Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling Enzymen in meel en brood

Geldend van 31-12-2008 t/m heden

Warenwetregeling enzymen in brood en meel

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Warenwetbesluit Meel en brood;

Besluit:

Artikel 1

De volgende enzymen mogen worden toegevoegd aan meel en bij de bereiding van brood:

  • a. glucose-oxidase;

  • b. lipase;

  • c. asparaginase van Aspergillus niger.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Enzymen in meel en brood.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers