Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling WEB[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Uitvoeringsregeling WEB

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op:

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 1.1. Begripsbepalingen [Vervallen per 06-12-2008]

Hoofdstuk 2. Voorschriften beroepsopleidingen Instituten voor doven en Hogescholen Haarlem en Tilburg [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 1. Voorschriften beroepsopleidingen Instituten voor doven [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 2.1.1. Voorschriften bekostiging beroepsopleidingen Instituten voor doven [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 2.1.2. Begroting, verslaglegging, informatie en toezicht [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 2.1.3. Voorschriften WEB die van toepassing zijn op de Instituten voor doven [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 2.1.4. Overgangsvoorschriften bekostiging beroepsopleidingen Instituten voor doven [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 2. Voorschriften beroepsopleidingen verbonden aan hogescholen Haarlem en Tilburg [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 2.2.1. Voorschriften bekostiging beroepsopleidingen verbonden aan hogescholen Haarlem en Tilburg [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 2.2.2. Begroting, verslaglegging, informatie en toezicht [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 2.2.3. Voorschriften WEB die van toepassing zijn op de Hogescholen [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 2.2.4. Overgangsvoorschriften bekostiging beroepsopleidingen verbonden aan hogescholen Haarlem en Tilburg [Vervallen per 06-12-2008]

Hoofdstuk 3. Voorschriften bekostiging beroepsonderwijs [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 1. Voorschriften bekostiging [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.1.1. Bedrag huisvestingskosten school voor voortgezet onderwijs in scholengemeenschap met een instelling [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.1.2. Vaststelling vaste voet en prijs per leerling voorbereidend beroepsonderwijs [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.1.3. Bekostiging gehandicapten [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 2. Overgangsvoorschriften bekostiging [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.2.1. Vervangende gegevens diploma's beroepsbegeleidend onderwijs [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.2.2. Vervangende gegevens VOA [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.2.3. Vaststelling prijsfactoren/ deeltijdfactoren gelijkstelling opleidingen [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.2.4. Voorwaarden herstructureringsplan [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.2.5. Risicodeelnemers [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 3. Voorschriften wachtgelden [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.3.1. Afwijking besluit [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.3.2. Begripsbepalingen [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.3.3. Toevoeging aan de rijksbijdrage [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.3.4. Vermindering van de rijksbijdrage [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.3.5. Voorlopige inhouding; definitieve vaststelling [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 4. Voorkoming sociale problematiek instellingen als gevolg van invoering educatie [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.4.1. Aanvullende vergoeding instelling in verband met wijziging rijksbijdrage gemeente [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 5. Ambtshalve vaststelling [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 3.5.1. Ambtshalve vaststelling [Vervallen per 06-12-2008]

Hoofdstuk 4. Voorschriften bekostiging educatie [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 1. Voorschriften educatie [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 4.1.1. Samenwerkende gemeenten [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 4.1.2. Voorwaarde toekennen rijksbijdrage aan gemeente [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 4.1.3. Vermindering door de gemeente van de bedragen educatie aan instellingen [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 4.1.4. Verantwoording gemeenten over inzet educatiemiddelen [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 2. Opschorting en terugvordering rijksbijdrage educatie [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 4.2.1. Opschorting rijksbijdrage educatie [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 4.2.2. Terugvordering rijksbijdrage educatie [Vervallen per 06-12-2008]

Hoofdstuk 5. Voorschriften bekostiging landelijke organen [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5.1 . Aanvullende middelen [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 5.2 [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 5.3. Vervangende gegevens landelijke organen voor het jaar 2001 [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 5.3a. Vervangende gegevens landelijke organen voor het bekostigingsjaar 2002 [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 5.3b. Vervangende gegevens landelijke organen voor het bekostigingsjaar 2003 [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 5.3c. Vervangende gegevens landelijke organen voor het bekostigingsjaar 2004 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5.4. Verstrekking van gegevens ten behoeve van de bekostigingsjaren 2001 en 2002 [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 5.4a. Verstrekking van gegevens ten behoeve van het bekostigingsjaar 2003 [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 5.4b. Verstrekking van gegevens ten behoeve van het bekostigingsjaar 2004 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5.4c. Verstrekking van gegevens ten behoeve van de bekostigingsjaren 2005 [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 In afwijking van artikel 4.2.8 van het besluit verstrekt het landelijk orgaan vóór 15 november 2003 aan de minister een opgave van het aantal door dat landelijk orgaan erkende leerbedrijven op de peildatum 1 oktober 2003.

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 1. Budgetcorrectie beroepsonderwijs voor 1999 [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.1.1. Budgetcorrectie 1999 [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 2. Aanvullende voorschriften landelijke organen [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.2.1. Quotum LOB's [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.2.2. Aanvullende vergoeding OVDB [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 3. Voorschriften uit de Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000 die worden gecontinueerd [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.3.1. Bijzondere bepalingen in verband met de beëindiging van de afdelingen havo/mbo en vhbo [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.3.2 [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 4. [Red: Vervallen.] [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.4.1 [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 5. Overgangsvoorschriften inzake hardheidsclausule huisvesting [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.5.1. Overgangsvoorschriften inzake hardheidsclausule huisvesting [Vervallen per 06-12-2008]

Paragraaf 6. Slotbepalingen [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.6.1. Intrekking andere regelingen [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.6.2. Inwerkingtreding; expiratie [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.6.3. Bekendmaking [Vervallen per 06-12-2008]

Artikel 6.6.4. Citeertitel [Vervallen per 06-12-2008]

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 1. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.] [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 2a. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.] [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 2b. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.] [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 3 [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 4. Model voor strategisch beleidsplan internationaliseringsactiviteiten Instellingen [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 5. Model voor de inhoudelijke verantwoording van internationaliseringsactiviteiten in het kader van de regeling [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 6. Model voor strategisch beleidsplan internationaliseringsactiviteiten Landelijke Organen [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 7. Model voor de inhoudelijke verantwoording van internationaliseringsactiviteiten in het kader van de regeling [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 8. [Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.] [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 9 [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 10 [Vervallen per 06-12-2008]

Bijlage 11 [Vervallen per 06-12-2008]