Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin

Geldend op 07-06-2010


 • Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin
 • Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, F. van der Ploeg, van 8 november 1999, nr. WJZ/1999/43066(8097) , directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met het Kabinet der Koningin;

  Gelet op artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a, van de Archiefwet 1995;

  Gezien het advies van de Raad voor cultuur van 3 juni 1997, nr. arc-97.933/2;

  Hebben goedgevonden en verstaan:

 • Artikel 1

  De bij dit besluit gevoegde ’Selectielijst van het Kabinet der Koningin 1994–2015’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

 • Artikel 2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

  De

  Staatssecretaris

  van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

  F. van der Ploeg

 • Inhoudsopgave

  I. Toelichting behorend bij de selectielijst van het Kabinet der koningin 1994–2015

  1. Inleiding

  2. Organisatie

  3. Taakgebieden

  4. Selectie-uitgangspunten

  5. Totstandkoming van de lijst

  6. Systematiek van de lijst

  II. Selectielijst van het Kabinet der koningin 1994–2015

  A. Handelingen voortvloeiend uit de taak ambtelijke ondersteuning van de Koningin

  1. Fungeren als trait d’union

  2. Informatieverstrekking aan het constitutioneel staatshoofd

  3. Overige ambtelijke ondersteuning

  B. Handelingen voortvloeiend uit de archieftaak

  C. Handelingen voortvloeiend uit de interne bedrijfsvoering en ondersteunende processen

  1. Organisatie-ontwikkeling

  2. Bestuurs- en beheershandelingen

  3. Privaatrechtelijke handelingen en materieel beheer

  4. Overlegstructuren

  5. Documentaire Informatievoorziening

  6. Dienstuitoefening

  7. Financieel beheer

  8. Personeelsbeheer

  I. Toelichting behorend bij de selectielijst van het Kabinet der koningin 1994–2015

  1. Inleiding

  De Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 verplichten de overheid archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Voor deze vernietiging is een selectielijst het instrument. Artikel 2 van het Archiefbesluit 1995 regelt de ontwerp- en de vaststellingsprocedure voor selectielijsten. Hierin is aangegeven dat bij het ontwerpen rekening gehouden moet worden met:

  • -

   de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;

  • -

   de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;

  • -

   de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;

  • -

   het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek.

  De selectielijst van het Kabinet der Koningin is gebaseerd op het ’Institutioneel onderzoeksrapport Kabinet der Koningin’. Het beschrijft per handeling of de neerslag ervan overgebracht moet worden naar de Rijksarchiefdienst. Het overbrengen dient te geschieden volgens de ’Normen goede en geordende staat’. Met alle bovengenoemde belangen is in deze lijst rekening gehouden. De selectielijst Kabinet der Koningin wijkt af van andere lijsten; de lijst heeft betrekking op de organisatie en afzonderlijke taakgebieden van het Kabinet en bestrijkt dus geen beleidsterrein. Gelet op het bijzondere karakter van het Kabinet en de beperkte omvang van de organisatie is de lijst tevens bedoeld als een werkinstructie inzake het beheer van de gegevensbestanden. Het is om deze reden dat ook de handelingen voortvloeiend uit de interne bedrijfsvoering/ondersteunende processen erin zijn opgenomen. Als model is de selectielijst van de Algemene Rekenkamer gebruikt . De periode waarvoor deze selectielijst geldt is 1994 - 2015.

  2. Organisatie

  Het Kabinet der Koningin valt als zelfstandig rijksorgaan onder begrotingshoofdstuk II van de Rijksbegroting (Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin). De positie en taken zijn neergelegd in het koninklijk besluit van 22 december 1840, nr. 44 en het koninklijk besluit van 14 december 1893, nr. 17.

  Het Kabinet bestaat uit een directeur, een plaatsvervangend directeur en vier afdelingen. De directeur en de plaatsvervangend directeur worden bij koninklijk besluit benoemd. De overige personeelsleden worden bij beschikking van de directeur benoemd, bevorderd en ontslagen. Deze bevoegdheid is hem daartoe bij mandaat verleend. De feitelijke uitvoering daarvan ligt bij de directeur personeelszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op de ambtenaren van het Kabinet der Koningin is van toepassing de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 1929, 530).

  3. Taakgebieden

  De in de loop der tijd aan het Kabinet der Koningin opgedragen taken zijn:

  • a. ambtelijk ondersteunen van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en fungeren als trait d’union tussen de Koningin en ministers;

  • b. bewaren van de oorspronkelijke wetten, koninklijke besluiten en soortgelijke regeringsbescheiden;

  • c. interne bedrijfsvoering en bewaking van uitvoerende processen.

  Deze taken worden hierna toegelicht.

  a. Ambtelijke ondersteuning van de Koningin (koninklijk besluit van 22 december 1840, nr. 44)

  Deze taak richt zich op drie onderdelen:

  • 1º. Fungeren als trait d’union

   Het registreren, inhoudelijk samenvatten en aan de Koningin doorgeleiden van alle door de bewindspersonen aangeboden stukken. Deze stukken zijn:

   • -

    voordrachten en nadere rapporten van ministers en staatssecretarissen met betrekking tot voorstellen van wet, ontwerp-algemene maatregelen van bestuur, ontwerp-koninklijke besluiten en aangenomen (rijks)wetten;

   • -

    aanhangigmakingen bij de Raad van State van ontwerp-goedkeuringswetten voor verdragen, van voorstellen van wet en van algemene maatregelen van bestuur;

   • -

    verlofaanvragen van ministers en staatssecretarissen;

   • -

    machtigingen tot afwijzing van gratieverzoeken, tot administratieve wijziging van getekende koninklijke besluiten, tot afwijzing verzoekschriften militairen en tot het vragen van agrément voor toekennen van koninklijke onderscheidingen en voor toelaten buitenlandse ambassadeurs en consuls;

   • -

    nota’s, rapporten en brieven van particulieren, ministers of staatssecretarissen en (overheids-)instanties;

   • -

    dankbetuigingen van gedecoreerden voor verleende koninklijke onderscheidingen.

    Het ontvangen, lezen en ter behandeling aan de ministeries overdragen van de van particulieren ontvangen verzoekschriften.

    Artikel 5 van de Grondwet 1983 en 1987 geeft ieder het recht schriftelijk verzoeken in te dienen bij het bevoegd gezag. Op basis van dit grondwetsartikel ontvangt de Koningin jaarlijks vele verzoekschriften. Deze verzoekschriften worden na registratie:

   • -

    hetzij om bericht en raad voorgelegd aan de verantwoordelijke minister of staatssecretaris; ten aanzien van deze verzoekschriften ontvangt de Koningin achtergrondinformatie en het antwoord in concept dat de bewindspersoon voornemens is te geven; na instemming ontvangt de betrokken bewindspersoon de machtiging tot afdoening van het stuk in de voor-gestelde vorm; in incidentele gevallen kan daarnaast een korte noodzakelijk geachte wijziging ter nadere overweging worden voorgelegd;

   • -

    hetzij ter afdoening toegezonden aan de verantwoordelijke minister of staatssecretaris; na afdoening door het ministerie ontvangt het Kabinet een afschrift van het verzonden antwoord of de mededeling dat het ministerie het verzoekschrift deponeert en geen verdere actie onderneemt;

   • -

    hetzij gedeponeerd (onsamenhangende brieven, waaruit geen concreet probleem is te distilleren).

    Daarnaast moeten op basis van wettelijke regelingen bepaalde verzoekschriften aan de Koningin worden gericht. Een deel van deze verzoekschriften wordt rechtstreeks gezonden naar de verantwoordelijke minister (bijvoorbeeld naturalisaties, naamswijzigingen) of naar een door hem daartoe aangewezen ambtsdrager (bijvoorbeeld sollicitaties naar het ambt van burgemeester worden verstuurd naar de Commissaris der Koningin in de provincie, waarbinnen de vacature ontstaat). De overige verzoekschriften (bijvoorbeeld verzoeken om gratie en ontslag) ontvangt het Kabinet rechtstreeks. Deze worden na registratie ter behandeling voorgelegd aan de verantwoordelijke minister of staatssecretaris. Gehonoreerde verzoekschriften komen in de vorm van een (ontwerp)koninklijk besluit weer bij het Kabinet terug.

    In de trait d’union-functie staat het Kabinet der Koningin tussen de Koningin enerzijds en de ministers en de staatssecretarissen anderzijds in. Het Kabinet brengt de verbinding tot stand; dit komt tot uitdrukking in de correspondentie die de Directeur namens de Koningin voert en zijn bemiddeling bij het totstandkomen van contacten.

  • 2º. Informatieverstrekking aan het constitutioneel staatshoofd

   Deze taak omvat de volgende onderdelen:

   • -

    het verzamelen van achtergrondinformatie voor de Koningin ten behoeve van periodieke, dat wil zeggen met een zekere regelmaat terugkerende, ontvangsten (bewindspersonen, leden Staten-Generaal, Gouverneurs, Commissarissen der Koningin, burgemeesters e.d.) en incidentele ontvangsten in verband met bijvoorbeeld het afleggen van de eed of belofte in handen van de Koningin;

   • -

    het verzamelen van achtergrondinformatie ten behoeve van inkomende en uitgaande staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken;

   • -

    het verzamelen van achtergrondinformatie over andere relevante onderwerpen voor de Koningin;

   • -

    het voeren van correspondentie namens de Koningin;

   • -

    het opstellen en overbrengen van boodschappen aan staatshoofden van vreemde mogendheden via het ministerie van Buitenlandse Zaken en ambassades.

  • 3º. Overige ambtelijke ondersteuning

   Deze taak heeft betrekking op de ambtelijke ondersteuning bij de kabinetsformatie en de troonrede en omvat:

   • -

    het fungeren als trait d’union tussen Koningin en ministers en staatssecretarissen;

   • -

    het voeren van correspondentie namens de Koningin;

   • -

    het verzamelen van achtergrondinformatie voor de Koningin;

   • -

    andere vormen van ambtelijke ondersteuning zoals het opstellen en uitgeven van communiqués bij de kabinetsformatie.

    Voorts heeft deze taak betrekking op de ambtelijke ondersteuning tijdens het regentschap. Het Kabinet der Koningin vervult voor de Regent dezelfde werkzaamheden als voor de Koningin, dat wil zeggen draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de Regent bij de uitoefening van zijn staatsrechtelijke taken en fungeert als trait d’union tussen de Regent en ministers.

    Artikel 37 van de Grondwet 1983 vermeldt de gelegenheden waarbij de Regent het koninklijk gezag uitoefent . Indien toepassing moet worden gegeven aan artikel 38 van de Grondwet, op grond waarvan de Raad van State het koninklijk gezag uitoefent, vervult het Kabinet der Koningin dezelfde ambtelijke ondersteunende werkzaamheden als voor de Regent. Gezien het feit dat de Raad van State sedert 1890 niet meer geroepen is het koninklijk gezag uit te oefenen, wordt in casu alleen volstaan met deze vermelding.

  b. Bewaren van de oorspronkelijke wetten, koninklijke besluiten en soortgelijke rege-ringsbescheiden

  Deze taak die van oudsher aan de Directeur is opgedragen staat vermeld in het koninklijk besluit van 14 december 1893, nr. 17, en in de Archiefwet 1995. Deze taak omvat het registreren, rappelleren, archiveren, verfilmen van alle archiefbescheiden en overdragen daarvan aan het Algemeen Rijksarchief. Voorts verschaft het Kabinet aan tal van instanties en particulieren informatie over de in het archief opgenomen documenten.

  c. Interne bedrijfsvoering en bewaking van uitvoerende processen

  Ter ondersteuning van de primaire processen worden ondersteunende handelingen uitgevoerd. Deze hebben betrekking op:

  • -

   organisatie-ontwikkeling;

  • -

   bestuurs- en beheershandelingen;

  • -

   privaatrechtelijke handelingen en materieel beheer;

  • -

   overlegstructuren;

  • -

   documentaire informatievoorziening;

  • -

   dienstuitoefening;

  • -

   financieel beheer;

  • -

   personeelsbeheer.

  4. Selectie-uitgangspunten

  De selectie met betrekking tot het overbrengen van de archiefbescheiden richt zich op de handelingen van het Kabinet der Koningin. Er wordt een scheiding aangebracht tussen te bewaren (naar de Rijksarchiefdienst over te brengen) en (op termijn) te vernietigen gegevens. In samenhang met andere selectielijsten moeten de gegevens een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen mogelijk maken. Het Kabinet valt niet onder een van de gangbare beleidsterreinen en derhalve gelden andere selectiecriteria. In deze lijst is voor elke handeling een waardering aangegeven (bewaren/vernietigen), op grond van de volgende criteria.

  Voor het taakgebied ’bewaren van de oorspronkelijke wetten, koninklijke besluiten en soortgelijke regeringsbescheiden’ geldt als criterium de functie van ’dépot des lois’. Het Staatsarchief is de complete verzameling van originele staatsstukken zoals de wetten, algemene maatregelen van bestuur en koninklijke besluiten. Het archief geeft inzicht in het functioneren van de regering op het hoogste niveau: het vormt als het ware het sluitstuk van de besluitvorming op de ministeries en is daarmee te beschouwen als een toegang op alle ministerie-archieven. Het gehele Staatsarchief blijft bewaard.

  Voor de andere taakgebieden is steeds de afweging gemaakt of de neerslag ook elders aanwezig is. Belangrijke selectiecriteria die het Kabinet hierbij hanteert zijn:

  • -

   externe verantwoording of verslaglegging;

  • -

   inrichting en werkprocedures;

  • -

   bijzondere tijdsomstandigheden (Tweede Wereldoorlog).

  In de praktijk betekent dit dat de neerslag van de handelingen ter vervulling van de primaire taken van het Kabinet der Koningin bijna integraal voor bewaring in aanmerking komt. Eén categorie valt daarbuiten. De neerslag van de verzoekschriftenadministratie zal op termijn worden vernietigd. Deze bestaat uit registratie en afschriften; het feitelijke dossier betreffende verzoekschriften berust bij de ministeries welke zijn belast met de behandeling van de verzoekschriften. Voor het extern verantwoordingsbelang en de service die het Kabinet aan rekestranten wil bieden is een bewaartermijn van 20 jaar gesteld. Hierop is één uitzondering. Van die verzoekschriften die om bericht en raad aan de betreffende bewindspersonen worden gezonden blijft het dossier permanent bewaard.

  De neerslag van de handelingen in de sfeer van bedrijfsvoering en ondersteuning zal op termijn worden vernietigd, conform de daarvoor vastgestelde wettelijke termijnen.

  Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende gebeurtenissen of personen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

  5. Totstandkoming van de lijst

  Het eerste concept van een selectielijst dateert van 28 december 1994. Een tweede concept volgde eind 1995. Aan het ingevolge artikel 3, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 gevoerde driehoeksoverleg namen de volgende personen deel:

  • -

   als deskundige ten aanzien van de organisatie en taken van het Kabinet der Koningin: mr. J. van Ingen, directie-adviseur van het Kabinet der Koningin en auteur van het institutioneel onderzoek;

  • -

   als deskundige ten aanzien van het archiefbeheer: mw. G. Keijzer-Baldé, hoofd van de afdeling Documentaire Informatievoorziening van het Kabinet der Koningin;

  • -

   als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris: drs. R.C. Hol, Rijksarchivaris PIVOT.

  Over de kwestie van de toepassing van wet- en regelgeving inzake de openbaarheid in relatie tot de belangen voor de recht- en bewijszoekende burger is overleg gevoerd met het ministerie van Justitie, afdeling Gratie, en het ministerie van Algemene Zaken. Het ging hierbij in het bijzonder om de gratieverleningen en de kroonberoepen.

  Op 3 mei 1996 is de ontwerp-selectielijst door de Directeur van het Kabinet der Koningin aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangeboden. Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met de ontwerp-selectielijst naar de Raad voor Cultuur is verstuurd. Vanaf 1 juli 1996 lag de ontwerp-selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de bibliotheken van het Kabinet der Koningin, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Algemeen Rijksarchief en de rijksarchieven in de provincie. De terinzagelegging heeft niet geresulteerd in een reactie. Na afloop van de terinzagelegging is de ontwerp-selectielijst op 28 augustus 1996 om advies gezonden naar de Raad voor Cultuur.

  Het advies van de Raad voor Cultuur van 3 juni 1997 (arc-97.933/2) heeft geleid tot nader overleg tussen het Kabinet der Koningin en de Algemene Rijksarchivaris. Naar aanleiding van het advies zijn de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst aangebracht:

  • -

   in de titel van de selectielijst is de periode 1994–2015 opgenomen;

  • -

   bij handeling A.1.2 is de waardering bewaren toegekend aan de strips met aantekeningen van het Staatshoofd en uitgebreide strips betreffende ingewikkelde wet- en regelgeving;

  • -

   de waardering van handeling C.7.7 is gewijzigd van vernietigen in bewaren.

  6. Systematiek van de lijst

  De selectielijst is opgedeeld in de drie taakgebieden die hierboven zijn omschreven. Per taakgebied is een opsomming gegeven van de handelingen. In de linkerkolom staat het volgnummer, in de tweede kolom de omschrijving van de handeling, in de derde kolom de producten, in de vierde kolom de bewaartermijn en in de vijfde kolom eventuele toelichtingen.

  II. Selectielijst van het Kabinet der koningin 1994–2015

  De kolommen in de overzichten van deze selectielijst hebben de volgende betekenis:

  Nr. = volgnummer van de handeling

  Omschrijving = korte omschrijving van de handeling

  Producten = (schriftelijke) neerslag van de handeling

  Termijn = bewaartermijn (bewaren = permanent bewaren: betekent na 20 jaar overdragen aan ARA; x jaar = x jaren bewaren, daarna vernietigen;

  na vervanging = vernietigen van een stuk nadat vervanging daarvan heeft plaatsgehad)

  Toelichting = ruimte voor toelichting

  A. Handelingen voortvloeiend uit de taak ambtelijke ondersteuning van de Koningin (koninklijk besluit 22 december 1840, nr. 44)

  1. Fungeren als trait d'union

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

  A.1.1

  Het ontvangen en

  Registratie

  a. bewaren

  b. De originele

   

  registreren van:

    

  verzoekschriften

   

  a. wetsvoorstellen,

    

  worden doorgezonden

   

  ontwerp-koninklijke

    

  naar de

   

  besluiten, verdragen en

    

  verantwoordelijke

   

  andere door de Koningin te

    

  bewindspersonen. Het

   

  tekenen stukken;

    

  Kabinet behoudt

   

  b. verzoekschriften en

   

  b. 20 jaar

  slechts een

   

  afschriften van

    

  registratie en de

   

  antwoordbrieven van

    

  afschriften van

   

  bewindslieden;

    

  antwoorden op de

   

  c. boodschappen van

   

  c. bewaren

  verzoekschriften. Het

   

  staatshoofden van vreemde

    

  dossier berust bij de

   

  mogendheden;

    

  ministeries.

   

  d. overige aan het Kabinet

   

  d. bewaren

   
   

  der Koningin gerichte

     
   

  stukken.

     

  A.1.2

  Het op vormvereisten

  - strips (samenvattingen)

  - strips:

  De strip is een korte

   

  controleren, inhoudelijk

  - wetsvoorstellen met

  vernietigen na

  samenvatting van de

   

  samenvatten, administreren

  memorie van toelichting

  afhandeling,

  inhoud voor de

   

  en doorgeleiden aan de

  - AMvB's met nota van

  behalve strips

  Koningin.

   

  Koningin van alle van de

  toelichting

  met

  De door de Koningin

   

  bewindslieden afkomstige

  - ontwerp-KB's (eventueel

  aantekeningen

  getekende stukken

   

  ontwerp-wet en regelgeving

  met toelichting)

  van het

  gaan voor contraseign

   

  en overige stukken die ter

  - verdragen met toelichtende

  Staatshoofd en

  terug naar de

   

  goedkeuring/kennisneming

  nota

  uitgebreide

  bewindslieden en

   

  aan de Koningin worden

  - adviezen Raad van State

  strips

  komen daarna ter

   

  voorgelegd.

  - voordrachten bewindslieden

  betreffende

  bewaring terug op het

    

  - nadere rapporten

  ingewikkelde

  Kabinet (zie A.1.4).

    

  bewindslieden

  wet- en

   
    

  - minuut-brieven

  regelgeving

   
     

  - overige

   
     

  producten:

   
     

  bewaren

   

  A.1.3

  Het doorzenden aan

  a. registratie

  a. bewaren

  b. De

   

  ministeries en Hoge

  b. verzendbevestigingen

  b. 1 jaar

  verzendbevestiging is

   

  Colleges van Staat van door

    

  een administratief

   

  de Koningin afgedane

    

  hulpmiddel.

   

  stukken

    

  A.1.4

  Het ontvangen van

  registratie originele

  bewaren

  De originele wet- en

   

  gecontrasigneerde wetten,

  wetten, AMvB's, KB's

   

  regelgeving blijft

   

  AMvB's en KB's

    

  bewaard (dépot des

      

  lois). Zie B.1.

  A.1.5

  a. Het lezen en ter

  a. Samenvattingen van de

  a. 20 jaar

  a. en b. De

   

  behandeling overdragen of

  inhoudgeleidestempels c.q.

   

  registratie van de

   

  om bericht en raad

  apostilles, minuut-

   

  verzoekschriften aan

   

  verzenden aan de betrokken

  ontvangstbevestigingsbrieven

   

  het staatshoofd wordt

   

  bewindslieden van de van

  en minuut-

   

  20 jaar bewaard, de

   

  particulieren ontvangen

  doorgeleidingsbrieven

   

  verzoekschriften zelf

   

  verzoekschriften.

  b. afschriften

  b. 20 jaar

  worden ter afdoening

   

  b. Het kennisnemen van

  c. rapporten en minuut-

  c. bewaren

  doorgezonden aan de

   

  afschriften van door de

  machtigingsbrieven

   

  betrokken

   

  bewindslieden verzonden

  d. notities

  d. bewaren

  bewindslieden. Het

   

  antwoordbrieven aan

    

  Kabinet der Koningin

   

  adressanten op ter

    

  ontvangt ter

   

  ter behandeling

    

  kennisneming de

   

  overgedragen

    

  door

   

  verzoekschriften.

    

  de bewindslieden

   

  c. Het kennisnemen van

    

  opgestelde

   

  rapporten inzake om bericht

    

  antwoordbrieven.

   

  en raad verzonden

    

  N.B. Een zeer beperkt

   

  verzoekschriften en

    

  aantal

   

  opstellen van

    

  verzoekschriften

   

  machtigingsbrief ter

    

  wordt gedeponeerd en

   

  afdoening door

    

  komt niet voor

   

  bewindslieden.

    

  blijvende bewaring in

   

  d. Het verstrekken van

    

  aanmerking. Het

   

  informatie uit en over

    

  betreft

   

  verzoekschriften aan de

    

  onsamenhangende

   

  Koningin.

    

  brieven, waaruit geen

      

  concreet probleem is

      

  te distilleren.

      

  c. De rapporten

      

  betreffende bericht-

      

  en raadstukken hebben

      

  een zwaarder

      

  karakter; bij de

      

  beantwoording van

      

  deze brieven is de

      

  Koningin inhoudelijk

      

  betrokken. Deze komen

      

  derhalve voor

      

  bewaring in

      

  aanmerking.

      

  d.

      

  Managementoverzichten

      

  met een samenvatting

      

  over de inhoud van

      

  verzoekschriften

      

  worden bewaard.

  A.1.6

  a. Het vastleggen op

  - microfilms

  a. bewaren

  a. Zie B.1.

   

  microfilm en het archiveren

  - archiefstukken

   

  b. Gedeponeerde

   

  van wetten, AMvB's en KB's

    

  verzoekschriften zijn

   

  met de daarbij behorende

    

  overwegend

   

  (nadere) rapporten,

    

  onsamenhangende

   

  adviezen en

    

  brieven, waaruit geen

   

  aanbiedingsbrieven e.d.

    

  concreet probleem is

   

  b. Het archiveren van te

   

  b. 20 jaar

  te distilleren.

   

  deponeren verzoekschriften.

     
   

  c. Het archiveren van

   

  c. bewaren

   
   

  bericht en raadrapporten

     
   

  met kopie verzoekschriften.

     

  A.1.7

  Opstellen en overbrengen

  notities

  bewaren

   

  van boodschappen aan

     
   

  staatshoofden van vreemde

     
   

  mogendheden via het

     
   

  Ministerie van Buitenlandse

     
   

  Zaken en ambassades

     

  A.1.8

  Secretariaatswerkzaamheden:

  - adreslijsten

  na vervanging

  periodieke

   

  werkplanning, samenstellen

  - agenda's

   

  bijstelling; oud

   

  overzichten en bijhouden

  - planningsoverzichten

   

  vervalt

   

  agenda's

     
  2. Informatieverstrekking aan het constitutioneel staatshoofd

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

  A.2.1

  achtergrondinformatie

  - notities met curriculum

  bewaren

   
   

  voor de Koningin ten

  vitae

    
   

  behoeve van

  - werkdossiers

    
   

  periodieke, d.w.z.

  - notities

    
   

  met een zekere

     
   

  regelmaat

     
   

  terugkerende,

     
   

  ontvangsten

     
   

  (bewindslieden, leden

     
   

  Staten-Generaal,

     
   

  Gouverneurs,

     
   

  Commissarissen der

     
   

  Koningin en anderen)

     
   

  en incidentele

     
   

  ontvangsten in

     
   

  verband met

     
   

  bijvoorbeeld het

     
   

  afleggen van de

     
   

  eed/belofte in handen

     
   

  van de Koningin;

     
   

  b. Ontvangst van bij

     
   

  het Hof

     
   

  geaccrediteerde

     
   

  ambassadeurs;

     
   

  c. Inkomende en

     
   

  uitgaande

     
   

  staatsbezoeken,

     
   

  officiële bezoeken en

     
   

  werkbezoeken;

     
   

  d. Andere relevante

     
   

  onderwerpen.

     
  3. Overige ambtelijke ondersteuning

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

  A.3.1

  Ambtelijke en

  - draaiboeken

   

  Het Kabinet der

   

  administratieve

  - minuut-brieven

   

  Koningin

   

  ondersteuning bij

  - communiqués

   

  verzorgt ook de

   

  kabinetsformaties

  - adviezen Voorzitter

   

  communiqués bij

    

  Eerste en Tweede Kamer;

   

  tussentijds

    

  Vice-President van de

   

  aftredende

    

  Raad van State en

   

  bewindslieden.

    

  fractievertegenwoordigers

    
    

  politieke partijen Tweede

    
    

  Kamer

    
    

  - rapporten (in-

    
    

  )formateur

    
    

  - gespreksnotities

    

  A.3.2

  Ambtelijke en

  - draaiboeken

  bewaren

   
   

  administratieve

  - troonredes

    
   

  ondersteuning bij

     
   

  de troonrede

     

  A.3.3

  Waarneming

  idem bij staatshoofd

  bewaren

  Het Kabinet der

   

  koninklijk gezag

    

  Koningin

   

  door Regent en

    

  verricht voor

   

  Raad van State

    

  de Regent en de

      

  Raad van State

      

  dezelfde

      

  werkzaamheden

      

  als voor de

      

  Koningin als

      

  staatshoofd.

  B. Handelingen voortvloeiend uit de archieftaak (koninklijk besluit van 14 december 1893, nr. 17 en Archiefwet)

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

       

  B.1

  Het bewaren van

  Kabinetsarchief

  bewaren

  Kabinetsarchief

   

  de

  (zie A.1.4).

   

  wordt

   

  oorspronkelijke

    

  overgedragen na

   

  staatsstukken

    

  het verstrijken

      

  van een termijn

      

  van 20 jaar.

      

  Van de stukken

      

  wordt tevens

      

  een kopie

      

  gemaakt op

      

  microfilm.

  B.2

  Het

  correspondentie

  bewaren

   
   

  beantwoorden

     
   

  van vragen en

     
   

  het verstrekken

     
   

  van

     
   

  inlichtingen

     
   

  uit het

     
   

  Kabinetsarchief

     

  C. Handelingen voortvloeiend uit de interne bedrijfsvoering en ondersteunende processen

  1. Organisatie-ontwikkeling

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

       

  C.1.1

  Organisatiewijziging

  beschikkingen

  bewaren

   
   

  en vaststelling van

     
   

  taken van afdelingen

     

  C.1.2

  Formatievaststelling

  - beschikkingen

  bewaren

   
    

  - functiebeschrijvingen

    

  C.1.3

  Het vaststellen van

  beschikkingen

  na vervanging

   
   

  mandaatbesluiten op

     
   

  materieel en

     
   

  personeelsgebied

     
  2. Bestuurs- en beheershandelingen

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

       

  C.2.1

  Managementteam

  - vergaderstukken

  5 jaar

   
    

  - mt-besluiten

    

  C.2.2

  Het vaststellen van een

  plannen

  5 jaar

   
   

  opleidingsplan

     

  C.2.3

  Het voeren van intern

  vergaderstukken

  5 jaar

   
   

  werkoverleg

     

  C.2.4

  Het opstellen van

  - werkinstructies

  na vervanging

   
   

  werkinstructies en

  - roosters

    
   

  dienstroosters

  - handboek

    

  C.2.5

  Het opstellen van een

  informatieplannen

  na vervanging

   
   

  informatievoorzieningsplan

     

  C.2.6

  Het opzetten en

  - nota's

  5 jaar

   
   

  instandhouden van interne

  - personeelsbladen

    
   

  voorlichting en

     
   

  communicatie

     

  C.2.7

  Het instellen van een

  beschikkingen

  bewaren

  Wijzigingswet

   

  Ondernemingsraad

    

  WOR, zie C.6.5

  3. Privaatrechtelijke handelingen en materieel beheer

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

       

  C.3.1

  Het verrichten van

  overeenkomsten

  - overeenkomsten:

  Conform artikel

   

  privaatrechtelijke

   

  3:306 van het BW

   

  rechtshandelingen

   

  20 jaar

  Besluit

     

  - aanbesteding

  aanbesteding van

     

  van werken door

  werken 1973

     

  derden uit te

   
     

  voeren voor

   
     

  zover niet

   
     

  gegund: 10 jaar

   

  C.3.2

  Het overdragen van

  - minuut-brieven

  5 jaar

  Besluit beheer

   

  overtollige

  - overdrachtslijsten

   

  overtollige

   

  rijksgoederen aan de

    

  rijksgoederen

   

  Dienst der Domeinen

     

  C.3.3

  Het in bruikleen

  - overeenkomsten

  5 jaar nadat

   
   

  verkrijgen van

  van bruikleen

  kunstvoorwerp

   
   

  kunstvoorwerpen

  - processen-verbaal

  is teruggegaan

   
     

  naar de

   
     

  bruikleengever

   

  C.3.4

  Het materieel beheer

  lijsten

  na vervanging

   
   

  van

     
   

  inventarisgoederen

     

  C.3.5

  Het inkopen van ge-

  - aankoopbewijzen

  10 jaar

   
   

  en verbruiksgoederen

  - betalingsbewijzen

    

  C.3.6

  Het verzorgen van de

  voorraadregistratie

  10 jaar

  Comptabiliteitswet

   

  magazijn- en

     
   

  voorraadadministratie

     
  4. Overlegstructuren

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

       

  C.4.1

  Lidmaatschap in overlegstructuren met:

  vergaderstukken

  5 jaar

  Voorbeelden:

   

  - ministeries/Hoge Colleges van Staat

    

  - CCASA

   

  - hoforganisatie

    

  - CCBIDOC

      

  - Hocosta

      

  - OSFD

      

  - Kabinetszakenoverleg

  5. Documentaire informatievoorziening

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

       

  C.5.1

  Het verrichten van

  - notities

  na vervanging

  Het onderzoek

   

  onderzoek in

  - literatuuroverzichten

   

  dient ter

   

  literatuur- en

    

  ondersteuning

   

  parlementaire

  - werkdossiers

   

  van de notities

   

  bestanden t.b.v.

    

  die voor de

   

  informatievoorziening

    

  Koningin worden

   

  voor de Koningin

    

  gemaakt. Bij

      

  elke ontvangst

      

  wordt nieuwe

      

  literatuur- en

      

  parlementaire

      

  documentatie

      

  verzameld.

  C.5.2

  Het collectioneren en

  - monografieën

  na vervanging

   
   

  beheren van een

  - series

    
   

  bibliotheek en

  - ABC-dossiers

    
   

  documentatiebestand

  - tijdschriftartikelen

    
    

  - parlementaire

    
    

  documentatie

    
  6. Dienstuitoefening

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

       

  C.6.1

  Het opstellen en uitvoeren

  - plannen

  na vervanging

  ARBO-wet van 8

   

  van een

  - ontruimingsvoorschriften

   

  nov-80

   

  bedrijfsveiligheidsplan,

    

  (Stb. 664)

   

  waarin opgenomen een

     
   

  bedrijfshulpverleningsplan

     

  C.6.2

  Het opstellen en uitvoeren

  - plannen

  na vervanging

  - ARBO-wet

   

  van een ARBO-jaarplan en

  - verslagen

   

  - Wet

   

  een ARBO-jaarverslag

    

  terugdringing

      

  ziekteverzuim van

      

  22-dec-93

      

  (Stb. 750)

      

  - Ziektewet van 5

      

  juni 1913 (Stb.

      

  204)

  C.6.3

  Het opstellen en uitvoeren

  - notities

  na vervanging

  - ARBO-wet

   

  van een verzuimbeleid

  - voorschriften

   

  - Wet

      

  terugdringing

      

  ziekteverzuim

      

  - Ziektewet

  C.6.4

  Het opstellen van

  a. huisregels

  a. na

  EER-Convenant

   

  huisregels

  b. handboeken

  vervanging

   
    

  c. overzichten

  b. na

   
     

  vervanging

   
     

  c. 10 jaar

   

  C.6.5

  Functioneren

  a. verkiezingslijsten

  a. na vervanging

  - Wet op de

   

  Ondernemingsraad

  b. vergaderstukken

  b. 5 jaar

  Ondernemingsraden

    

  c. minuut-brieven

  c. 5 jaar

  (WOR) van 28

      

  jan-71

      

  (Stb. 54)

      

  - Zie C.2.7

  7. Financieel beheer

  Nr.

  Omschrijving

  Producten

  Termijn

  Toelichting

       

  C.7.1

  Het voeren van

  - minuut-brieven

  bewaren

  Comptabiliteitswet

   

  overleg met

  - nota's

    
   

  Binnenlandse Zaken

  - vergaderstukken

    
   

  m.b.t.

  - accountantsrapporten

    
   

  begrotingsbeheer en

     
   

  financiële

     
   

  verslaglegging

     

  C.7.2

  Het beheren van een

  giro- en

  10 jaar

  Beschikking

  bankrekening

  bankrekeningen

   

  kasbeheer

  C.7.3

  Het vervaardigen van

  ontwerp-begrotingen

  10 jaar

  - HAFIR

   

  ontwerp-begrotingen

    

  - Handboek AO KDK

  C.7.4

  Het verwerken van

  facturen/

  10 jaar

  - HAFIR

   

  declaraties

  declaraties/

   

  - Handboek AO KDK

    

  factuur-

    
    

  administratie

    

  C.7.5

  Het vervaardigen van

  financiële

  10 jaar

  - HAFIR

   

  financiële

  overzichten

  - Handboek AO KDK

   

  maandverantwoordingen

     

  C.7.6

  Het beheren van de

  kasboeken

  5 jaar na

  HAFIR

   

  kas

   

  accountantscontrole

   

  C.7.7

  Het vervaardigen van

  handboeken

  bewaren

   
   

  een handboek

     
   

  administratieve

     
   

  organisatie