Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling projectopdrachten Bve-sector

Geldend van 12-03-2013 t/m heden

Subsidieregeling projectopdrachten Bve-sector

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 2.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 2. Doel [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 3. Toepasselijke voorschriften Awb ( 4:58) [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 4. Begeleiding [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 5. Voorafgaande toestemming rechtshandelingen [Vervallen per 12-03-2013]

Hoofdstuk 2. Subsidieverstrekking [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 6. Boekjaar [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 7. Subsidieverlening en voorwaarden [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 8. Projectleider van het project [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 9. Intellectuele eigendom [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 10. Gegevens en resultaten van het project [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 11. Publieke bekendheid projectopbrengst [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 12. Gebruik van projectresultaten [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 13. Overdracht van eigendom [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 14. Betaling

  • 1 Het subsidiebedrag, bedoeld in artikel 4:31, eerste lid, van de Awb, wordt in twee gelijke gedeelten bij wijze van voorschot betaald.

  • 2 2. Indien in de beschikking tot subsidieverlening is vastgesteld dat het boekjaar een kalenderjaar is, geschiedt dit in het tweede en vierde kwartaal van het boekjaar.

  • 3 Indien in de beschikking tot subsidieverlening is vastgesteld dat het boekjaar een studiejaar is, geschiedt dit in het eerste en derde kwartaal van het boekjaar.

Artikel 15. Egalisatiereserve [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 16. Vaststelling subsidie voor twee of meer boekjaren

  • 1 De minister stelt de subsidie voor twee of meer boekjaren jaarlijks binnen dertien weken na ontvangst van de daartoe verstrekte periodieke gegevens, bedoeld in het tweede lid, ambtshalve vast.

  • 2 De ambtshalve vaststelling van de subsidie geschiedt op basis van de aan de minister verstrekte periodieke gegevens, bedoeld in artikel 4:67, tweede lid, van de Awb.

  • 3 Het leveren van periodieke gegevens gaat minimaal eenmaal per boekjaar vergezeld van een verklaring van de accountant als bedoeld in het derde lid van artikel 4:78 van de Awb.

Artikel 17. Uitgebreide accountantscontrole [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 18. Vernietiging gegevens [Vervallen per 12-03-2013]

Hoofdstuk 3. Slotartikelen

Artikel 19. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 20. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst

Artikel 21. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling projectopdrachten Bve-sector.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans