Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling landbouwtelling 2000[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 13-04-2000 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling 2000

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. LASER:

dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. beschrijvingsbiljet:

in bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw;

d. opgaveplichtige:

persoon die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel c, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 2000 tot en met 23 juni 2000 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

Artikel 3 [Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door of vanwege de minister.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2000.

 • 3 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van oppervlakten gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2000. Indien een oppervlakte op 1 april nog niet is beteeld, wordt de eerstvolgende geplande teelt opgegeven.

 • 4 Onverminderd het tweede en derde lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet of door LASER anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door LASER gegeven aanwijzingen in acht.

 • 5 De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en doet dat binnen 14 dagen na dagtekening van de aanbieding aan LASER toekomen.

 • 6 Indien het beschrijvingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, doet deze dat binnen vijf dagen ingevuld en ondertekend aan LASER toekomen.

Artikel 4 [Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1390 eenheden bruto standaardsaldo.

 • 2 De bruto standaardsaldi respectievelijk de standaard-bedrijfseenheden worden vastgesteld als vermeld in bijlage II.

 • 3 Bruto-standaardsaldi worden overeenkomstig bijlage II omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden.

Artikel 5 [Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling 2000.

Deze regeling zal, met de bijlagen I en II, in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 31 maart 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Bijlage I [Vervallen per 24-01-2004]

Bijlage 36523.png
Bijlage 36524.png
Bijlage 36525.png
Bijlage 36526.png
Bijlage 36527.png
Bijlage 36528.png
Bijlage 36529.png
Bijlage 36530.png
Bijlage 36531.png
Bijlage 36532.png
Bijlage 36533.png
Bijlage 36534.png

Bijlage II [Vervallen per 24-01-2004]

Bruto standaardsaldi 1996 (bss 1996) en Standaardbedrijfseenheden 1997 ten behoeve van de Landbouwtelling 2000

Bron: LEI-DLO

Veestapel  
rubr. nr. bss per dier sbs per dier  

201

315

0,5

 

203

315

0,5

 

205

460

0,5

 

207

920

1,28

 

209

460

05

 

211

1 840

2,77

 

213

920

1,28

 

214

165

0,3

 

216

170

0,33

 

217

290

0,33

 

219

290

0,33

 

221

290

0,33

 

223

290

0,33

 

225

290

0,33

 

227

290

0,33

 

228

520

0,63

 

229

290

0,33

 

232

5

0,011

Alleen indien rubriek 233 niet voorkomt.

233

98

0,223

 

235

-

-

 

237

69

0,13

Alleen indien rubriek 247 tot en met 251 niet voorkomt.

239

69

0,13

 

241

69

0,13

 

243

100

0,24

 

245

100

0,24

 

247

400

0,85

 

249

400

0,85

 

251

400

0,85

 

253

100

0,24

 

255

400

0,85

 

260

390

0,7

 

261

2 990

6,8

 

263

1 610

3,7

 

265

105

0,12

Alleen indien rubriek 266 niet voorkomt.

266

105

0,15

 

268

105

0,12

Alleen indien rubriek 266 niet voorkomt.

269

2,3

0,0052

 

271

6,2

0,009

 

273

10,0

0,0192

 

275

2,55

0,0035

 

276

4,05

0,0077

 

278

4,05

0,0077

 

282

230

0,32

 

284

65

0,04

Alleen indien rubriek 282 niet voorkomt.

287

5,5

0,01

 

289

9,05

0,018

 

290

69

0,134

 

292

155

0,273

 

294

155

0,273

 

297

5,5

0,01

 
Tuinbouw open grond
rubr. nr. bss per are sbe per are  

401

237,0

0,69

 

405

132,0

0,26

 

409

135,0

0,32

 

417

97,4

0,20

 

421

75,5

0,17

 

423

72,7

0,13

 

425

35,3

0,067

 

429

77,1

0,18

Alleen indien beteelde areaal < 100 are .

Indien beteelde areal >= 100 are geldt rubriek 429 45,9 bss/are 0,096 sbe/are

431

50,2

0,068

 

433

144,0

0,31

 

437

104,0

0,20

 

441

55,2

0,083

 

445

42,9

0,06

Alleen indien beteelde areaal < 200 are.

Indien beteelde areaal >= 200 are geldt

rubriek 445 15,9 bss/are

0,023 sbe/are

rubriek 477 38,7 bss/are

0,074 sbe/are

449

44,9

0,116

 

453

47,6

0,08

Alleen indien beteelde areaal < 150 are.

Indien beteelde areaal >= 150 are geldt

rubriek 453 15,9 bss/are

0,023 sbe/are

rubriek 461 15,9 bss/are

0,023 sbe/are

rubriek 469 45,0 bss/are

0,092 sbe/are

461

46,5

0,064

Alleen indien beteelde areaal < 150 are.

Indien beteelde areaal >= 150 are geldt

rubriek 453 15,9 bss/are

0,023 sbe/are

rubriek 461 15,9 bss/are

0,023 sbe/are

rubriek 469 45,0 bss/are

0,092 sbe/are

465

112,0

0,26

Alleen indien beteelde areaal < 50 are.

Indien beteelde areaal >= 50 are geldt

rubriek 465 27,6 bss/are

0,074 sbe/are

469

58,8

0,12

Alleen indien beteelde areaal < 150 are.

Indien beteelde areaal >= 150 are geldt

rubriek 453 15,9 bss/are

0,023 sbe/are

rubriek 461 15,9 bss/are

0,023 sbe/are

rubriek 469 45,0 bss/are

0,092 sbe/are

473

34,1

0,074

 

477

68,4

0,11

Alleen indien beteelde areaal < 200 are.

Indien beteelde areaal >= 200 are geldt

rubriek 445 15,9 bss/are

0,023 sbe/are

rubriek 477 38,7 bss/are

0,074 sbe/are

501

85,7

0,16

 

503

85,7

0,16

 

505

102,0

0,24

 

507

102,0

0,24

 

515

120,0

0,39

 

520

230,0

0,81

 

525

34,5

0,07

 

530

30,6

0,069

 

532

37,2

0,117

 

540

76,3

0,16

 

542

335,0

1,18

 

551

114,0

0,33

 

552

134,0

0,41

 

554

113,0

0,32

 

555

128,0

0,31

 

557

359,0

1,16

 

559

731,0

2,16

 

561

578,0

1,77

 

571

262,0

0,68

 

573

193,0

0,43

 

575

179,0

0,37

 

577

149,0

0,23

 

578

184,0

0,41

 

579

336,0

0,90

 

580

141,0

0,24

 

581

181,0

0,41

 
Tuinbouw onder glas
rubr. nr. bss per sbe per

602

17,60

0,0415

603

21,90

0,0578

604

24,85

0,0688

605

18,10

0,0412

606

36,75

0,1170

610

18,10

0,0419

611

10,55

0,0308

613

20,05

0,0492

616

12,40

0,0328

618

20,25

0,0498

621

11,25

0,0296

624

10,20

0,0244

625

32,85

0,0705

635

7,97

0,0256

641

28,00

0,0669

643

18,30

0,0488

645

20,20

0,0345

647

16,75

0,0348

649

14,00

0,0284

650

24,10

0,0665

651

28,05

0,0514

652

19,00

0,0331

653

16,90

0,00249

654

20,45

0,0335

655

17,90

0,0346

656

14,20

0,0338

657

17,90

0,0346

658

36,00

0,0795

659

35,20

0,0640

661

32,60

0,0752

662

7,58

0,0075

663

29,05

0,0669

664

27,10

0,0567

665

17,90

0,0353

666

32,85

0,0705

668

34,15

0,0680

669

34,15

0,0680

670

10,55

0,0248

672

25,45

0,0596

Akkerbouw
rubr. nr. bss per are sbe per are  

301

14,0

0,023

 

303

11,2

0,012

 

305

12,4

0,016

 

307

11,2

0,012

 

309

11,2

0,012

 

311

11,2

0,012

 

312

11,2

0,012

 

313

11,2

0,013

 

317

10,4

0,010

 

321

12,9

0,026

 

323

14,8

0,025

 

325

10,4

0,010

 

326

13,8

0,023

 

327

10,4

0,010

 

329

13,8

0,024

 

331

13,8

0,024

 

335

13,1

0,021

 

341

14,8

0,024

 

347

31,6

0,069

 

349

50,3

0,116

 

351

20,2

0,027

 

353

33,5

0,067

 

355

15,9

0,023

 

357

29,20

0,073

 

359

21,60

0,041

Alleen indien

bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 704 + 705 + 715 + 754) / bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) > 1 / 1,7

369

8,95

0,015

Alleen indien

bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 704 + 705 + 715 + 754) / bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) > 1 / 1,7

373

12,80

0,021

Alleen indien

bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 704 + 705 + 715 + 754) / bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) > 1 / 1,7

376

12,80

0,021

Alleen indien

bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 704 + 705 + 715 + 754) / bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) > 1 / 1,7

377

3,95

0,004

 

380

21,10

0,031

 

381

13,90

0,016

 

383

26,80

0,044

 

385

34,50

0,075

 

387

26,80

0,044

 

389

21,60

0,051

 
Paddestoelenteelt
rubr. nr bss per sbe per

806

96,9

0,3734

807

152,4

0,3884

rubr. nr bss per ton vers substraat sbe per ton vers substraat

809

210

0,615

Bollenbroei en witloftrek
rubr. nr bss per eenheid sbe per eenheid

911

50

0,1629 per 1000 stuks

913

0,81

0,0025 per kg

583

66,30

0,20 per are

Bedrijfsindeling
rubr. nr bss per are sbe per are  

704

12,70

0,02

zie noot 9

705

12,70

0,02

zie noot 9

715

12,70

0,02

zie noot 9

727

3,85

0,012

 

731

3,85

0,004

 

754

6,35

0,01

zie noot 9