Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Niet-van-toepassingverklaring artikel 7 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Geldend van 06-01-2001 t/m heden

Niet-van-toepassingverklaring artikel 7 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7, zesde lid, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen,

Besluit:

Artikel 1

Artikel 7, eerste lid, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is niet van toepassing ter zake van het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen door diensten, instellingen en bedrijven ressorterend onder het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers