Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling meldingen Lozingenbesluit Wvo vaste objecten[Regeling vervallen per 01-07-2011.]

Geldend van 01-04-1999 t/m 30-06-2011

Regeling meldingen Lozingenbesluit Wvo vaste objecten

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2011]

Degene die voornemens is werkzaamheden te verrichten als bedoeld in artikel 28 van het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten, verstrekt de in de bij dit besluit behorende bijlage vastgestelde gegevens.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meldingen Lozingenbesluit Wvo vaste objecten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage [Vervallen per 01-07-2011]

Bijlage 36196.png
Bijlage 36197.png
Bijlage 36198.png
Bijlage 36199.png
Bijlage 36200.png
Bijlage 36201.png
Bijlage 36202.png