Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassing bedragen Besluiten draagkracht vervolgden en burger-oorlogsslachtoffers per 1 januari 1999[Regeling vervallen per 27-08-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2001.]

Geldend van 07-02-1999 t/m 31-12-2000

Aanpassing bedragen Besluiten draagkracht vervolgden en burger-oorlogsslachtoffers per 1 januari 1999

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 5a, eerste lid, van het Besluit draagkracht vervolgden;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 27-08-2003]

Het bedrag, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Besluit draagkracht vervolgden, wordt vastgesteld op f 1356,-.

Artikel 2 [Vervallen per 27-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers