Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2000-2001[Regeling vervallen per 01-08-2008.]

Geldend van 01-08-2000 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2000-2001

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7.2.4, eerste lid, en artikel 2.1.1, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Gezien de voorstellen van de landelijke organen, dan wel de daaraan verbonden commissies onderwijsbedrijfsleven;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • wet:

    de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2. Doel van de regeling [Vervallen per 01-08-2008]

Het doel van de regeling is het voor het studiejaar 2000-2001 vaststellen van de eindtermen voor de beroepsopleidingen van de landelijke kwalificatiestructuur als bedoeld in artikel 7.2.4, eerste lid, van de wet alsmede het vaststellen van het overzicht van de bekostigde beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 2.1.1, derde lid, van de wet.

Artikel 3. Onderverdeling in deelkwalificaties [Vervallen per 01-08-2008]

De onderverdeling van de eindtermen van een beroepsopleiding in deelkwalificaties, bedoeld in artikel 7.2.4, eerste lid, van de wet is opgenomen in bijlage 1.

Artikel 4. Externe legitimering [Vervallen per 01-08-2008]

De deelkwalificaties van een beroepsopleiding die aan externe legitimering, bedoeld in artikel 7.2.4, derde lid, van de wet zijn onderworpen, zijn de deelkwalificaties van bijlage 1.

Artikel 5. Overzicht bekostigde beroepsopleidingen [Vervallen per 01-08-2008]

De beroepsopleidingen die voor bekostiging in aanmerking komen, bedoeld in artikel 2.1.1, eerste lid, van de wet zijn de beroepsopleidingen van bijlage 1.

Artikel 6. Eindtermen beroepsopleidingen [Vervallen per 01-08-2008]

De eindtermen van een beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.1.3 van de wet, zijn de eindtermen voor die beroepsopleiding die zijn opgenomen in bijlage 2.

Artikel 7. Bekendmaking [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Bijlage 1, onderdeel van deze regeling, zal separaat verschijnen in de brochurereeks CREBO. Bijlage 2 zal ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Deze regeling treedt, behoudens het tweede lid, in werking met ingang van 1 augustus 2000.

  • 2 De naamswijziging van de kwalificaties met de codes 10036, 10039 en 10050, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regeling, treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin dezer regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1999.

Artikel 9. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2000-2001.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Bijlage 1 [Vervallen per 01-08-2008]

[Red: De bijbehorende bijlage is niet opgenomen.]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-08-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen..]