Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling selectielijst Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

Geldend van 11-11-1999 t/m heden

Vaststelling selectielijst Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder c, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 22 februari 1999, nr. arc-98.2214/2);

Besluit:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding op het beleidsterrein ’brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing’ over de periode vanaf 1995, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven