Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Opheffingsbesluit ICONA

Geldend van 01-05-1999 t/m heden

Opheffingsbesluit ICONA

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 22 januari 1999 tot opheffing van de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden (ICONA) mede inhoudende machtiging aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat daartoe over te gaan;

Besluit:

Artikel 1

De Interdepartementale Coördinatie-commissie voor Noordzee-aangelegenheden (ICONA), ingesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat bij beschikking van 26 april 1977, nr. Z 30308, wordt opgeheven.

Artikel 2

De in het voorgaande artikel bedoelde instellingsbeschikking wordt geacht te zijn ingetrokken bij inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3

De taken van de ICONA in het kader van de ’Overeenkomst voor de Kust-wacht 1995’ worden overgenomen door het door de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat in te stellen interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON).

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Opheffingsbesluit ICONA.

Artikel 6

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries