Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Machtigingsbesluit Bureau Heffingen 1999[Regeling vervallen per 11-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2004.]

Geldend van 01-10-1999 t/m 25-04-2004

Machtigingsbesluit Bureau Heffingen 1999

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Mr. L.C.J.M. Hendrick, mr. ing. A. Knol en H.P. de Vries, vakgroepmanagers Bureau Heffingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen ten aanzien van de in het tweede lid genoemde aangelegenheden.

 • 3 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE VAKGROEPMANAGER BUREAU HEFFINGEN,’.

Artikel 2 [Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Mr. L.C.M.J. Hendrick, mr. ing. A. Knol en H.P. de Vries, vakgroepmanagers Bureau Heffingen, zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stukken te ondertekenen ten aanzien van de in het tweede lid genoemde aangelegenheden.

 • 2 De machtiging, bedoeld in het eerste lid, heeft betrekking op:

  • a. de feitelijke mededeling van hetgeen in de administratie van het Bureau Heffingen staat geregistreerd ten aanzien van de op een bedrijf rustende varkens- en mestproductierechten;

  • b. de beantwoording van brieven waarin de Staat der Nederlanden aansprakelijk wordt gesteld voor schade die verband houdt met de invoering van de Wet herstructurering varkenshouderij, indien het antwoord zich beperkt tot een gestandaardiseerde afwijzing van aansprakelijkheid;

  • c. de beantwoording van aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gerichte brieven die betrekking hebben op het werkterrein van het Bureau Heffingen, indien het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en indien het niet betreft een brief die vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of een directeur-generaal dient te worden afgedaan.

 • 3 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE VAKGROEPMANAGER BUREAU HEFFINGEN,’.

Artikel 3 [Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Ir. H.A.F. van der Vlist, Directeur Bureau Heffingen, is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen ten aanzien van de in het tweede lid genoemde aangelegenheden.

 • 2 De machtiging, bedoeld in het eerste lid, heeft betrekking op:

  • a. het niet-ontvankelijk verklaren van een op het werkterrein van het Bureau Heffingen betrekking hebbend bezwaarschrift waarin geen sprake is van een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep;

  • b. het niet-ontvankelijk, dan wel gegrond of ongegrond verklaren van een bezwaarschrift dat gericht is tegen een besluit van een vakgroepmanager als bedoeld in artikel 1, eerste lid, indien het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of een directeur-generaal dient te worden afgedaan;

  • c. de verdaging van een beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld in onderdeel a of b;

  • d. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschriften genomen beslissingen;

 • 3 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR BUREAU HEFFINGEN,’.

Artikel 4 [Vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Bij verhindering van de Directeur Bureau Heffingen is mr. ing. H.A. Harmsma, plaatsvervangend Directeur Bureau Heffingen, gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te beslissen en stukken te ondertekenen ten aanzien van de in artikel 3, tweede lid, genoemde aangelegenheden.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

  voor deze:

  DE PLV. DIRECTEUR BUREAU HEFFINGEN,’.

Artikel 5 [Vervallen per 11-06-2004]

Mr. L.C.J.M. Hendrick, mr. ing. A. Knol en H.P. de Vries, vakgroepmanagers Bureau Heffingen, ir. H.A.F. van der Vlist, Directeur Bureau Heffingen en mr. ing. H.A. Harmsma, plaatsvervangend Directeur Bureau Heffingen, zijn, indien het het werkterrein van het Bureau Heffingen betreft, gemachtigd verweerschriften en andere schrifturen in te dienen, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in bij de bestuursrechter aanhangige gedingen te vertegenwoordigen en terzake stukken te ondertekenen.

Artikel 6 [Vervallen per 11-06-2004]

De bestaande machtigingen, neergelegd in het besluit1 van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 april 1999, no. TRCJZ/1999/3303, vervallen.

Artikel 7 [Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1999.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra