Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Regeling optische en geluidssignalen[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 01-09-1999 t/m 31-12-2012

Wijziging Regeling optische en geluidssignalen

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 13 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 29 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling optische en geluidssignalen.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2013]

Ten aanzien van het voeren van de optische en geluidssignalen ten behoeve van het in artikel I, onderdeel A, bedoelde vervoer, gelden de volgende eisen:

  • a. de bestuurders van de betrokken voertuigen dienen een voortgezette rijopleiding te hebben gevolgd die vergelijkbaar is met de voortgezette rijopleiding van de brandweer of ambulancediensten;

  • b. er dient bij protocol een meldingsprocedure te zijn vastgesteld en

  • c. de meldkamer van het Korps Landelijke Politiediensten dient op de hoogte te worden gesteld van het spoedvervoer.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos