Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 1999[Regeling vervallen per 22-09-2004.]

Geldend van 01-01-1999 t/m 21-09-2004

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 1999

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag [Vervallen per 22-09-2004]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot f 456,04 per kind.

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen [Vervallen per 22-09-2004]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden verhoogd tot f 591,26, f 735,90 respectievelijk f 851,83.

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG [Vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen.]

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 1999.

’s-Gravenhage, 14 december 1998

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlage [Vervallen per 22-09-2004]

Kinderbijslagbedragen [Vervallen per 22-09-2004]

Index per01-01-1999

0,76%

Rangorde-bedragen AKW [Vervallen per 22-09-2004]

rangorde kind   01-07-1998 na index inclusief wettelijke verhoging

1

 

452,60

456,04

459,89

2,3

 

586,80

591,26

591,26

4,5,6,7

 

730,35

735,90

735,90

8 of meer

 

845,40

851,83

851,83

Gezinsgrootte-bedragen [Vervallen per 22-09-2004]

aantal kinderen   70% 85% 100% 130%

1

 

321,92

390,91

459,89

597,86

2

 

367,91

446,74

525,58

683,25

3

 

383,23

465,35

547,47

711,71

4

 

416,21

505,39

594,58

772,95

5

 

435,99

529,41

622,84

809,69

6

 

449,18

545,44

641,69

834,20

7

 

458,60

556,87

655,14

851,68

8

 

475,81

577,77

679,73

883,65

9

 

489,20

594,02

698,85

908,51

10

 

499,91

607,03

714,15

928,40

AKW-bedragen [Vervallen per 22-09-2004]

I. kinderen geboren voor 2 oktober 1994
aantal kinderen   70% 0 t/m 5 jr 100% 6 t/m 11 jr 18 t/m 24 jr 130% 12 t/m 17 jr
         

1

 

321,92

459,89

597,86

2

 

367,91

525,58

683,25

3

 

383,23

547,47

711,71

4

 

416,21

594,58

772,95

5

 

435,99

622,84

809,69

6

 

449,18

641,69

834,20

7

 

458,60

655,14

851,68

8

 

475,81

679,73

883,65

9

 

489,20

698,85

908,51

10

 

499,91

714,15

928,40

         
II. kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden
         
aantal kinderen   70% 0 t/m 5 jr 100% 6 t/m 11 jr 18 t/m 24 jr 130% 12 t/m 17 jr

1

 

321,92

390,91

459,89

2

 

367,91

446,74

525,58

3

 

383,23

465,35

547,47

4

 

416,21

505,39

594,58

5

 

435,99

529,41

622,84

6

 

449,18

545,44

641,69

7

 

458,60

556,87

655,14

8

 

475,81

577,77

679,73

9

 

489,20

594,02

698,85

10

 

499,91

607,03

714,15

         
III. kinderen geboren op of na 1 januari 1995
         
aantal kinderen   70% 0 t/m 5 jr 100% 6 t/m 11 jr 18 t/m 24 jr 130% 12 t/m 17 jr

1

 

321,92

390,91

459,89

2

 

321,92

390,91

459,89

etc

       

TOG-bedragen [Vervallen per 22-09-2004]

    01-07-1998 01-01-1999

cat I

 

386,48

389,42

cat II

 

257,65

259,61