Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling Geschillencommissie voor de rijkshuisvesting[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 09-11-2007 t/m 31-12-2017

Regeling Geschillencommissie voor de rijkshuisvesting

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 8, derde lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. besluit:

  Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

  b. Geschillencommissie:

  de in artikel 2, eerste lid, genoemde Geschillencommissie voor de rijkshuisvesting;

  c. directeur-generaal:

  Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst;

  d. minister:

  Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

  e. object:

  een of meer gebouwen, werken of terreinen, of gedeelten daarvan, die de dienst aan een afnemer ter beschikking heeft gesteld;

  f. Rijkshuisvestingsberaad:

  Rijkshuisvestingsberaad als bedoeld in artikel 15a van het besluit;

  g. SIVR:

  Standaard Interne Verhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst, genoemd in artikel 8 van het besluit ;

  h. partij:

  dienst of afnemer.

 • 2 In afwijking van artikel 1, onderdeel d, van het besluit wordt voor de toepassing van deze regeling onder ’afnemer’ verstaan: een ministerie of een daaronder ressorterende rijksdienst of agentschap waaraan de dienst op basis van de SIVR een object ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 2. De leden en de plaatsvervangende leden [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Er is een Geschillencommissie voor de Rijkshuisvesting.

 • 2 De Geschillencommissie is gevestigd te ’s-Gravenhage.

 • 3 De Geschillencommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden die allen door de minister worden benoemd. Een lid en een plaatsvervangend lid worden benoemd op voordracht van de directeur-generaal. Een lid en een plaatsvervangend lid worden benoemd op voordracht van het Rijkshuisvestingsberaad. Het derde lid, tevens voorzitter, en diens plaatsvervanger worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de in de tweede en derde volzin bedoelde leden en plaatsvervangende leden.

 • 4 Indien de benoeming van het derde lid en diens plaatsvervanger niet kan geschieden op de wijze als in het derde lid voorzien, geschiedt de benoeming zonder voordracht

 • 5 De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd voor een zittingsduur van vier jaar. Bij tussentijdse benoeming treedt de benoemde af op het tijdstip waarop de zittingsduur van degene in wiens plaats hij wordt benoemd een einde neemt.

 • 6 De leden en de plaatsvervangende leden zijn herbenoembaar.

 • 7 Lid of plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie kan niet zijn hij die zodanige betrekkingen heeft met de rijksoverheid en derden dat hij daardoor niet in staat wordt geacht zich een onpartijdig oordeel te vormen over de verzoekschriften die aan de Geschillencommissie zullen worden voorgelegd.

 • 8 Aan de leden en plaatsvervangende leden wordt al dan niet op eigen verzoek door de minister tussentijds ontslag verleend.

 • 9 Door de minister wordt de geldelijke vergoeding vastgesteld voor de werkzaamheden die de leden van de Geschillencommissie en hun plaatsvervangers ten behoeve van de commissie verrichten.

Artikel 3. De secretaris [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Aan de Geschillencommissie worden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris toegevoegd die, op voordracht van de voorzitter, gehoord de Geschillencommissie, door de Minister voor onbepaalde duur als zodanig worden benoemd.

 • 2 Secretaris of plaatsvervangend secretaris kan slechts zijn hij die een vaste aanstelling heeft bij het Rijk.

 • 3 Secretaris of plaatsvervangend secretaris kan niet zijn hij die een functie bekleedt bij de dienst of hij die als juridisch adviseur kan worden betrokken bij een geschil.

 • 4 Aan de secretaris en de plaatsvervangend secretaris wordt al dan niet op eigen verzoek of op voordracht van de voorzitter door de Minister ontslag verleend.

 • 5 De secretaris en de plaatsvervangend secretaris zijn ten aanzien van de aan hen opgedragen taken en bevoegdheden uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de voorzitter.

 • 6 De secretaris heeft tekenbevoegdheid voor zover die door de voorzitter aan hem is toegekend.

 • 7 De secretaris draagt zorg voor de functionele ondersteuning van de Geschillencommissie en voor de voorbereiding van de zittingen. De secretaris draagt tevens zorg voor de verslaglegging, de inhoudelijke voorbereiding van de bindende adviezen in ruime zin, de correspondentie die door of namens de Geschillencommissie wordt gevoerd, voor de opdrachten die namens de Geschillencommissie worden gegeven, alsmede voor alle werkzaamheden die in het kader van een goed functionerend secretariaat benodigd zijn.

 • 8 De secretaris draagt voorts zorg voor de informatievoorziening aan de leden van de Geschillencommissie inzake het rijkshuisvestingsstelsel.

 • 8 De secretaris kan de voorzitter verzoeken in zijn plaats de plaatsvervangend secretaris te doen optreden.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De Geschillencommissie heeft tot taak het op verzoek beslechten van geschillen tussen de dienst en een afnemer bij wijze van bindend advies.

 • 2 De Geschillencommissie is bevoegd tot het uitbrengen van een bindend advies voor zover het verzoek betrekking heeft op een overeenkomst op basis waarvan een object ter beschikking wordt gesteld.

 • 3 De Geschillencommissie is eveneens bevoegd tot het uitbrengen van een bindend advies voor zover het verzoek betrekking heeft op een overeenkomst die de totstandkoming van een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid beoogt of op onderhandelingen tussen partijen die in rechtstreeks verband staan met beide hiervoor bedoelde overeenkomsten.

 • 4 De Geschillencommissie is bevoegd zich bij de uitvoering van haar taak bij te laten staan door deskundigen.

 • 5 De Geschillencommissie is bevoegd de secretaris aan te wijzen als degene die namens haar leiding geeft aan het voorlopig onderzoek.

 • 6 De voorzitter van de Geschillencommissie is bevoegd op verzoek van een partij een voorlopige voorziening met betrekking tot een geschil te treffen.

 • 7 De voorzitter van de Geschillencommissie brengt jaarlijks, uiterlijk op 1 maart, aan de minister verslag uit over de werkzaamheden die in het voorafgaande jaar zijn uitgevoerd. In de jaarverslaglegging worden ten minste vermeld de hoeveelheid en de aard van de verzoekschriften die in de voorliggende periode bij de Geschillencommissie zijn ingediend, de tekst van de bindende adviezen zoals die door de Geschillencommissie zijn vastgesteld, de besluiten die de Geschillencommissie heeft genomen en de voorlopige voorzieningen die de voorzitter van de Geschillencommissie heeft getroffen.

 • 8 De voorzitter van de Geschillencommissie doet op verzoek van de minister danwel op eigen initiatief voorstellen aan de minister tot herziening van de regeling.

Artikel 5. Bijzondere bevoegdheid [Vervallen per 09-11-2007]

Artikel 6. Taken en bevoegdheden van de secretaris [Vervallen per 09-11-2007]

Artikel 7. Voorlopige voorziening [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Een partij is bevoegd om met betrekking tot een geschil, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, met onmiddellijke ingang een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek daartoe wordt schriftelijk gedaan aan de voorzitter van de Geschillencommissie.

 • 2 Voordat de voorzitter beslist op een verzoek om een voorlopige voorziening, stelt hij de wederpartij in de gelegenheid haar zienswijze schriftelijk dan wel mondeling kenbaar te maken.

 • 3 De voorzitter streeft ernaar om binnen een week nadat het verzoekschrift is ontvangen een beslissing te nemen aangaande de voorlopige voorziening.

Artikel 8. Indiening verzoekschrift [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Een partij dient bij de Geschillencommissie een verzoekschrift in, gericht aan de voorzitter van de Geschillencommissie, om bij wijze van bindend advies uitspraak te doen inzake een geschil.

 • 2 Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en in elk geval het volgende te bevatten: de naam van degene die het verzoek heeft ingediend, zijn hoedanigheid, de naam van het ministerie en het dienstonderdeel waarvan hij deel uitmaakt en namens welke hij bevoegd is het verzoek in te dienen, de omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het verzoek berust en voorts de naam van het ministerie en het dienstonderdeel dat door de partij die het verzoekschrift heeft ingediend wordt aangemerkt als wederpartij.

 • 3 De secretaris tekent onverwijld de dag van ontvangst op het verzoekschrift aan en zendt de partij die het verzoekschrift heeft ingediend alsmede de wederpartij een bericht van ontvangst. Hierin is aangegeven wat het verdere verloop van de procedure en wat naar verwachting de daarbij behorende termijnen zullen zijn.

 • 4 De secretaris doet het verzoekschrift in afschrift aan de leden en de plaatsvervangende leden van de Geschillencommissie toekomen.

 • 5 Indien het verzoekschrift niet voldoet aan het tweede lid, deelt de voorzitter de partij die het verzoekschrift heeft ingediend mede in hoeverre het verzoekschrift naar de mening van de Geschillencommissie onvolledig is en nodigt hem uit om het verzuim binnen vier weken te herstellen.

 • 6 De secretaris doet het verzoekschrift en de eventueel op grond van het vijfde lid toegezonden aanvullende stukken toekomen aan de wederpartij met het verzoek hierop binnen een termijn van vier weken te reageren.

 • 7 Indien de indiener van het verzoekschrift niet heeft voldaan aan de uitnodiging, bedoeld in het vijfde lid, kan de Geschillencommissie het verzoekschrift als niet voor behandeling vatbaar terzijde leggen. Van een dergelijke beslissing stelt de voorzitter de indiener van het verzoekschrift onverwijld schriftelijk in kennis.

Artikel 9. Vooronderzoek [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voorafgaand aan de in artikel 10 bedoelde behandeling van het verzoekschrift onderzoekt de Geschillencommissie allereerst of zij tot behandeling van het verzoekschrift bevoegd is. Indien de Geschillencommissie oordeelt dat zij niet bevoegd is het verzoekschrift in behandeling te nemen, stelt zij de partij die het verzoek heeft ingediend alsmede de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis.

 • 2 Bij gebleken bevoegdheid onderzoekt de Geschillencommissie vervolgens of de bij het geschil betrokken partijen zich naar redelijkheid voldoende hebben ingespannen om te komen tot een minnelijke schikking. Indien op grond van dit onderzoek blijkt dat de partijen daarin naar het oordeel van de Geschillencommissie zijn tekortgeschoten, is de Geschillencommissie bevoegd te besluiten dat de behandeling wordt aangehouden tot het moment waarop de partij die het verzoekschrift heeft ingediend dan wel de wederpartij aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich naar alle redelijkheid voldoende heeft ingespannen om tot een minnelijke schikking te komen.

 • 3 Van het in het tweede lid bedoelde besluit van de Geschillencommissie stelt de secretaris de partij die het verzoekschrift heeft ingediend alsmede de wederpartij schriftelijk in kennis.

 • 4 Het verzoekschrift wordt geacht te zijn ingetrokken, indien na het verzenden van de kennisgeving, bedoeld in het derde lid, vier weken zijn verstreken en niet ten genoegen van de Geschillencommissie is aangetoond dat partijen zich voldoende hebben ingespannen om tot een minnelijke schikking te komen. Artikel 14, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. Behandeling van het verzoekschrift [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De behandeling van het verzoekschrift bestaat uit een voorlopig onderzoek en een behandeling ter zitting.

 • 2 De Geschillencommissie wordt bij al zijn verrichtingen in het kader van de behandeling van het verzoekschrift bijgestaan door de secretaris.

 • 3 Een partij kan zich tijdens het voorlopig onderzoek en bij de behandeling ter zitting laten bijstaan door een raadsman of door een gemachtigde doen vertegenwoordigen. De machtiging dient vooraf schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan de secretaris van de Geschillencommissie.

Artikel 11. Voorlopig onderzoek [Vervallen per 01-01-2018]

Ten behoeve van het voorlopig onderzoek is de Geschillencommissie bevoegd om partijen en deskundigen uit te nodigen ten einde te worden gehoord en om partijen te verzoeken schriftelijk binnen een bepaalde termijn inlichtingen

te verschaffen.

Artikel 12. Behandeling ter zitting [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De voorzitter van de Geschillencommissie stelt vast wanneer de zitting plaatsvindt.

 • 2 De secretaris draagt zorg voor de tijdige oproeping van partijen en deskundigen.

 • 3 De behandeling ter zitting is openbaar en geschiedt in aanwezigheid van de partij die het verzoekschrift heeft ingediend. De wederpartij wordt uitgenodigd om bij de zitting aanwezig te zijn.

 • 4 Tijdens de zitting wordt aan partijen gelegenheid geboden om mondeling en schriftelijk informatie te verschaffen.

 • 5 Van de zitting wordt door de secretaris een schriftelijk verslag opgemaakt. De verslaglegging wordt openbaar gemaakt op een nader door de voorzitter te bepalen wijze.

 • 6 De beraadslagingen van de Geschillencommissie zijn geheim. De besluitvorming van de Geschillencommissie geschiedt bij meerderheid van stemmen.

 • 7 De Geschillencommissie streeft ernaar om binnen vier weken na de behandeling ter zitting een uitspraak bij wijze van bindend advies te doen.

Artikel 13. Bindend advies [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het bindend advies bevat een omschrijving van het geschil, de overwegingen waarop het bindend advies is gebaseerd, de namen van hen die als voorzitter en als leden het bindend advies hebben vastgesteld alsmede de namen van de deskundigen die met betrekking tot het bindend advies werkzaamheden hebben verricht. Tevens wordt in het bindend advies bepaald welke partij de kosten, bedoeld in artikel 16, eerste lid, draagt dan wel welk deel van de kosten aan ieder der partijen in redelijkheid moet worden toegerekend. Het bindend advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 2 Het bindend advies van de Geschillencommissie is bindend voor partijen en laat de ministeriële verantwoordelijkheid onverlet. Tegen het bindend advies alsmede tegen een voorlopige voorziening staat geen beroep open.

 • 3 Het bindend advies van de Geschillencommissie wordt openbaar gemaakt op een nader door de voorzitter te bepalen wijze.

Artikel 14. Intrekken van het verzoekschrift [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De partij die het verzoekschrift heeft ingediend is te allen tijde bevoegd om het verzoekschrift in te trekken.

 • 2 De intrekking van het verzoekschrift geschiedt schriftelijk door de indiener van het verzoekschrift en wordt gericht aan de secretaris van de Geschillencommissie.

 • 3 De partij die een verzoekschrift intrekt draagt de kosten, bedoeld in artikel 16, tot het moment van de intrekking, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 • 4 De secretaris zendt de partij die het verzoekschrift heeft ingetrokken alsmede de wederpartij een bericht van ontvangst en brengt binnen vier weken de kosten, bedoeld in het derde lid, in rekening bij de partij die het verzoekschrift heeft ingetrokken, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 15. Huisvesting en ondersteuning [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De directeur-generaal draagt zorg voor de huisvesting van de Geschillencommissie, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris, alsmede voor de voor een goed functioneren van de Geschillencommissie benodigde ondersteuning in personele en materiële zin.

 • 2 De kosten die voortkomen uit de in het eerste lid bedoelde zorg maken deel uit van de apparaatskosten van de dienst.

Artikel 16. Kosten [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Tot de kosten van de behandeling van het verzoekschrift worden gerekend:

  • a. de geldelijke vergoeding aan de leden en plaatsvervangende leden van de Geschillencommissie;

  • b. de kosten van de door de Geschillencommissie of door partijen ingeschakelde deskundigen;

  • c. de kosten die voortvloeien uit verplichtingen die ten aanzien van het verzoekschrift zijn aangegaan.

 • 2 De in artikel 15 bedoelde kosten van huisvesting en ondersteuning worden niet gerekend tot de kosten van de behandeling van het verzoekschrift.

Artikel 17. Evaluatie [Vervallen per 01-01-2018]

De werking van de geschillenbeslechting wordt betrokken in de evaluatie van de werking van het rijkshuisvestingsstelsel.

Artikel 18. Slotbepaling [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Geschillencommissie voor de rijkshuisvesting.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst .

’s-Gravenhage, 19 november 1998

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

.