Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Machtigingsbesluit dagelijks bestuur[Regeling vervallen per 01-03-2009.]

Geldend van 21-02-1999 t/m 28-02-2009

Besluit van de Sociaal-Economische Raad van 15 april 1994, houdende machtiging aan het dagelijks bestuur (Machtigingsbesluit dagelijks bestuur)

De Sociaal-Economische Raad;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 1 [Vervallen per 01-03-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. Machtigingen [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 2 [Vervallen per 01-03-2009]

 • 1 Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad te besluiten over de toewijzing van de behandeling van adviesaanvragen aan commissies.

 • 2 Het dagelijks bestuur is gemachtigd om bij de toewijzing van de behandeling van een adviesaanvraag aan een commissie te bepalen dat de commissie op grond van artikel 44 van de wet namens de Raad van advies dient.

 • 3 Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van de bevoegdheden in het eerste en tweede lid van dit artikel.

Artikel 3 [Vervallen per 01-03-2009]

Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad van advies te dienen:

over de (her)benoeming van (plaatsvervangend) leden in verband met een nieuwe mandaatsperiode, de aanwijzing van benoemingsgerechtigde organisaties, de aantallen door de benoemingsgerechtigde organisaties aan te wijzen (plaatsvervangend) leden dan wel tot het doen van een aanbeveling ter voorziening in een tussentijdse vacature welke zijn ontstaan in:

 • de Economische en Sociale Raad van Advies van de Benelux Economische Unie;

 • het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen (ESC);

 • het Comité Europees Sociaal Fonds (ESF);

 • Het Raadgevend Comité Beroepsopleiding;

 • Het Raadgevend Comité voor de veiligheid, hygiëne en gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats;

 • het Raadgevend Comité Vrij verkeer van werknemers;

 • het Raadgevend Comité sociale zekerheid migrerende werknemers;

 • de Ziekenfondsraad (ZFR);

 • het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);

 • 10° het bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf);

 • 11° het bestuur van het Toeslagenfonds.

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-03-2009]

Artikel 4 [Vervallen per 01-03-2009]

Het Machtigingsbesluit adviezen dagelijks bestuur (Besluit van 17 oktober 1975) vervalt.

Artikel 5 [Vervallen per 01-03-2009]

Het Machtigingsbesluit dagelijks bestuur wordt geplaatst in het Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 6 [Vervallen per 01-03-2009]

Het Machtigingsbesluit dagelijks bestuur treedt in werking op 1 mei 1994.

Artikel 7 [Vervallen per 01-03-2009]

Dit besluit kan worden aangehaald als Machtigingsbesluit dagelijks bestuur.

Den Haag, 15 april 1994

Th. Quené

voorzitter

R. Gerritse

algemeen secretaris