Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2000[Regeling vervallen per 22-09-2004.]

Geldend van 01-01-2000 t/m 21-09-2004

Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2000

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 81, derde lid en 124, van de Werkloosheidswet, artikel 77, derde lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de artikelen 10a, tweede lid, en 11, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen en artikel 9, derde en vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Awf-premie:

het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen werkloosheidsfonds;

b. wachtgeldpremie:

het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert.

Artikel 2. Vaststelling Awf-premie [Vervallen per 22-09-2004]

De Awf-premie wordt voor het jaar 2000 vastgesteld op 10,00%.

Artikel 3. Werkgevers- en werknemersdeel Awf-premie [Vervallen per 22-09-2004]

Voor het jaar 2000 is van het loon, rekening houdende met artikel 5, 6,25% aan Awf-premie verschuldigd door de werknemer en 3,75% aan Awf-premie verschuldigd door de werkgever.

Artikel 4. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering [Vervallen per 22-09-2004]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de wachtgeldpremie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2000 vastgesteld op f 0,- per dag.

Artikel 5. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering [Vervallen per 22-09-2004]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde Awf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2000 vastgesteld op f 111,- per dag.

Artikel 6. Vaststelling basispremie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [Vervallen per 22-09-2004]

De basispremie, bedoeld in artikel 77, eerste lid , van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het jaar 2000 vastgesteld op 6,30%.

Artikel 7. Vaststelling premiepercentage Algemene ouderdomsverzekering [Vervallen per 22-09-2004]

De premie, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen wordt voor het jaar 2000 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 8. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet [Vervallen per 22-09-2004]

De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen wordt voor het jaar 2000 vastgesteld op 1,25%.

Artikel 9. Inwerkingtreding [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 10. Citeertitel [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 november 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst