Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Geldend op 28-03-2012

[Regeling vervalt per 01-05-2014]


  • De korpschef van het politiekorps van de regio waar de beveiligingswerkzaamheden worden verricht, of de commandant van de koninklijke marechaussee indien de beveiligingswerkzaamheden worden verricht op een luchtvaartterrein kunnen op grond van artikel 12, tweede lid, van de regeling uitsluitend voor die regio of dat luchtvaartterrein ontheffing verlenen van de uniformdraagplicht. De ontheffing kan slechts worden verleend indien de beveiligingsbeambte in het bezit is van de vereiste diploma’s en het gestelde doel van de beveiliging niet in redelijkheid op andere wijze (derhalve geüniformeerd) kan worden bereikt. De ontheffing blijft achterwege indien zwaarwegende belangen zich tegen de verlening van de ontheffing verzetten. Onder zwaarwegende belangen wordt mede verstaan het ontbreken van het in artikel 9, eerste en derde lid, van de regeling bedoelde diploma.

    In uitzonderlijke gevallen kan van de uniformdraagplicht tevens ontheffing worden verleend indien naar het oordeel van de korpschef geüniformeerd optreden provocerend of anderszins minder zinvol zou werken. Te denken valt hierbij aan popconcerten, recepties, tentoonstellingen en dergelijke.

    De korpschef en de commandant van de Koninklijke marechaussee kunnen voorschriften aan de ontheffing ver-binden. Deze voorschriften hebben betrekking op de instructie van het personeel.