Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling radarpatent binnenvaart

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling radarpatent binnenvaart

Artikel 1

Het diploma, bedoeld in artikel 4A.02, eerste lid, onder b, van het Binnenvaartpolitiereglement en artikel 19, zesde lid, onder c, van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, is het radarpatent, bedoeld in artikel 6.04, tweede lid, van het Rsp, of een krachtens artikel 6.03, eerste lid, van het Rsp hieraan gelijkgesteld radarpatent.

Artikel 2

De Regeling radardiploma binnenvaart wordt ingetrokken.

Artikel 3

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 oktober 1992, nr. DGSM/J 31530/92, houdende de van toepassing verklaring van de Regeling radardiploma binnenvaart op het Kanaal van Gent naar Terneuzen (Stcrt. 219), wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling radarpatent binnenvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos