Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat[Regeling vervallen per 21-08-2010.]

Geldend van 25-03-2005 t/m 20-08-2010

Instellingsbesluit Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 21-08-2010]

Ingesteld wordt het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2 [Vervallen per 21-08-2010]

Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat staat onder leiding van het hoofd van het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat en is organisatorisch ondergebracht bij de plaatsvervangend secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3 [Vervallen per 21-08-2010]

Het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat is belast met de navolgende hoofdtaken:

  • -

    het coördineren en ondersteunen van inspraakprocedures, die op grond van wet- en regelgeving doorlopen moeten worden, en

  • -

    het waarborgen en ontwikkelen van de kwaliteit van het inspraakproces in algemene zin.

Artikel 4 [Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 5 [Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de (plaatsvervangend) secretaris-generaal, de diensthoofden en degene die in dit besluit worden genoemd.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos