Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vergoeding ict primair onderwijs 1999[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 09-10-1999 t/m 30-12-2004

Regeling vergoeding ict primair onderwijs 1999

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 113 van de Wet op de expertisecentra en artikel 116 van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijving [Vervallen per 31-12-2004]

a. scholen:

basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, aan speciale scholen voor basisonderwijs verbonden afdelingen voor zeer moeilijk lerende kinderen en scholen bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra met uitzondering van scholen respectievelijk instellingen voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, b, c, f en n respectievelijk artikel 8, eerste lid tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra.

b. scholen voor leerlingen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap:

scholen voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, b, c, f en n van de Wet op de expertisecentra met uitzondering van instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra.

c. voorhoedescholen:

de in onderdeel a en b genoemde scholen waaraan op grond van artikel 3, eerste lid van de Subsidieregeling informatie- en communicatietechnologie in het primair en voortgezet onderwijs, Uitleg OCenW-Regelingen 1998 nr.1 en Uitleg OCenW-Regelingen 1998, nr. 15, subsidie is verstrekt;

d. niet-voorhoedescholen:

de in onderdeel a en b genoemde scholen waaraan geen subsidie is verstrekt op grond van artikel 3, eerste lid van de Subsidieregeling informatie- en communicatietechnologie in het primair en voortgezet onderwijs, Uitleg OCenW-Regelingen 1998 nr.1 en Uitleg OCenW-Regelingen 1998, nr. 15.

Artikel 2. Hogerstelling vergoedingsbedrag 1999 voor voorhoedescholen [Vervallen per 31-12-2004]

De vergoeding die het bevoegd gezag van een voorhoedeschool, voor zover het een school betreft die wordt bedoeld in artikel 1, onderdeel a, in 1999 voor de materiele instandhouding ontvangt wordt verhoogd met f 30,- per leerling.

Artikel 3. Hogerstelling vergoedingsbedrag 1999 voor niet-voorhoedescholen [Vervallen per 31-12-2004]

De vergoeding die het bevoegd gezag van een niet-voorhoedeschool, voor zover het een school betreft die wordt bedoeld in artikel 1, onderdeel a, in 1999 voor de materiele instandhouding ontvangt wordt verhoogd met f 40,- per leerling.

Artikel 4. Hogerstelling vergoedingsbedrag 1999 voor voorhoedescholen voor leerlingen met een zintuiglijke of lichamelijke handicap [Vervallen per 31-12-2004]

De vergoeding die het bevoegd gezag van een voorhoedeschool, voor zover het een school betreft die wordt bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in 1999 voor de materiele instandhouding ontvangen wordt verhoogd met f 41,40 per leerling.

Artikel 5. Hogerstelling vergoedingsbedrag 1999 voor niet-voorhoedescholen voor leerlingen met een zintuiglijke of lichamelijke handicap [Vervallen per 31-12-2004]

De vergoeding die het bevoegd gezag van een niet-voorhoedeschool, voor zover het een school betreft die wordt bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in 1999 voor de materiele instandhouding ontvangen wordt verhoogd met f 55,20 per leerling.

Artikel 6. Bekendmaking [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund