Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten[Regeling vervallen per 11-10-2007 met terugwerkende kracht tot en met 27-09-2007.]

Geldend van 27-12-1999 t/m 26-09-2007

Verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Artikel XXII van de Wet van 22 december 1999, Stb. 579, tot wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) maakt het mogelijk om bij ministeriële regeling een wijziging aan te brengen in tabel I van de Wet op de omzetbelasting 1968 waardoor (bij wijze van experiment) het verlaagde BTW-tarief van toepassing is op een aantal arbeidsintensieve diensten. De hiervoor bedoelde ministeriële regeling kan wetstechnisch eerst worden vastgesteld nadat daartoe ingevolge artikel 28, lid 6, van de zogenoemde Zesde BTW-richtlijn machtiging is verkregen van de Raad van de Europese Unie.

Over de inhoud van de machtiging bestaat overeenstemming tussen de lidstaten en de Commissie. De Commissie heeft daarover ook mededeling gedaan in een persbericht, waarbij tevens is aangekondigd dat de machtiging zal gelden voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2002. Voor Nederland zal de gevraagde machtiging derhalve met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 worden verleend voor het herstellen van fietsen, van schoenen en lederwaren alsmede van kleding en huishoudlinnen (daaronder begrepen het herstellen en verstellen), voor de diensten van kappers en voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar.

Om thans een correcte juridische basis te bieden voor de toepassing, keur ik gelet op het vorenstaande goed dat met ingang van 1 januari 2000 het verlaagde BTW-tarief wordt toegepast met betrekking tot de volgende prestaties:

  • 1. hersteldiensten met betrekking tot fietsen, schoeisel en lederwaren alsmede kleding en huishoudlinnen;

  • 2. kappersdiensten; en

  • 3. renovatie en herstel van particuliere woningen, doch uitsluitend voor zover het gaat om het schilderen en stukadoren van woningen ouder dat 15 jaar.

Ter toelichting op deze arbeidsintensieve diensten merk ik het volgende op.

1. Het herstellen van fietsen. [Vervallen per 11-10-2007]

Onder het herstellen van fietsen moet worden verstaan het verrichten van kleine en grote reparaties aan fietsen, bijvoorbeeld het vervangen van onderdelen, het plakken van banden en het verrichten van (preventief) onderhoud. Het verlaagde tarief kan niet worden toegepast wanneer (nieuwe) onderdelen aan een fiets worden toegevoegd, zoals het monteren van een kinderzitje of andere accessoires. Daar waar naast de dienst een levering van materialen is te onderscheiden, is op de levering het algemene tarief van toepassing. Indien voorts bij het vervangen van een onderdeel het arbeidsloon en het materiaal afzonderlijk worden gefactureerd, kan op het arbeidsloon het verlaagde tarief worden toegepast. Uiteraard geldt voor de levering van materialen het algemene tarief.

Het verlaagde tarief kan niet worden toegepast op het herstellen van hoofdzakelijk motorisch voortbewogen ‘fietsen’, zoals bromfietsen en -scooters.

Het herstellen van schoeisel en lederwaren.

Het gaat hier om de reparatie van alle soorten schoeisel, zoals schoenen, laarzen en sandalen. Onder reparatie van schoeisel wordt bijvoorbeeld verstaan het verzolen, verven en lijmen van deze producten. Ook voor het repareren van lederwaren zoals tassen, jassen en handschoenen geldt het verlaagde tarief. Hier kunnen als voorbeelden dienen: het (opnieuw) waterafstotend maken en het vervangen van kleine onderdelen van lederwaren.

Het herstellen en vermaken van kleding en huishoudlinnen.

Huishoudlinnen is textiel dat zelfstandig in het huishouden pleegt te worden gebruikt zoals gordijnen, dekens en (tafel)lakens. Textiel dat niet zelfstandig pleegt te worden gebruikt, zoals de bekleding van banken en stoelen, wordt in dit verband niet gezien als huishoudlinnen. Het gaat alleen om het herstellen en vermaken van reeds bestaande kleding en huishoudlinnen. Het in opdracht vervaardigen van kleding of huishoudlinnen, al dan niet onder het ter beschikking stellen van stoffen door de opdrachtgever, valt er niet onder. Naast het repareren van gaten en scheuren, wordt het vervangen van knopen, ritssluitingen en dergelijke gezien als herstellen en deelt derhalve in het verlaagde BTW-tarief. Het wassen, chemisch reinigen, stomen en persen van kleding en huishoudlinnen niet, deze prestaties blijven belast naar het algemene tarief.

2. Kappersdiensten. [Vervallen per 11-10-2007]

Het gaat hier om de diensten die kappers in hun hoedanigheid van kapper verrichten. Als voorbeeld kunnen worden genoemd het knippen, wassen, verven en aanbrengen van permanenten. Eventuele andere diensten die door kappers worden verricht, zoals het aanbrengen van (bruids)make-up, het geven van schoonheidsbehandelingen en de verzorging van nagels, vallen niet onder deze post. Het verlaagde tarief geldt bovendien alleen voor kappersdiensten verricht bij mensen. Het trimmen van honden blijft dus belast naar het algemene tarief.

3. Het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar. [Vervallen per 11-10-2007]

Met de term woningen wordt aangegeven dat het verlaagde tarief alleen van toepassing is op het schilderen en stukadoren van huizen ouder dan 15 jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen en stukadoren van bedrijfsgebouwen en -ruimtes blijven belast naar het algemene tarief. Onder schilderen en stukadoren worden in dit verband verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen en van pasteuze dan wel gelijmde materialen, daaronder begrepen de daartoe noodzakelijke voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden, een en ander voor zover het betrekking heeft op de diensten die schilders of stukadoors in hun hoedanigheid van schilder of stukadoor verrichten. Het verlaagde tarief is dus bij voorbeeld niet van toepassing op het aanbrengen van tegels of op het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met schilders- of stukadoorswerkzaamheden kan worden begonnen. De bij het schilderen en stukadoren gebruikte materialen vallen eveneens onder het verlaagde tarief.

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 15 jaar, is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie ingevolge de Wet Waardering Onroerende Zaken. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, dient de woning tenminste voor de helft te bestaan uit delen die ouder zijn dan 15 jaar om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW-tarief. De schilder of stukadoor dient, om het verlaagde tarief te kunnen toepassen, in het bezit te zijn van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever dat de desbetreffende woning ouder is dan 15 jaar.