: 85a
 40. Invoeringswet arbeid en zorg, paragraaf: Wijzigingen in de Wet inkomstenbelasting 2001
 41. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, artikel: 28
 42. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen: I , IV , I , IA , II
 43. Invorderingswet 1990, aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of beroepspensioen, een loonbelastingstamrecht of een kapitaalverzekering eigen woning, teksten: Tekst , Tekst
 44. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën, artikel: 1
 45. Kortingsbesluit WIV, artikelen: 2 , 3
 46. Loonheffingen, beleidsregels beoordeling dienstbetrekking, tekst: Tekst
 47. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen, tekst: Tekst
 48. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vervoer; reiskostenvergoedingen en privé-gebruik auto, tekst: Tekst
 49. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, eigen beheer, aanwijzingen, uitstel pensioendatum en overgangsrecht, stamrechten, tekst: Tekst
 50. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001, artikel: 1
 51. Mijnbouwwet, artikel: 68
 52. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom, tekst: Tekst
 53. Omzetbelasting, artiesten, tekst: Tekst
 54. Regeling Basissubsidies, artikel: 19
 55. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001, artikel: 1
 56. Regeling functionele valuta, artikel: 3
 57. Regeling inburgering, artikel: 4.7
 58. Regeling stimuleringssubsidies, artikelen: 4 , 24
 59. Regeling Stimuleringssubsidies 1, artikelen: 1 , 33
 60. Regeling Stimuleringssubsidies 2, artikelen: 1 , 36
 61. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, artikelen: 6 , 6d
 62. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose, artikel: 4
 63. Regeling vermogenswaardering Ioaz, artikel: 7
 64. Regeling zorgverzekering, artikel: 6.4.1
 65. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling, tekst: Tekst
 66. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind, tekst: Tekst
 67. Successiewet 1956, artikelen: 13a , 20
 68. Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst, artikel: 4
 69. Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen, artikel: 6
 70. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, artikel: 1
 71. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, artikelen: 2g , 2h , 11
 72. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, artikel: 43c
 73. Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel: 3
 74. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001, artikel: 1
 75. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, artikel: 1
 76. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010, artikel: 1
 77. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, artikelen: 3 , 3a
 78. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikel: 2
 79. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001, artikel: 1
 80. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat, bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 81. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling, tekst: Tekst
 82. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 83. Wet bodembescherming, artikel: 55a
 84. Wet financiering sociale verzekeringen, artikel: 65
 85. Wet investeren in jongeren, artikel: 83
 86. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: 1.33
 87. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel: 1.6
 88. Wet op de loonbelasting 1964, artikelen: 4 , 12a , 19a , 32d
 89. Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel: 14
 90. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikelen: 56 , 78
 91. Wet Rietkerk-uitkering, artikel: 8
 92. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, artikel: 3
 93. Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, artikelen: 3 , 17a
 94. Wet studiefinanciering 2000, artikel: 6.11
 95. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikelen: 10.6 , 12.5 , 13.10
 96. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR, artikel: V
 97. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel: 1
 98. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, artikel: 33a
 99. Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders, artikel: 2
 100. Wet werken aan winst, artikel: VIII
 101. Wijziging rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, teksten: Tekst , Tekst
 102. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz., artikel: XIX
 103. Wijzigingswet Wet Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer, artikel: IXC
 104. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid), artikel: VII
 105. Wijzigingswet Wet op het kindgebonden budget (vaststelling hoogte kindgebonden budget met ingang van 2009 en wijziging afbouwpercentage), artikel: II
 106. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland), artikel: III

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 06-02-2016)

Opmerkingen

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

28180

 

 

Aanhangig

28508

 

 

Aanhangig

31800

 

 

Aanhangig

33313

 

 

Aanhangig

33714

 

 

Aanhangig

34036

 

 

Aanhangig

34389

 

 

Aanhangig

34391

 

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 541

34303

 

Wijziging

04-06-2014
samen met
18-12-2013

Stb. 2014, 259
samen met
Stb. 2013, 565

33726
samen met
33752

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 566

33753

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 668

33402

 

Wijziging

06-12-2012
samen met
04-12-2013

Stb. 2013, 72
samen met
Stb. 2013, 560

32529
samen met
33507

 

Wijziging

01-11-2012
samen met
21-12-2012

Stb. 2012, 544
samen met
Stcrt. 2012, 26315

33245

 

Wijziging

22-12-2011
samen met
17-12-2014

Stb. 2011, 642
samen met
Stb. 2014, 578

33007
samen met
34002

 

Wijziging

22-12-2011
samen met
20-12-2012
samen met
12-07-2012
samen met
01-11-2012

Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 321
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 668

33003
samen met
33402
samen met
33287
samen met
33245

 

Wijziging

19-05-2011
samen met
28-06-2012

Stb. 2011, 345
samen met
Stb. 2012, 346

31389
samen met
32574

 

Wijziging

23-12-2010
samen met
20-12-2012

Stb. 2010, 873
samen met
Stb. 2012, 669

32505
samen met
33403

 

Wijziging

23-12-2010
samen met
18-12-2013
samen met
20-12-2012
samen met
17-12-2014
samen met
12-07-2012
samen met
22-12-2011

Stb. 2010, 872
samen met
Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 321
samen met
Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2012, 670
samen met
Stb. 2013, 565

32504
samen met
33752
samen met
33405
samen met
34002
samen met
33287
samen met
33003

 

Wijziging

23-12-2009
samen met
17-12-2014

Stb. 2009, 609
samen met
Stb. 2014, 578

32128
samen met
34002

 

Wijziging

23-12-2009
samen met
23-12-2010

Stb. 2009, 610
samen met
Stb. 2010, 873

32129
samen met
32505

 

Wijziging

20-12-2007
samen met
23-12-2009

Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2009, 610

31206
samen met
32129

 

Wijziging

20-12-2007
samen met
18-12-2008

Stb. 2007, 562
samen met
Stb. 2008, 565

31205
samen met
31704

 

Wijziging

21-07-2007
samen met
22-12-2011

Stb. 2007, 289
samen met
Stb. 2011, 650

29948
samen met
32815

 

Wijziging

14-12-2006
samen met
24-05-2007
samen met
18-12-2008

Stb. 2006, 682
samen met
Stb. 2008, 566
samen met
Stb. 2007, 200

30804
samen met
30933
samen met
31705

 

Wijziging

30-11-2006
samen met
23-12-2010

Stb. 2006, 631
samen met
Stb. 2010, 871

30572
samen met
32401

 

Wijziging

15-12-2005
samen met
22-12-2005

Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2005, 693

30306
samen met
30330

 

Wijziging

09-07-2004
samen met
16-12-2004

Stb. 2004, 455
samen met
Stb. 2004, 653

28447
samen met
29767

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 527

29035

 

Wijziging

18-12-2003
samen met
16-12-2004

Stb. 2003, 526
samen met
Stb. 2004, 653

29210
samen met
29767

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 642

28014

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 641

28034

 

Wijziging

14-12-2000
samen met
12-12-2002
samen met
12-12-2001

Stb. 2000, 569
samen met
Stb. 2001, 639
samen met
Stb. 2002, 615

27431
samen met
28607
samen met
27882

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, Stb. 2001/639

27466

 

Wijziging

14-12-2000
samen met
12-12-2002

Stb. 2000, 567
samen met
Stb. 2002, 615

27209
samen met
28607

01-01-2047

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
21-01-2015
samen met
17-12-2014
samen met
03-12-2014

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2014, 481
samen met
Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2015, 50

33819
samen met
34035
samen met
34002
samen met
33950

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2044

 

Wijziging

17-12-2014
samen met
21-01-2015
samen met
17-12-2014
samen met
03-12-2014

Stb. 2014, 583
samen met
Stb. 2014, 481
samen met
Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2015, 50

34061
samen met
34035
samen met
34002
samen met
33950

17-12-2014

Stb. 2014, 583

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 670

33405

20-12-2012

Stb. 2012, 670

01-01-2042

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2041

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2040

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2039

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2038

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2037

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2036

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2035

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2034

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2033

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2032

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2031

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2030

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2029

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2028

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2027

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2026

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2025

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2024

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2023

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2022

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

 

Wijziging

22-12-2011
samen met
20-12-2012

Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 668

33003
samen met
33402

22-12-2011
samen met
20-12-2012

Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 668

01-01-2021

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2020

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-01-2019

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 565

33752

18-12-2013

Stb. 2013, 565

01-01-2018

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 565

33752

18-12-2013

Stb. 2013, 565

 

Wijziging

01-11-2012

Stb. 2012, 544

33245

01-11-2012
samen met
18-12-2013

Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2013, 566

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 641

33006

22-12-2011
samen met
18-12-2013

Stb. 2011, 641
samen met
Stb. 2013, 566

01-01-2017

 

Wijziging

23-12-2015
samen met
23-12-2015

Stb. 2015, 538
samen met
Stb. 2015, 539

34302
samen met
34360

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

17-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2014, 578
samen met
Stb. 2015, 538

34002
samen met
34302

17-12-2014

Stb. 2014, 578

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2014

Stb. 2013, 565
samen met
Stcrt. 2014, 36639

33752

18-12-2013

Stb. 2013, 565

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014
samen met
23-12-2015

Stb. 2013, 583
samen met
Stb. 2015, 538
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097

33819
samen met
34302

18-12-2013

Stb. 2013, 583

01-07-2016

 

Wijziging

09-12-2015
samen met
23-12-2015

Stb. 2015, 511
samen met
Stb. 2015, 540

34109
samen met
34305

22-12-2015

Stb. 2016, 14

13-01-2016

t/m 01-01-2016

 

Wijziging

11-01-2016

Stcrt. 2016, 1449

 

11-01-2016

Stcrt. 2016, 1449

01-01-2016

 

Wijziging

30-12-2015

Stcrt. 2015, 47097

 

30-12-2015

Stcrt. 2015, 47097

t/m 01-01-2013 1)

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 540

34305

23-12-2015

Stb. 2015, 540

 

Wijziging

23-12-2015
samen met
23-12-2015

Stb. 2015, 538
samen met
Stb. 2015, 539

34302
samen met
34360

23-12-2015

Stb. 2015, 538

t/m 22-07-2013 2), t/m 01-01-2014, t/m 01-01-2015 3)

 

Wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 455

34220

25-11-2015

Stb. 2015, 455

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 578

34002

17-12-2014

Stb. 2014, 578

 

Wijziging

02-06-2014
samen met
25-11-2015

Stb. 2014, 196
samen met
Stb. 2015, 455

33610
samen met
34220

02-06-2014

Stb. 2014, 196

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2014

Stb. 2013, 583
samen met
Stcrt. 2014, 36639

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
17-12-2014
samen met
30-12-2015
samen met
30-12-2014

Stb. 2013, 565
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 47097
samen met
Stb. 2014, 578

33752
samen met
3400218-12-2013

Stb. 2013, 565

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 639

33003

22-12-2011

Stb. 2011, 639

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-09-2015

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

01-07-2015

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

12-06-2015

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 207

34003

04-06-2015

Stb. 2015, 207

01-01-2015

 

Wijziging

30-12-2014
samen met
19-03-2015

Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stcrt. 2015, 8477

 

30-12-2014

Stcrt. 2014, 36639

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 578

34002

17-12-2014

Stb. 2014, 578

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 578

34002

09-12-2014

Stb. 2014, 521

 

Wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

t/m 01-01-2013, t/m 01-07-2013, t/m 01-01-2014, t/m 19-07-2014

 

Wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 481

33950

03-12-2014

Stb. 2014, 481

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 445

33685

12-12-2014

Stb. 2014, 513

 

Wijziging

05-11-2014
samen met
19-03-2015

Stb. 2014, 442
samen met
Stcrt. 2015, 8477

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 227

33716

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 248

32271

01-09-2014

Stb. 2014, 323

 

Wijziging

02-06-2014
samen met
02-06-2014
samen met
30-12-2014

Stb. 2014, 196
samen met
Stcrt. 2014, 36639
samen met
Stb. 2014, 197

33610
samen met
33847

02-06-2014

Stb. 2014, 196

 

Wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 131

33061

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

 

Wijziging

18-12-2013
samen met
30-12-2014
samen met
20-02-2014

Stb. 2013, 565
samen met
Stcrt. 2014, 3699
samen met
Stcrt. 2014, 36639

3375218-12-2013

Stb. 2013, 565

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 669

33403

20-12-2012

Stb. 2012, 669

 

Wijziging

22-12-2011
samen met
18-12-2013
samen met
01-11-2012

Stb. 2011, 642
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2013, 565

33007
samen met
33752
samen met
33245

22-12-2011

Stb. 2011, 642

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 611

32130

23-12-2009
samen met
18-12-2013

Stb. 2009, 611
samen met
Stb. 2013, 566

19-07-2014

 

Wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 219

33840

11-07-2014

Stb. 2014, 283

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

30-12-2013

Stcrt. 2013, 35144

 

30-12-2013

Stcrt. 2013, 35144

t/m 01-01-2013

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

18-12-2013

Stb. 2013, 583

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 583

33819

11-12-2013

Stb. 2013, 552

t/m 01-01-2013 4), t/m 01-10-2013 5)

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 565

33752

18-12-2013

Stb. 2013, 565

t/m 01-01-2012 6)

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 566

33753

18-12-2013

Stb. 2013, 566

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 487

33632

11-12-2013

Stb. 2013, 552

t/m 01-01-2009, t/m 01-01-2012, t/m 01-01-2013, t/m 22-07-2013

 

Wijziging

16-10-2013

Stb. 2013, 413

33637

16-10-2013

Stb. 2013, 413

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 668

33402

20-12-2012

Stb. 2012, 668

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 669

33403

20-12-2012

Stb. 2012, 669

 

Wijziging

01-11-2012

Stb. 2012, 544

33245

01-11-2012

Stb. 2012, 544

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 328

33290

12-07-2012

Stb. 2012, 328

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 639

33003

22-12-2011

Stb. 2011, 639

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 642

33007

22-12-2011

Stb. 2011, 642

31-12-2013

t/m 01-01-2008

 

Wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 481

33950

03-12-2014

Stb. 2014, 481

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

14-06-2013

Stb. 2013, 261

t/m 01-01-2013

 

Wijziging

10-06-2013

Stcrt. 2013, 15953

 

10-06-2013

Stcrt. 2013, 15953

15-01-2013

 

Wijziging

04-01-2013

Stb. 2013, 13

33076

04-01-2013

Stb. 2013, 11

01-01-2013

 

Wijziging

21-12-2012

Stcrt. 2012, 26314

 

21-12-2012

Stcrt. 2012, 26314

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

t/m 29-10-2012 7)

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 670

33405

20-12-2012

Stb. 2012, 670

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 669

33403

20-12-2012

Stb. 2012, 669

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 668

33402

20-12-2012

Stb. 2012, 668

t/m 01-01-2011, t/m 01-01-2012

 

Wijziging

01-11-2012
samen met
12-07-2012

Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2012, 321

33245
samen met
33287

01-11-2012

Stb. 2012, 544

 

Wijziging

12-07-2012
samen met
20-12-2012

Stb. 2012, 321
samen met
Stb. 2012, 669

33287
samen met
33403

12-07-2012

Stb. 2012, 321

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 327
met Verbeterblad

33212

24-08-2012

Stb. 2012, 387

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 639

33003

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

22-12-2011
samen met
20-12-2012
samen met
12-07-2012

Stb. 2011, 639
samen met
Stb. 2012, 321
samen met
Stb. 2012, 668

33003
samen met
33402
samen met
33287

22-12-2011

Stb. 2011, 639

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 642

33007

22-12-2011

Stb. 2011, 642

 

Wijziging

06-06-2011
samen met
22-12-2011
samen met
20-12-2012

Stb. 2011, 288
samen met
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2011, 639

32131
samen met
33003
samen met
33403

06-02-2012

Stb. 2012, 45

01-10-2012

 

Wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 300

32426

29-06-2012

Stb. 2012, 301

01-07-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 642

33007

22-12-2011

Stb. 2011, 642

01-01-2012

 

Wijziging

30-12-2011

Stcrt. 2011, 22888
rectificatie in
Stcrt. 2011, 22888
Stcrt. 2011, 22888

 30-12-2011

Stcrt. 2011, 22888

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 639

33003

22-12-2011

Stb. 2011, 639

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 641

33006

22-12-2011

Stb. 2011, 641

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 642

33007

22-12-2011

Stb. 2011, 642

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 670

32826

22-12-2011

Stb. 2011, 671

t/m 01-01-2011 8)

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 640

33004

22-12-2011

Stb. 2011, 640

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 651

t/m 01-01-2009 9), t/m 01-01-2010 10), t/m 01-12-2010 11), t/m 01-01-2011 12)

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 562

32810

24-11-2011

Stb. 2011, 562

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 872

32504

23-12-2010

Stb. 2010, 872

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 611

32130

23-12-2009

Stb. 2009, 611

 

Wijziging

20-12-2007
samen met
18-12-2008

Stb. 2007, 562
samen met
Stb. 2008, 565

31205
samen met
31704

20-12-2007

Stb. 2007, 562

01-09-2011

 

Wijziging

08-07-2011

Stb. 2011, 368

32618

08-07-2011

Stb. 2011, 368

01-01-2011

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 872

32504

23-12-2010

Stb. 2010, 872

t/m 01-01-2006, t/m 01-01-2009, t/m 15-12-2009, t/m 01-01-2010, t/m 01-12-2010

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 871

32401

23-12-2010

Stb. 2010, 871

t/m 01-01-2009, t/m 01-01-2010

 

Wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 873

32505

23-12-2010

Stb. 2010, 873

 

Wijziging

16-12-2010

Stb. 2010, 847

32276

23-12-2010

Stb. 2010, 848

 

Wijziging

16-12-2010

Stcrt. 2010, 20600
rectificatie in
Stcrt. 2010, 20600

 

16-12-2010

Stcrt. 2010, 20600

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 610

32129

23-12-2009

Stb. 2009, 610

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 611

32130

23-12-2009

Stb. 2009, 611

 

Wijziging

22-12-2009

Stcrt. 2009, 20510

 

22-12-2009

Stcrt. 2009, 20510

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 606

31706

29-12-2008

Stb. 2008, 606

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 565

31704

18-12-2008

Stb. 2008, 565

 

Wijziging

20-12-2007
samen met
18-12-2008

Stb. 2007, 562
samen met
Stb. 2008, 565

31205
samen met
31704

20-12-2007

Stb. 2007, 562

01-12-2010

 

Wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 280

31301

01-07-2009

Stb. 2009, 280

10-10-2010

 

Wijziging

30-09-2010

Stb. 2010, 363

32217

23-09-2010

Stb. 2010, 387

01-10-2010

 

Wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

01-09-2010

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

26-04-2010

Stb. 2010, 168

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-2010

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 296

31989

07-07-2010

Stb. 2010, 297

17-07-2010

t/m 01-01-2010

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 609

32128

05-07-2010

Stb. 2010, 286

01-01-2010

t/m 30-12-2009 13)

 

Wijziging

23-12-2009
samen met
23-12-2010

Stb. 2009, 609
samen met
Stb. 2010, 871

32128
samen met
32401

23-12-2009

Stb. 2009, 609

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 610

32129

23-12-2009

Stb. 2009, 610

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 611

32130

23-12-2009

Stb. 2009, 611

t/m 01-01-2001, t/m 01-01-2004, t/m 01-01-2009, t/m 01-07-2009

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 612

32133

23-12-2009

Stb. 2009, 612

 

Wijziging

22-12-2009

Stcrt. 2009, 20510

 

22-12-2009

Stcrt. 2009, 20510

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2009, 564

31930

17-12-2009

Stb. 2009, 564

 

Wijziging

10-12-2009

Stcrt. 2009, 20620

 

10-12-2009

Stcrt. 2009, 20620

 

Wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 580

31780

15-12-2009

Stb. 2009, 581

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 606

31706

29-12-2008

Stb. 2008, 606

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 566

31705

18-12-2008

Stb. 2008, 566

t/m 01-01-2009 14)

 

Wijziging

18-12-2008
samen met
23-12-2009

Stb. 2008, 565
samen met
Stb. 2009, 610

31704
samen met
32129

18-12-2008
samen met
23-12-2009

Stb. 2008, 565
samen met
Stb. 2009, 610

 

Wijziging

20-12-2007
samen met
18-12-2008

Stb. 2007, 562
samen met
Stb. 2008, 565

31205
samen met
31704

20-12-2007

Stb. 2007, 562

01-10-2009

 

Wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

01-07-2009

Stb. 2009, 283

16-07-2009

t/m 29-06-2009

 

Wijziging

08-07-2009

Stb. 2009, 304

31990

08-07-2009

Stb. 2009, 304

02-07-2009

t/m 01-01-2009, t/m 01-06-2009

 

Wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 280

31301

01-07-2009

Stb. 2009, 280

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

28-01-2009

t/m 01-01-2009

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 631

30572

15-01-2009

Stb. 2009, 20

01-01-2009

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 606

31706

29-12-2008

Stb. 2008, 608

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 586

31559

29-12-2008

Stb. 2008, 587

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 566

31705

18-12-2008

Stb. 2008, 566

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 565

31704

18-12-2008

Stb. 2008, 565

 

Wijziging

16-12-2008

Stcrt. 2008, 252

 

16-12-2008

Stcrt. 2008, 252

 

Wijziging

11-12-2008

Stb. 2008, 547

31459

11-12-2008

Stb. 2008, 547

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

03-07-2008

Stb. 2008, 262

 

Wijziging

27-06-2008

Stb. 2008, 269

31085

18-12-2008

Stb. 2008, 568

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 563

31206

20-12-2007

Stb. 2007, 563

 

Wijziging

20-12-2007
samen met
20-12-2007
samen met
03-07-2008

Stb. 2007, 562
samen met
Stb. 2008, 262
samen met
Stb. 2007, 562

31205
samen met
31205
samen met
31404

20-12-2007

Stb. 2007, 562

30-12-2008

t/m 11-07-2008 15)

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 567

31717

18-12-2008

Stb. 2008, 567
met Verbeterblad

01-09-2008

 

Wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 265

31399

26-07-2008

Stb. 2008, 329

11-07-2008

t/m 01-01-2007, t/m 01-01-2008, t/m 01-07-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

03-07-2008

Stb. 2008, 262

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

03-07-2008

Stb. 2008, 263

15-02-2008

t/m 31-12-2007

 

Wijziging

01-02-2008

Stcrt. 2008, 31

 

01-02-2008

Stcrt. 2008, 31

01-02-2008

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 330

29849

21-12-2007

Stb. 2008, 4

01-01-2008

t/m 01-01-2007 16)

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 562

31205

20-12-2007

Stb. 2007, 562

t/m 03-11-2007

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 563

31206

20-12-2007

Stb. 2007, 563

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 577
met Verbeterblad

30432

20-12-2007

Stb. 2007, 577

 

Wijziging

12-12-2007

Stcrt. 2007, 251

 

12-12-2007

Stcrt. 2007, 251

t/m 01-01-2006 17), t/m 01-01-2007 18)

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 503

30943

06-12-2007

Stb. 2007, 503

 

Wijziging

23-11-2007

Stcrt. 2007, 230

 

23-11-2007

Stcrt. 2007, 230

 

Wijziging

15-11-2007

Stb. 2007, 490

31094

15-11-2007

Stb. 2007, 490

t/m 01-01-2006 19), t/m 11-04-2007 20)

 

Wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 376

30322

27-09-2007
samen met
20-12-2007

Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563

 

Wijziging

14-12-2006

Stb. 2006, 682

30804

14-12-2006

Stb. 2006, 682

12-12-2007

t/m 01-01-2007

 

Wijziging

15-11-2007

Stb. 2007, 490

31094

15-11-2007

Stb. 2007, 490

29-11-2007

t/m 28-11-2007

 

Wijziging

23-11-2007

Stcrt. 2007, 230

 

23-11-2007

Stcrt. 2007, 230

03-11-2007

 

Wijziging

01-11-2007

Stb. 2007, 418

30912

01-11-2007

Stb. 2007, 420

01-11-2007

 

Wijziging

30-10-2007

Stb. 2007, 406

31086

30-10-2007

Stb. 2007, 408

01-09-2007

 

Wijziging

24-05-2007

Stb. 2007, 200

30933

24-05-2007

Stb. 2007, 201

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-2007

 

Wijziging

21-07-2007

Stb. 2007, 269

30533

21-07-2007

Stb. 2007, 269

01-07-2007

 

Wijziging

15-12-2005
samen met
22-12-2005

Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2005, 693

30306
samen met
30330

15-12-2005

Stb. 2005, 683

11-04-2007

 

Wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 683

30306

29-03-2007

Stb. 2007, 122

01-01-2007

 

Wijziging

14-12-2006

Stb. 2006, 681

30577

14-12-2006

Stb. 2006, 681

t/m 01-01-2006 21), t/m 09-05-2006 22)

 

Wijziging

14-12-2006

Stb. 2006, 682

30804

14-12-2006

Stb. 2006, 682

 

Wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 706

30655

18-12-2006

Stb. 2006, 707

 

Wijziging

07-12-2006

Stcrt. 2006, 252

 

07-12-2006

Stcrt. 2006, 252

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 631

30572

30-11-2006

Stb. 2006, 631

t/m 01-07-2006

 

Wijziging

22-11-2006

Stb. 2006, 607

30634

22-11-2006

Stb. 2006, 607

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

 

Wijziging

11-10-2006

Stcrt. 2006, 198

 

11-10-2006

Stcrt. 2006, 198

 

Wijziging

15-12-2005
samen met
22-12-2005

Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2005, 693

30306
samen met
30330

15-12-2005
samen met
22-12-2005

Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2005, 693

 

Wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 683

30306

05-04-2006

Stb. 2006, 184

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2004, 653

29767

16-12-2004

Stb. 2004, 653

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2004, 656

29612

18-01-2006

Stb. 2006, 43

 

Wijziging

18-12-2003
samen met
15-12-2005
samen met
16-12-2004

Stb. 2003, 526
samen met
Stb. 2004, 653
samen met
Stb. 2005, 683

29210
samen met
30306
samen met
29767

18-12-2003

Stb. 2003, 526

13-10-2006

t/m 12-10-2006

 

Wijziging

11-10-2006

Stcrt. 2006, 198

 

11-10-2006

Stcrt. 2006, 198

01-08-2006

 

Wijziging

26-04-2006
samen met
26-04-2006

Stb. 2006, 235
samen met
Stb. 2006, 233

28873
samen met
30405

26-04-2006

Stb. 2006, 235

28-06-2006

t/m 01-01-2006

 

Wijziging

15-06-2006

Stb. 2006, 287

30434

15-06-2006

Stb. 2006, 287

01-05-2006

t/m 01-01-2002

 

Wijziging

11-12-2002

Stb. 2002, 613

28487

10-03-2006

Stb. 2006, 162

08-04-2006

 

Wijziging

05-04-2006

Stb. 2006, 184

 

05-04-2006

Stb. 2006, 184

 

Wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 683

30306

05-04-2006

Stb. 2006, 184

01-01-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 691

30337

22-12-2005

Stb. 2005, 691

 

Wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 683

30306

15-12-2005

Stb. 2005, 685

 

Wijziging

15-12-2005
samen met
17-12-2005

Stb. 2005, 683
samen met
Stcrt. 2005, 252

30306

15-12-2005

Stb. 2005, 683

 

Wijziging

06-12-2005

Stcrt. 2005, 251

 

06-12-2005

Stcrt. 2005, 251

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 526

29481

15-12-2005

Stb. 2005, 723

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

 

Wijziging

12-05-2005
samen met
17-11-2005

Stb. 2005, 276
samen met
Stb. 2005, 697

27848
samen met
30239

17-11-2005

Stb. 2005, 697

 

Wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 274

28467

28-04-2005

Stb. 2005, 274

 

Wijziging

24-02-2005

Stb. 2005, 115

29760

24-02-2005

Stb. 2005, 115

 

Wijziging

16-12-2004
samen met
15-12-2005

Stb. 2004, 654
samen met
Stb. 2005, 683

29758
samen met
30306

15-12-2005

Stb. 2005, 685

 

Wijziging

16-12-2004
samen met
21-12-2004

Stb. 2004, 653
samen met
Stcrt. 2004, 251

29767

16-12-2004

Stb. 2004, 653

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2005, 37

29531

15-12-2005

Stb. 2005, 717

 

Wijziging

18-12-2003
samen met
16-12-2004

Stb. 2003, 526
samen met
Stb. 2004, 653

29210
samen met
29767

18-12-2003

Stb. 2003, 526

 

Wijziging

12-12-2002

Stb. 2002, 615

28607

12-12-2002

Stb. 2002, 615

29-12-2005

 

Wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

02-12-2005

Stb. 2005, 619

09-12-2005

 

Wijziging

01-12-2005

Stb. 2005, 613

29686

01-12-2005

Stb. 2005, 613

02-12-2005

t/m 01-01-2001, t/m 01-01-2005

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 603

30200

17-11-2005

Stb. 2005, 603

01-09-2005

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 345

30097

23-06-2005

Stb. 2005, 345

01-08-2005

 

Wijziging

19-02-2005

Stb. 2005, 124

29719

02-03-2005

Stb. 2005, 125

01-07-2005

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 531

29206

28-06-2005

Stb. 2005, 331

11-05-2005

t/m 01-01-2005

 

Wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 227

29944

28-04-2005

Stb. 2005, 227

15-04-2005

t/m 01-01-2005

 

Wijziging

24-03-2005

Stb. 2005, 192

30005

24-03-2005

Stb. 2005, 192

01-03-2005

 

Wijziging

17-12-2004

Stcrt. 2004, 249

 

16-12-2004

Stb. 2004, 657

t/m 01-01-2001, t/m 01-01-2004, t/m 01-01-2005

 

Wijziging

16-12-2004
samen met
21-12-2004

Stb. 2004, 657
samen met
Stcrt. 2004, 251

29678

16-12-2004

Stb. 2004, 657

01-01-2005

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 720

29677

23-12-2004

Stb. 2004, 721

 

Wijziging

17-12-2004

Stcrt. 2004, 249

 

17-12-2004

Stcrt. 2004, 249

t/m 01-01-2003, t/m 11-03-2004

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2004, 654

29758

16-12-2004

Stb. 2004, 654

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2004, 653

29767

16-12-2004

Stb. 2004, 653

 

Wijziging

15-12-2004

Stb. 2004, 672

29251

16-12-2004

Stb. 2004, 692

 

Wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 455

28447

25-10-2004

Stb. 2004, 555

 

Wijziging

06-07-2004

Stb. 2004, 324

29497

09-07-2004

Stb. 2004, 357

 

Wijziging

18-12-2003
samen met
19-12-2003

Stb. 2003, 528
samen met
Stcrt. 2003, 249

29026

18-12-2003

Stb. 2003, 528

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 526

29210

18-12-2003

Stb. 2003, 526

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 533

29209

18-12-2003

Stb. 2003, 533

 

Wijziging

12-12-2002

Stb. 2002, 615

28607

12-12-2002

Stb. 2002, 615

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

23-07-2004

t/m 01-01-2004

 

Wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 363

29499

09-07-2004

Stb. 2004, 363

01-03-2004

t/m 01-01-2001 23), t/m 01-01-2003 24), t/m 01-01-2004 25)

 

Wijziging

18-12-2003
samen met
19-12-2003

Stb. 2003, 528
samen met
Stcrt. 2003, 249

29026

18-12-2003

Stb. 2003, 528

01-01-2004

 

Wijziging

19-12-2003
samen met
10-05-2004

Stcrt. 2003, 250
samen met
Stcrt. 2004, 90

 

19-12-2003

Stcrt. 2003, 250

 

Wijziging

18-12-2003
samen met
19-12-2003

Stb. 2003, 527
samen met
Stcrt. 2003, 249

29035

18-12-2003

Stb. 2003, 527

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 534

29367

18-12-2003

Stb. 2003, 534

t/m 01-01-2003 26)

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 526

29210

18-12-2003

Stb. 2003, 526

 

Wijziging

09-10-2003

Stb. 2003, 376

28960

10-10-2003

Stb. 2003, 386

 

Wijziging

12-12-2002

Stb. 2002, 615

28607

12-12-2002

Stb. 2002, 615

 

Wijziging

11-12-2002

Stb. 2002, 613

28487

12-12-2003

Stb. 2003, 538

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 640

28013

14-12-2001

Stb. 2001, 640

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 641

28034

12-12-2003

Stb. 2003, 538

 

Wijziging

18-10-2001

Stb. 2001, 491

27746

12-12-2003

Stb. 2003, 538

 

Wijziging

18-10-2001
samen met
16-12-2004

Stb. 2001, 491
samen met
Stb. 2004, 657

27746
samen met
29678

18-10-2001

Stb. 2001, 491

01-01-2003

 

Wijziging

19-12-2002
samen met
31-03-2003

Stcrt. 2002, 248
samen met
Stcrt. 2003, 64

 

19-12-2002

Stcrt. 2002, 248

 

Wijziging

19-12-2002
samen met
31-03-2003

Stcrt. 2002, 248
samen met
Stcrt. 2003, 64

 

19-12-2002

Stcrt. 2002, 248

 

Wijziging

12-12-2002
samen met
12-12-2002
samen met
18-12-2002

Stb. 2002, 615
samen met
Stcrt. 2002, 247
samen met
Stb. 2002, 616

28607
samen met
28712

12-12-2002

Stb. 2002, 615

t/m 01-01-2001 27)

 

Wijziging

12-12-2002
samen met
18-12-2002

Stb. 2002, 617
samen met
Stcrt. 2002, 247

28608

12-12-2002

Stb. 2002, 617

t/m 01-01-2001, t/m 01-12-2001, t/m 31-12-2001, t/m 01-01-2002, tot 22-07-2002, t/m 22-07-2002

 

Wijziging

11-12-2002

Stb. 2002, 613

28487

11-12-2002

Stb. 2002, 613

 

Wijziging

14-12-2001
samen met
11-12-2002

Stb. 2001, 640
samen met
Stb. 2002, 613

28013
samen met
28487

14-12-2001

Stb. 2001, 640

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 570

27466

11-11-2002

Stb. 2002, 558

26-09-2002

 

Wijziging

24-09-2002

Stcrt. 2002, 184

 

24-09-2002

Stcrt. 2002, 184

25-09-2002

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 642

28014

10-09-2002

Stb. 2002, 477

29-08-2002

 

Wijziging

13-07-2002
samen met
13-07-2002

Stb. 2002, 396
samen met
Stb. 2002, 397

27896

13-07-2002

Stb. 2002, 396

16-07-2002

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 641

28034

Stb. 2002, 360

01-07-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 330

28189

25-06-2002

Stb. 2002, 336

 

Wijziging

16-05-2002

Stb. 2002, 248

28256

16-05-2002

Stb. 2002, 248

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 640

28013

13-12-2002

Stb. 2002, 634

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 640

28013

14-12-2001

Stb. 2001, 640

26-05-2002

t/m 01-01-2002

 

Wijziging

22-05-2002

Stcrt. 2002, 96

 

22-05-2002

Stcrt. 2002, 96

01-04-2002

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 640

28013

14-12-2001
samen met
11-12-2002

Stb. 2001, 640
samen met
Stb. 2002, 613

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 643

28015

07-01-2002

Stb. 2002, 27

29-03-2002

t/m 01-01-2002

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 641

28034

18-03-2002

Stb. 2002, 168

01-01-2002

 

Wijziging

28-12-2001

Stcrt. 2001, 250

 

28-12-2001

Stcrt. 2001, 250

 

Wijziging

20-12-2001

Stb. 2001, 695

27686

20-12-2001

Stb. 2001, 696

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 641

28034

14-12-2001

Stb. 2001, 641

t/m 01-01-2001

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 640

28013

14-12-2001

Stb. 2001, 640

t/m 01-01-2001

 

Wijziging

14-12-2001
samen met
12-12-2002

Stb. 2001, 642
samen met
Stb. 2002, 615

28014
samen met
28607

14-12-2001

Stb. 2001, 642

t/m 01-01-2001

 

Wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 643

28015

14-12-2001

Stb. 2001, 643

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 570

27466

28-11-2001

Stb. 2001, 594

 

Wijziging

11-05-2000

Stb. 2000, 216

26728

11-05-2000

Stb. 2000, 216

01-12-2001

 

Wijziging

16-11-2001
samen met
11-12-2002

Stb. 2001, 568
samen met
Stb. 2002, 613

27208
samen met
28487

20-11-2001

Stb. 2001, 569

31-10-2001

t/m 01-01-2001

 

Wijziging

18-10-2001

Stb. 2001, 491

27746

18-10-2001

Stb. 2001, 491

01-08-2001

 

Wijziging

26-04-2001

Stb. 2001, 225

27414

26-04-2001

Stb. 2001, 225

01-07-2001

t/m 01-01-2001

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 568

27415

14-12-2000

Stb. 2000, 568

30-05-2001

t/m 01-01-2001

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 569

27431

16-05-2001

Stb. 2001, 241

01-01-2001

 

Wijziging

21-12-2000

Stb. 2000, 628

27073

21-12-2000

Stb. 2000, 629

 

Wijziging

14-12-2000Stb. 2000, 569
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 250
samen met
Stb. 2000, . Stcrt. 250

2743114-12-2000

Stb. 2000, 569

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, . Stcrt. 250

27466

14-12-2000

Stb. 2000, 570

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 567
samen met
Stb. 2000, . Stcrt. 250

27209

14-12-2000

Stb. 2000, 567

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, Stcrt. 250

27466

11-12-2000

Stb. 2000, 577

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 568

27415

14-12-2000

Stb. 2000, 568

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 569

27431

18-12-2000

Stb. 2000, 572

 

Nieuwe regeling

11-05-2000

Stb. 2000, 215

26727

11-05-2000

Stb. 2000, 216
samen met
Stb. 2000, . 570

 

 

Tekstplaatsing

28-12-2000

Stb. 2001, 1

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 3.119e

 • 2)

  Heeft betrekking op Artikel 3.29a

 • 3)

  Heeft betrekking op Artikel 3.18, Artikel 9.2, Artikel 10a.14

 • 4)

  Heeft betrekking op Artikel 3.111, Artikel 3.119a, Artikel 3.119aa, Artikel 3.119c, Artikel 3.119d, Artikel 3.119e, Artikel 3.119f, Artikel 3.119g, Artikel 3.120, Artikel 9.6, Artikel 10bis.1, Artikel 10bis.2, Artikel 10bis.2a, Artikel 10bis.2b, Artikel 10bis.4, Artikel 10bis.6, Artikel 10bis.7, Artikel 10bis.9, Artikel 10bis.10, Artikel 10bis.11

 • 5)

  Heeft betrekking op Artikel 3.119a

 • 6)

  Heeft betrekking op Artikel 1.2, Artikel 10a.11

 • 7)

  Heeft betrekking op Artikel 3.120a

 • 8)

  Heeft betrekking op Artikel 3.31, Artikel 5.11, Artikel 5.20, Artikel 7.2, Artikel 7.5, Artikel 8.1, Artikel 8.11, Artikel 10.1, Artikel 10.7

 • 9)

  Heeft betrekking op Artikel 3.14, Artikel 3.104, Artikel 9.4

 • 10)

  Heeft betrekking op Artikel 3.112, Artikel 3.119a, Artikel 9.5

 • 11)

  Heeft betrekking op Artikel 3.45, Artikel 3.47, Artikel 10.10

 • 12)

  Heeft betrekking op Artikel 3.31, Artikel 5.11, Artikel 5.20, Artikel 7.2, Artikel 7.5, Artikel 8.1, Artikel 8.11, Artikel 10.1, Artikel 10.7

 • 13)

  Heeft betrekking op Artikel 5.3

 • 14)

  Heeft betrekking op Artikel 3.23, Artikel 8.14a, Artikel 9.2

 • 15)

  Heeft betrekking op Artikel 10.10

 • 16)

  Heeft betrekking op Artikel 3.41, Artikel 3.112

 • 17)

  Heeft betrekking op Artikel 3.157, Artikel 9.2, Artikel 9.3, Artikel 10.7

 • 18)

  Heeft betrekking op Artikel 3.41, Artikel 3.112

 • 19)

  Heeft betrekking op Artikel 3.157, Artikel 9.2, Artikel 9.3, Artikel 10.7

 • 20)

  Heeft betrekking op Artikel 6.33

 • 21)

  Heeft betrekking op Artikel 6.18, Artikel 6.24

 • 22)

  Heeft betrekking op Artikel 7.2

 • 23)

  Heeft betrekking op Artikel 6.18

 • 24)

  Heeft betrekking op Artikel 9.3

 • 25)

  Heeft betrekking op Artikel 3.127, Artikel 3.130

 • 26)

  Heeft betrekking op Artikel 6.2, Artikel 6.2b

 • 27)

  Heeft betrekking op Artikel 1.7, Artikel 2.8, Artikel 2.8, Artikel 2.14, Artikel 3.54a, Artikel 3.67, Artikel 3.69, Artikel 3.73, Artikel 3.103, Artikel 3.106, Artikel 3.107, Artikel 3.116, Artikel 3.118, Artikel 3.122, Artikel 3.125, Artikel 3.130, Artikel 3.134, Artikel 4.42a, Artikel 5.3, Artikel 6.2, Artikel 6.24, Artikel 6.28, Artikel 6.39, Artikel 9.4, Artikel 10.1