Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing Elektronenmicro-scopen Kernenergiewet 1998[Regeling vervallen per 22-09-2004.]

Geldend van 12-02-1999 t/m 21-09-2004

Regeling aanwijzing Elektronenmicro-scopen Kernenergiewet 1998

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelezen de aanvraag d.d. 20 mei 1996 van Nederlandse Philipsbedrijven B.V. te Eindhoven voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 4, tweede lid van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet;

Artikel 4, tweede lid van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet bevat een uitzondering op het in artikel 8, eerste lid onder c van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet bedoelde verbod om toestellen zonder vergunning te gebruiken.

Tevens bevat artikel 4, tweede lid een uitzondering op de meldingsplicht van artikel 72, eerste volzin van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet;

Het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen verzet zich niet tegen de gevraagde aanwijzing.

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 22-09-2004]

De toestellen genoemd in bijlagen 1 en 2 van deze regeling worden krachtens artikel 4, lid 2 Besluit stralenbescherming aangewezen als typen waarvoor het voornoemde besluit niet van toepassing is.

Artikel 2 [Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

3 [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing Elektronenmicro-scopen Kernenergiewet 1998.

’s-Gravenhage, 2 februari 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage 1 [Vervallen per 22-09-2004]

Merk elektronenmicroscoop Type Maximaal kilovoltage

PHILIPS

CM 100, TYPE D

100 KILOVOLT

PHILIPS

EM 208, type D

100 KILOVOLT

PHILIPS

CM 120, type D

120 KILOVOLT

PHILIPS

CM 200, type D

200 KILOVOLT

PHILIPS

CM 300, type D

300 KILOVOLT

Bijlage 2 [Vervallen per 22-09-2004]

Merk elektronenmicroscoop Type Maximaal kilovoltage

PHILIPS

XL 20, TYPE D

30 KILOVOLT

PHILIPS

XL 30, TYPE D

30 KILOVOLT

PHILIPS

XL 40, TYPE D

30 KILOVOLT

PHILIPS

XL 50, TYPE D

30 KILOVOLT

PHILIPS

SIERRA 1, TYPE D

30 KILOVOLT

PHILIPS

SIERRA II, TYPE D

30 KILOVOLT

PHILIPS

CASCADE, TYPE D

30 KILOVOLT

PHILIPS

ST. HELENS, TYPE D

30 KILOVOLT