Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit van het jaar, bedoeld in artikel 186, tweede lid, derde volzin, [...] eerste lid, derde volzin, Wet op het voortgezet onderwijs[Regeling vervallen per 01-08-2004.]

Geldend van 14-04-1999 t/m 31-07-2004

Besluit van 22 maart 1999 tot vaststelling van het jaar, bedoeld in artikel 186, tweede lid, derde volzin, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, derde volzin, van de Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, derde volzin, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K. Y. I. J. Adelmund, van 17 maart 1999, nr. WJZ/1999/10168 (2555);

Gelet op artikel 186, tweede lid, derde volzin, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, derde volzin, van de Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, derde volzin, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2 [Vervallen per 01-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Uitgegeven de dertiende april 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals