Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bloed- of tussenproducten ’het Nederlandse Rode Kruis’

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Regeling bloed- of tussenproducten ’het Nederlandse Rode Kruis’

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelezen het verzoek tot aanwijzing van de vereniging ’het Nederlandse Rode Kruis’ van 4 november 1999;

Gelet op de artikelen 12, eerste lid, onder c, en 13, eerste lid, onder d, van de Wet inzake bloedvoorziening,

Besluit:

Artikel 1

Als een ander rechtspersoon, bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, onder c, en 13, eerste lid onder d, van de Wet inzake bloedvoorziening, wordt aangewezen de vereniging

’het Nederlandse Rode Kruis’, gevestigd te Den Haag.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers