Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanmerking substantieel bezwarende functies[Regeling vervallen per 01-04-2015.]

Geldend van 27-04-2012 t/m 31-03-2015

Aanmerking substantieel bezwarende functies

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 97, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Als substantieel bezwarend volgens categorie A, bedoeld in artikel 97, tweede lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement zijn de volgende functies aangemerkt:

  • a. bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie:

   • binnen de inrichtingen van de dienst Justitiële Inrichtingen:

    • -

     (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur danwel (plaatsvervangend) locatiedirecteur;

    • -

     afdelingshoofd, waaronder mede begrepen teamleider/hoofd beveiliging, hoofd groepsleiding, hoofd transportgeleider, hoofd beveiliging, hoofd veiligheid en hoofd sociotherapeutisch medewerker;

    • -

     inrichtingswerker, waaronder mede begrepen (assistent-) penitentiair inrichtingswerker, penitentiair open inrichtingswerker, jeugdwerkinrichtingswerker, medewerker dagdetentie, (assistent-) groepsleider, sociotherapeutisch medewerker, vreemdelingenbegeleider, forensisch begeleider;

    • -

     beveiligingsbeambte, waaronder mede begrepen bewaarder/portier, bewaarder complexbeveiliging, ambtenaar inwendige dienst en transportgeleider;

    • -

     werkplaatschef, waaronder mede begrepen senior arbeidstherapeutisch medewerker;

    • -

     arbeidsmedewerker, waaronder mede begrepen werkmeester arbeid en arbeidstherapeutisch medewerker;

    • -

     verpleegkundige;

    • -

     badmeester;

    • -

     leraar;

    • -

     instructeur lichamelijke opvoeding;

    • -

     kok;

   • Nederlands Forensisch Instituut:

    • -

     assistent Pathologie;

  • b. bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

   • dienstkring Waddenzee Oost bij de directie Noord-Nederland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat:

    • -

     rayonmedewerker;

    • -

     kantonnier Landaanwinningswerken;

    • -

     rayonopzichter;

   • directie Noordzee van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat:

    • -

     gezagvoerder;

    • -

     stuurman;

    • -

     scheepswerktuigkundige;

    • -

     bootsman;

    • -

     geïntegreerd scheepsgezel op een betonningsvaartuig;

    • -

     officier aan boord van de zeegaande onderzoeksvaartuigen;

    • -

     dekpersoneel aan boord van de zeegaande onderzoeksvaartuigen;

   • Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport:

   • rechercheur;

  • c. bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, binnen de rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata en de rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst:

   (plaatsvervangend) unitdirecteur, waaronder mede begrepen plaatsvervangend-, adjunct- en locatiedirecteur;

   • afdelingshoofd, waaronder mede begrepen hoofdbewaarder, teamleider, teamleider/hoofd beveiliging, paviljoenshoofd, hoofd groepsleider, hoofd algemene dienst, hoofd transportgeleider, hoofd beveiliging, dienstgeleider en hoofd sociotherapeutisch medewerker;

   • inrichtingswerker, waaronder mede begrepen (assistent-) penitentiair inrichtingswerker, penitentiair open inrichtingswerker, jeugdwerkinrichtingswerker, medewerker dagdetentie, (assistent-)groepsleider, sociotherapeutisch medewerker, vreemdelingenbegeleider, forensisch begeleider;

   • beveiligingsbeambte, waaronder mede begrepen bewaarder/portier, bewaarder complexbeveiliging, gestichtswacht, beambte in algemene dienst, medewerker inwendige dienst en transportgeleider;

   • werkplaatschef, waaronder mede begrepen senior arbeidstherapeutisch medewerker;

   • arbeidsmedewerker, waaronder mede begrepen werkmeester arbeid en arbeidstherapeutisch medewerker;

   • verpleegkundige;

   • badmeester;

   • leraar;

   • instructeur lichamelijke opvoeding;

   • kok.

 • 2 Tevens zijn als substantieel bezwarend volgens categorie A, bedoeld in artikel 97, eerste lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement aangemerkt de functies bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die daartoe afzonderlijk zijn aangewezen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2015]

Als substantieel bezwarend volgens categorie B, bedoeld in artikel 97, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement zijn de volgende functies aangemerkt:

 • a. bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

  • Divisie Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat:

   • -

    hoofd afdeling Vliegzaken;

   • -

    hoofd cluster Toezicht en Operatie van de unit Operaties en Vervoer;

   • -

    inspecteur-vlieger bij het cluster Toezicht en Operatie van de unit Operaties en Vervoer;

   • -

    testvlieger bij het cluster Techniek van de unit Luchtvaartuigen;

  • dienstkring Waddenzee Oost bij de directie Noord-Nederland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat:

   • -

    medewerker Metingen;

   • -

    hulpkantonnier Landaanwinningswerken;

  • Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat:

   • -

    natte verkeersleider.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 4 [Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanmerking substantieel bezwarende functies.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper