Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen [...] tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen

Geldend van 03-02-1999 t/m heden

Besluit van 12 januari 1999, houdende de van toepassingverklaring van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen en de inwerkingtreding van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Financiƫn, d.d. 18 december 1998, nr. EB1998/62106;

Gelet op de artikelen 3 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen en 6 van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen is van toepassing op de schade en kosten die zijn ontstaan ten gevolge van de extreem zware regenval op 13 en 14 september 1998.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 januari 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. M. de Vries

Uitgegeven de tweede februari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals