Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s 1999[Regeling vervallen per 11-06-2005.]

Geldend van 14-02-1999 t/m 10-06-2005

Wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s 1999

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en artikel 5 van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s]

Artikel II [Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De subsidieplafonds voor het in 1999 verlenen van subsidies worden vastgesteld op:

  • a. f 2.200.000,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma beeldverwerking, ontvangen in de periode van 22 februari 1999 tot en met 5 maart 1999;

  • b. f 3.948.000,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma milieutechnologie met als onderwerp zware metalen, ontvangen in de periode van 1 april 1999 tot en met 29 april 1999;

  • c. f 5.000.000,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma oppervlaktetechnologie, ontvangen in de periode van 15 maart 1999 tot en met 15 april 1999;

  • d. f 4.500.000,00 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma mens machine interactie, ontvangen in periode van 1 maart 1999 tot en met 31 maart 1999.

 • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 10 van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s.

Artikel III [Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Bij de vaststelling van een subsidie die is verleend voor de inwerkingtreding van dit besluit, worden in de in artikel 3, eerste lid, onder a, onderdelen 3° en 4°, en in artikel 3, eerste lid, onder b, onderdeel 2°, beschreven gevallen de daar genoemde bedragen in aanmerking genomen, ook in het geval daardoor het verleende subsidiebedrag wordt overschreden, indien ter zake kosten zijn gemaakt.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 februari 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink