Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vacatiegelden secretaris CMT

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Regeling vacatiegelden secretaris CMT

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 62, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

De vacatiegelden bedoeld in artikel 62, eerste lid, voor de secretarissen en de plaatsvervangend secretarissen van het college van medisch toezicht bedraagt € 158,82 per uur. Dit bedrag is inclusief de algemene kostencomponent.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1998.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vacatiegelden secretaris CMT.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers