Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Rekencommissie ova voor het VWS-veld

Geldend van 26-01-2000 t/m heden

Besluit Rekencommissie ova voor het VWS-veld

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Overwegende dat in het convenant van 20 september 1999 over de nieuwe aanpak voor de bepaling van de ova voor het VWS-veld is voorzien in het instellen van een rekencommissie,

Besluit:

Begripsomschrijving

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport;

b. de ova:

de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling waarvan de bepaling is vastgelegd in het convenant ’nieuwe aanpak voor de ova’;

c. de commissie:

de commissie, genoemd in artikel 2.

Taak en samenstelling van de commissie

Artikel 2

De taak van de rekencommissie is omschreven in artikel 5 van het convenant over de nieuwe aanpak voor de bepaling van de ova.

Artikel 3

  • 1 Tot lid van de commissie worden benoemd:

    • a. als voorzitter: drs. H.J. Brouwer, Amsterdam;

    • b. als lid: prof. dr. J.J.M. Theeuwes, Amsterdam;

    • c. als lid: prof. dr. A.H.J. Kolnaar, Tilburg.

  • 2 De leden worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.

Secretariaat

Artikel 4

De minister draagt zorg dat aan de commissie een secretariaat ter beschikking staat. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Werkwijze

Artikel 5

  • 1 De commissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie. Het reglement wordt aan de minister gezonden.

Artikel 6

De leden van de commissie ontvangen een vacatiegeld, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. De vergoedingen worden vastgesteld overeenkomstig de hoogte van de door de Sociaal Economische Raad gehanteerde vergoedingen voor de leden van de raad en zijn commissies.

Slotbepalingen

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin mededeling van het besluit wordt gedaan.

Artikel 8

Het besluit adviescommissie VWS-overleg vervalt.

Artikel 9

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit Rekencommissie ova voor het VWS-veld.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers