Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen en bekendmaking opslagpercentages [...] en Participatiefonds, schooljaar 1999 - 2000 en 2000 - 2001[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 01-08-2000 t/m 30-12-2004

Regeling aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen en bekendmaking opslagpercentages Vervangingsfonds en Participatiefonds, schooljaar 1999 - 2000 en 2000 - 2001

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

Besluit:

Paragraaf I. Begripsbepalingen [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 31-12-2004]

Voor de toepassing in deze regeling wordt verstaan onder:

 • schoolsoortgroep 1:

  • scholen voor mavo, vbo en scholengemeenschappen mavo/vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs),

  • scholen voor praktijkonderwijs voortkomend uit het svo waarop artikel 11 van de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs van toepassing is,

  • scholen voor leerwegondersteunend onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel II, tweede en vijfde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337);

 • schoolsoortgroep 2:

  • scholen voor vwo, havo en scholengemeenschappen vwo/havo;

 • schoolsoortgroep 3:

  • scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs);

 • schoolsoortgroep 4:

  • scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo/vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs).

 • WVO:

  • Wet op het voortgezet onderwijs, deel I.

Paragraaf II. Vaststelling landelijk gemiddelde personeelslast per 1 januari 2000 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 2. Landelijk gemiddelde personeelslast per 1 januari 2000 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de directie bedraagt de landelijk gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • schoolsoortgroep 1: ƒ 128.776,80

  • schoolsoortgroep 2: ƒ 153.696,16

  • schoolsoortgroep 3: ƒ 152.055,61

  • schoolsoortgroep 4: ƒ 147.701,62

 • 2 De landelijk gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt voor:

  • schoolsoortgroep 1: ƒ 1.857,90

  • schoolsoortgroep 2: ƒ 2.747,87

  • schoolsoortgroep 3: ƒ 2.348,53

  • schoolsoortgroep 4: ƒ 2.027,49

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (OCenW-Regelingen 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (OCenW-Regelingen 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

  Deze bedraagt voor:

  • schoolsoortgroep 1: ƒ 18.600,37

  • schoolsoortgroep 2: ƒ 3.148,84

  • schoolsoortgroep 3: ƒ 14.112,99

  • schoolsoortgroep 4: ƒ 17.943,82

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt de landelijk gemiddelde personeelslast per formatieplaats ƒ 66.867,94, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 3. Aanvullende vergoeding op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO vanaf 1 januari 2000 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Indien een aanvullende vergoeding wordt verstrekt, zijn voor de vaststelling van de vergoeding de volgende leden van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 2, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • schoolsoortgroep 1: ƒ 99.679,38

  • schoolsoortgroep 2: ƒ 120.675,16

  • schoolsoortgroep 3: ƒ 114.606,91

  • schoolsoortgroep 4: ƒ 105.876,40

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 2, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf III. Vaststelling landelijk gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2000 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 4. Landelijk gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2000 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de directie bedraagt de landelijk gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • schoolsoortgroep 1: ƒ 129.037,70

  • schoolsoortgroep 2: ƒ 154.007,55

  • schoolsoortgroep 3: ƒ 152.363,67

  • schoolsoortgroep 4: ƒ 148.000,86

 • 2 De landelijk gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt voor:

  • schoolsoortgroep 1: ƒ 1.867,93

  • schoolsoortgroep 2: ƒ 2.753,90

  • schoolsoortgroep 3: ƒ 2.356,37

  • schoolsoortgroep 4: ƒ 2.030,76

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (OCenW-Regelingen 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (OCenW-Regelingen 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

  Deze bedraagt voor:

  • schoolsoortgroep 1: ƒ 18.700,82

  • schoolsoortgroep 2: ƒ 3.155,74

  • schoolsoortgroep 3: ƒ 14.160,11

  • schoolsoortgroep 4: ƒ 17.972,77

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt de landelijk gemiddelde personeelslast per formatieplaats ƒ 67.003,41, ongeacht de schoolsoortgroep.

Paragraaf IV. Maatregelen schooljaar 2000-2001 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 5. Aanvullende vergoeding op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO vanaf 1 augustus 2000 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Indien een aanvullende vergoeding wordt verstrekt, zijn voor de vaststelling van de vergoeding de volgende leden van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 2, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor: ¨. schoolsoortgroep 1: ƒ 100.011,81 ¨. schoolsoortgroep 2: ƒ 121.077,61 ¨. schoolsoortgroep 3: ƒ 114.989,13 ¨. schoolsoortgroep 4: ƒ 106.229,50

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 2, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Artikel 6. Percentage vergoeding kosten voor vervanging personeel voor het schooljaar 2000-2001 [Vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 2000-2001 is het percentage in verband met de kosten van vervanging, bedoeld in artikel 84b van de WVO: 2,12%.

Artikel 7. Percentage vergoeding kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid voor het schooljaar 2000-2001 [Vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 2000-2001 is het percentage in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 84b van de WVO: 3,92%.

Slotbepalingen [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 8. Bekendmaking [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Deze regeling treedt met uitzondering van de artikelen 4, 5, 6 en 7 in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt wat betreft de artikelen 2 en 3 terug tot en met 1 januari 2000.

 • 2 De artikelen 4, 5, 6 en 7 van deze regeling treden in werking met ingang van 1 augustus 2000.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund