Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 2000 en overhevelingstoeslag 2001

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Besluit van 23 december 1999 tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 2000 en de overhevelingstoeslag 2001

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 1999, directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, nr. ASEA/LIV/99/77536;

Gelet op artikelen 2, tweede lid, en 9, tweede lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen;

De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1999, no. W12.99.0613/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 1999, directie Algemeen- en Sociaal- Economische Aangelegenheden, nr. ASEA/LIV/99/77549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 De overhevelingstoeslag over het jaar 2000 is gelijk aan 2,15% van het loon van de werknemer, met een maximum van f 1830,–.

Artikel 2

  • 1 De overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 is gelijk aan 2,05% van het loon van de werknemer, met een maximum van f 1745,–.

Artikel 3

De Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies vervallen met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 december 1999

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K. G. de Vries

Uitgegeven de dertigste december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals