Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Veegwet SZW 1998[Regeling vervallen per 10-05-2006.]

Geldend van 31-12-1998 t/m 09-05-2006

Wet van 24 december 1998 tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is technische reparaties en enkele andere wijzigingen in enkele socialezekerheidswetten en enige andere wetten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. DOELGROEP WAGW EN UITVOERING LOONKOSTENSUBSIDIE IN DE PERIODE VAN 1 JANUARI TOT 1 JULI 1998 [Vervallen per 10-05-2006]

Artikel 1. Doelgroep Wagw [Vervallen per 10-05-2006]

In de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1998 wordt onder gehandicapte werknemer, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, 1, van de Wet arbeid gehandicapte werknemers tevens verstaan een werknemer aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Artikel 2. Uitvoering loonkostensubsidie [Vervallen per 10-05-2006]

In afwijking van artikel 70 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden in de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1998 de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van artikel 62 van die wet verricht door de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht voor de sector waarbij de in artikel 62 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering bedoelde werkgever behoort. Artikel 66, vierde en vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK II. WIJZIGINGEN [Vervallen per 10-05-2006]

Artikel 3. Algemene bijstandswet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel 4. Algemene Kinderbijslagwet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 5. Algemene nabestaandenwet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel 6. Algemene Ouderdomswet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel 7. Arbeidstijdenwet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Artikel 8. Arbeidsvoorzieningswet 1996 [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet 1996.]

Artikel 9. Coördinatiewet Sociale Verzekering [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]

Artikel 10. Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet.]

Artikel 11. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.]

Artikel 12. Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]

Artikel 13. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]

Artikel 14. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]

Artikel 15. Toeslagenwet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel 16. Werkloosheidswet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel 17 [Vervallen per 10-05-2006]

Artikel 18. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel 19. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel 20. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.]

Artikel 21. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.]

Artikel 22. Wet financiering loopbaanonderbreking [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet financiering loopbaanonderbreking.]

Artikel 23. Wet financiering volksverzekeringen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]

Artikel 24. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.]

Artikel 25. Wet inkomensvoorziening kunstenaars [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening kunstenaars.]

Artikel 26. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel 27. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel 28. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 29. Wet op de bedrijfsorganisatie [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.]

Artikel 30. Wet op de economische delicten [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel 31. Wet op de ondernemingsraden [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel 32. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel 33. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]

Artikel 34. Wet privatisering FVP [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet privatisering FVP.]

Artikel 35. Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.]

Artikel 36. Wet van 9 april 1998, Stb. 278 [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet van 9 april 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid) (Stb. 278).]

Artikel 37. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel 38. Wet voorzieningen gehandicapten [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet voorzieningen gehandicapten.]

Artikel 39. Ziekenfondswet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel 40. Ziektewet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel 40a. Wet beperking export uitkeringen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet beperking export uitkeringen.]

Artikel 40b. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen.]

Artikel 40c. Wet inschakeling werkzoekenden [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel 40d. Wet overhevelingstoeslag opslagpremies [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies.]

Artikel 40e. Wet sociale werkvoorziening [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel 41. Tijdelijke wijziging Werkloosheidswet [Vervallen per 10-05-2006]

HOOFDSTUK III. WIJZIGING VAN WETTEN IN VERBAND MET WETGEVING BOETEN, MAATREGELEN EN TERUG- EN INVORDERING SOCIALE ZEKERHEID [Vervallen per 10-05-2006]

Artikel 42. Algemene bijstandswet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel 43. Algemene Kinderbijslagwet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 44. Algemene nabestaandenwet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel 45. Algemene Ouderdomswet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel 46. Toeslagenwet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel 47. Werkloosheidswet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel 48. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel 49. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel 50. Wet inkomensvoorziening kunstenaars [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening kunstenaars. ]

Artikel 51. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel 52. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel 53. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 54. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel 55. Ziektewet [Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

HOOFDSTUK IV. SLOTBEPALINGEN [Vervallen per 10-05-2006]

Artikel 56. Inwerkingtreding [Vervallen per 10-05-2006]

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 17, dat in werking treedt met ingang van het tijdstip dat artikel XV van deVeegwet SZW 1997 in werking treedt.

Artikel 57. Citeertitel [Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet SZW 1998.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 december 1998

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K. G. de Vries

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de dertigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals