Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling toekennen subsidie scholingsinstituten Wet REA[Regeling vervallen per 01-07-2004.]

Geldend van 01-01-2004 t/m 30-06-2004

Uitvoeringsregeling toekennen subsidie scholingsinstituten Wet REA

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 2.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2. Omschrijving beroepsopleiding [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 3. Van toepassing zijnde bepalingen van de Awb [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 4. Aanvraag [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 5. Verlenen subsidie [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 6. Subsidieplafond [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 7. Hoogte subsidie, betaalbaarstelling [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 8. Financieel verslag [Vervallen per 01-07-2004]

Het scholingsinstituut dient uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het boekjaar waarvoor de subsidie is bestemd, een jaarrekening met een accountantsverklaring in bij de minister, waarin wordt verklaard dat de gelden zijn besteed voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.

Artikel 9. Informatieplicht [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 10. Publicatie [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 11. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 12. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2004]

Den Haag, 22 oktober 1999

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans