Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling stimulering innovaties politiekorpsen[Regeling vervallen per 26-05-2005.]

Geldend van 11-09-1999 t/m 25-05-2005

Regeling stimulering innovatie politiekorpsen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 7, tweede en derde lid, en 8, eerste lid, van de Wet overige BiZa-subsidies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 26-05-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. politiekorps: een regionaal politiekorps of het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 2 [Vervallen per 26-05-2005]

De minister stelt aan politiekorpsen ter bevordering van het innoverend vermogen een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor innovatieve projecten.

Artikel 3 [Vervallen per 26-05-2005]

Een innovatief project is een project dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a. het heeft betrekking op de verhoging van de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en de taakuitvoering,

 • b. het levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de politiezorg en

 • c. het is een vernieuwend initiatief voor de Nederlandse politie dat valt binnen de kaders van jaarlijks door de minister vast te stellen thema’s.

Artikel 4 [Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 De korpsbeheerder dient een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage schriftelijk in bij de minister ten minste vier weken voor aanvang van het project.

 • 2 De aanvraag dient vergezeld te gaan van een begroting en een beschrijving van het project. In de beschrijving zijn in ieder geval opgenomen:

  • a. het doel van het project;

  • b. de wijze waarop het doel wordt gerealiseerd;

  • c. de startdatum en duur van het project;

  • d. eventuele samenwerking met andere politiekorpsen;

  • e. eventuele samenwerking met derden, niet zijnde politiekorpsen;

  • f. de te verwachten resultaten;

  • g. de wijze van evaluatie;

  • h. een kostenraming;

  • i. de inbreng van het politiekorps of derden in het project;

  • j. de gevraagde bijdrage.

Artikel 5 [Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Voor de uitvoering van deze regeling geldt een per begrotingsjaar door de minister vast te stellen subsidieplafond.

 • 2 De jaarlijks beschikbare gelden voor deze stimuleringsbijdrage worden verdeeld naar volgorde van indiening van aanvragen die voldoen aan de eisen opgenomen in artikel 4, tweede lid.

 • 3 Aanvragen die worden ingediend nadat de jaarlijks beschikbare gelden zijn uitgeput, worden in het daaropvolgende begrotingsjaar in behandeling genomen.

Artikel 6 [Vervallen per 26-05-2005]

De stimuleringsbijdrage wordt toegekend onder de navolgende voorwaarden:

 • a. De minister en de andere politiekorpsen krijgen de beschikking over de kennis en ervaring die in het desbetreffende project is verzameld, respectievelijk is opgedaan;

 • b. Producten van het project worden maximaal tegen kostprijs ter beschikking gesteld aan de andere politiekorpsen;

 • c. Zonder schriftelijke toestemming van de minister zal geen commercieel gebruik gemaakt worden van de met behulp van een stimuleringsbijdrage ontwikkelde producten;

 • d. Op de producten wordt vermeld dat realisatie (mede) mogelijk gemaakt is door middel van een stimuleringsbijdrage van de directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • e. De kennis, de ervaringen en de producten van het project zijn openbaar. Zo mogelijk wordt hierover gepubliceerd in de nieuwsbrief Interface, het Algemeen Politieblad of in de reeks Politia Nova.

Artikel 7 [Vervallen per 26-05-2005]

De stimuleringsbijdrage wordt als voorschot worden verstrekt tot een maximum van 80% van de beschikbare stimuleringsbijdrage.

Artikel 8 [Vervallen per 26-05-2005]

 • 1 Binnen drie maanden na afloop van het project brengt de korpsbeheerder verslag uit aan de minister over het project. In dit verslag zijn ten minste opgenomen:

  • a. een inhoudelijke evaluatie van het innovatief project;

  • b. een financiële verantwoording van de besteding van de ontvangen stimuleringsbijdrage.

 • 2 De financiële verantwoording wordt vormgegeven conform het Besluit financiën regionale politiekorpsen. De ontvangst en besteding van de stimuleringsbijdrage worden op zichtbare wijze in de jaarrekening van het desbetreffende politiekorps opgenomen.

 • 3 Op basis van de jaarrekening vindt vaststelling van de stimuleringsbijdrage plaats onder verrekening van het betaalde voorschot.

Artikel 9 [Vervallen per 26-05-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10 [Vervallen per 26-05-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stimulering innovaties politiekorpsen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 augustus 1999

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A. Peper