Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2000 ex artikel 50a Wet op de Ruimtelijke Ordening[Regeling vervallen per 01-07-2008.]

Geldend van 31-12-1999 t/m 30-06-2008

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2000 ex artikel 50a Wet op de Ruimtelijke Ordening

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op artikel 38a van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2008]

Het subsidieplafond voor het jaar 2000 bedraagt:

  • a. voor het programma Ruimtelijke Ordening en Milieuprojecten: ƒ 275.000,-;

  • b. voor het programma Nieuwe Sleutelprojecten: ƒ 1.000.000,-;

  • c. voor het programma Nadere uitwerking Rivieren Gebied: ƒ 1.000.000,-;

  • d. voor programma URB Nadere Uitwerking Groene Hart: ƒ 1.000.000,-;

  • e. voor het programma URB Landelijke Gebieden: ƒ 200.000,-;

  • f. voor het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik: ƒ 350.000,-

  • g. en

  • h. voor doelsubsidies en overige programmasubsidies: ƒ 880.000,-.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk