Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen

Geldend van 06-07-2007 t/m 11-06-2012

Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op: artikel 2 van verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad van de Europese Unie van 22 maart 1990 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (PbEG L 82), artikel 2, tweede lid, van verordening (EG) nr. 194/97 van de Commissie van 31 januari 1997 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PbEG L 31), richtlijn nr. 98/53/EG van de Commissie van 16 juli 1998 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PbEG L 201), artikel 12, derde lid, en 13, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, alsmede artikel 1 van het Residubesluit;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. verordening (EEG) 737/90:

verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad van de Europese Unie van 22 maart 1990 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (PbEG L 82);

b. verordening (EG) 1881/2006:

verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PbEU L 364);

c. melk:

de waar die is afgescheiden door de melkklier van een of meer koeien, ooien, geiten of buffelkoeien.

Artikel 1a [Vervallen per 27-04-2007]

Artikel 2

Het gehalte van de navolgende componenten polychloorbifenylen (verder te noemen: PCB’s) overschrijdt niet de hieronder vastgestelde maximale gehaltes aan PCB’s in de aldaar genoemde eet- en drinkwaren:

componenten   aanduiding

2,4-4

trichloorbifenyl

28

2,5-2’5’

tetrachloorbifenyl

52

2,4,5-2’5’

pentachloorbifenyl

101

2,4,5-3’4’

pentachloorbifenyl

118

2,3,4-2’4’5’

hexachloorbifenyl

138

2,4,5-2’4’5’

hexachloorbifenyl

153

2,3,4,5-2’4’5’

heptachloorbifenyl

180

Eet- en drinkwaren Maximale gehalten aan PCB-componenten in mg/kg
  28 52 101 118 138 153 180

vislever 1

1,50

0,60

1,20

1,20

1,50

1,50

2,0

aal en paling 1

0,50

0,20

0,40

0,40

0,50

0,50

0,60

overige vissoorten 1

0,10

0,04

0,08

0,08

0,10

0,10

0,12

melk en uit melk bereide produkten 2

0,05

0,02

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

eieren en eiprodukten 3

0,05

0,02

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

vlees en vleeswaren, afkomstig van runderen, varkens, schapen, paarden, geiten en pluimvee 4

0,05

0,02

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

Artikel 3

De gezamenlijke maximale radioactiviteit van cesium 134 en 137 in eet- en drinkwaren is niet hoger dan toegelaten bij verordening (EEG) 737/90.

Artikel 4

De hoeveelheid benzo(a)pyreen is ten hoogste:

Artikel 5 [Vervallen per 05-04-2002]

Artikel 6 [Vervallen per 05-04-2002]

Artikel 7

Het gehalte aan nitraat-ion van de hieronder opgenomen groenten die al dan niet zijn toebereid of geconserveerd, is niet hoger dan:

groente geoogst in de periode norm in mg/kg

andijvie

1 mei tot 1 november

2500

 

1 november tot 1 mei

3500

rode bieten

1 juli tot 1 april

3500

 

1 april tot 1 juli

4000

Artikel 8

In afwijking van de bijlage I, punt 1.1, van verordening (EG) 1881/2006, bedraagt het nitraatgehalte van in Nederland geproduceerde, niet voor uitvoer bestemde spinazie ten hoogste:

 • a. 4500 mg/kg, voor spinazie die geoogst is in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart;

 • b. 3500 mg/kg, voor spinazie die geoogst is in de periode van 1 april tot en met 30 september.

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2002]

Artikel 10 [Vervallen per 06-07-2007]

Artikel 11 [Vervallen per 05-04-2002]

Artikel 12 [Vervallen per 05-04-2002]

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1999, met uitzondering van artikel 10, tweede lid, dat in werking treedt met ingang van 30 december 2000.

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Verontreinigingen in levensmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage I [Vervallen per 01-07-2002]

Bijlage II [Vervallen per 05-04-2002]

 • ^ [1]

  Op productbasis.

 • ^ [2]

  Op vetbasis, echter indien het product een vetgehalte heeft van 2% of minder worden de gehalten aan PCB-componenten betrokken op het product. De maximaal toegestane gehalten bedragen 1/50 van de aan het vet gerelateerde waarden.

 • ^ [3]

  Op vetbasis, echter indien het product een vetgehalte heeft van 5% of minder worden de gehalten aan PCB-componenten betrokken op het product. De maximaal toegestane gehalten bedragen 1/20 van de aan het vet gerelateerde waarden.

 • ^ [4]

  Op vetbasis, echter indien het product een vetgehalte heeft van 10% of minder wordt het gehalte aan PCB-componenten betrokken op het product.

  De maximaal toegestane gehalten bedragen dan 1/10 van de aan het vet gerelateerde waarden.